Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/5954
Title: Het vaststellen van BBT bij de milieuvergunning: het keurslijf van de BREF
Authors: Lieberom, Michiel
Keywords: BBT
IPPC
RIE
Beste Beschikbare Technieken
BREF
milieuvergunning
Issue Date: 11-Feb-2015
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Industriële activiteiten (in het milieurecht inrichtingen genaamd) hebben een effect op het milieu. Dit zijn effecten of emissies zoals luchtverontreiniging, afvalproductie, waterverontreiniging of bodemverontreiniging. Om deze effecten te reguleren moeten bepaalde inrichtingen een milieuvergunning hebben. Bij de aanvraag van zo’n vergunning moet het bedrijf aantonen dat het maatregelen toepast die gericht zijn op het voorkomen danwel tegengaan van verontreinigingen. Deze maatregelen moeten daarbij voldoen aan de Beste Beschikbare Technieken (BBT). Met het oog het milieu te beschermen is BBT als toetsingsgrond voor het bevoegd gezag opgenomen in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Het begrip BBT omvat – kort gezegd – de meest doeltreffende technieken en maatregelen die de emissies ten gevolge van een inrichting zo veel mogelijk voorkomen of beperken. Voor de grotere inrichtingen met de meeste milieu-impact – de zogenaamde IPPC-inrichtingen – dient bij de bepaling van die BBT in ieder geval rekening te worden gehouden met de BREF’s. BREF staat voor Bat REFerence documents, ofwel BBT Referentie documenten, en zijn opgesteld in Europees verband. Dit zijn Engelstalige omvangrijke documenten waarin technieken zijn opgenomen die als BBT kunnen worden aangemerkt. De BREF’s geven een beschrijving van een bepaalde sector (de verticale BREF’s) of geven een beschrijving van een bepaald aspect dat in meerdere sectoren aan de orde is, zoals koelsystemen of de opslag van bulkgoederen (de horizontale BREF's).
URI: http://hdl.handle.net/1820/5954
Appears in Collections:Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
lieberom.pdf396.7 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.