Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/5958
Title: Een horizontaal kader in perspectief
Authors: Coleo-Oude Lohuis, Jorien
Keywords: massaschade
collectief verhaal
aanbeveling
collectieve actie
WCAM
Beginselen
Issue Date: 11-Feb-2015
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: In de huidige maatschappij komt het regelmatig voor dat een grote groep mensen schade lijdt als gevolg van één schadeveroorzakende gebeurtenis: dit wordt wel aangeduid als massaschade. Bij het begrip massaschade valt te denken aan de Bijlmerramp, de blootstelling aan asbest, het gebruik van het Des-hormoon tijdens de zwangerschap, de woekerpolis- en de aandelen leaseaffaire. Een concreet geval van massaschade is vaak de aanleiding voor een toenemende mate van aandacht voor dit onderwerp, ook in Europa. Op 11 juni 2013 heeft de Europese Commissie (hierna te noemen: Commissie) de aanbeveling (2013/396/EU) gepresenteerd inzake collectief verhaal (hierna te noemen: Aanbeveling). Collectief verhaal wil zeggen het collectief instellen door twee of meer eisers van een vordering tot verlening van een voorlopige voorziening, of tot betaling van schadevergoeding. De Commissie maakt een aantal principiële keuzes over collectieve (schade)vorderingen in geval van schending van Unierechten. Deze keuzes zijn vertaald naar beginselen, die zijn opgenomen in de Aanbeveling, waarvan de Commissie graag ziet dat alle lidstaten deze implementeren in het nationale recht. De vraag is of de door de Commissie gemaakte keuzes op alle vlakken overeen komen met het wettelijk systeem in Nederland voor collectief verhaal, meer in het bijzonder artikel de Collectieve actie op grond van artikel 3:305a e.v. en de Wet Collectieve Afwikkeling Massaschade op grond van artikel 7:907 e.v. BW (hierna:WCAM). In mijn scriptie heb ik onderzocht of het de Nederlandse regelgeving strookt met de Aanbeveling en of de implementatie van de beginselen uit de Aanbeveling eventueel nodig en/of wenselijk is. De centrale onderzoeksvraag is dan ook de volgende. In hoeverre voldoet de Nederlandse regelgeving op het gebied van collectief verhaal aan de in de EU-Aanbeveling (2013/396/EU) opgenomen beginselen en is implementatie van niet opgenomen beginselen noodzakelijk en wenselijk vanuit het oogpunt van de in de Aanbeveling neergelegde doelstellingen van de Commissie.
URI: http://hdl.handle.net/1820/5958
Appears in Collections:Master of Laws

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
coleo-oude lohuis.pdf597.07 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.