Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/5961
Title: Oneigenlijk gebruik van de Wob?
Authors: Poelman, H.W.
Keywords: Wob
oneigenlijk gebruik
Issue Date: 11-Feb-2015
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Er is veel maatschappelijke aandacht voor verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob), over ogenschijnlijk oneigenlijk gebruik van de wet door media en burgers, de kosten van een verzoek om informatie, de wil of onwil bij bestuursorganen om informatie wel of niet te verstrekken. In dit onderzoek is centraal gesteld of er daadwerkelijk een probleem bestaat omtrent ogenschijnlijk oneigenlijke gebruik van de Wob. Vanuit de tweede kamer is reeds aan de orde gesteld dat regelmatig Wob-verzoeken worden ingediend waarvan men zich kan afvragen of deze passen bij het doel van de Wob . Toenmalig minister Donner verwoordde het in 2010 als volgt; van misbruik is sprake bij ‘oneigenlijke Wob-verzoeken en de verzoeken die een groot beslag leggen op het ambtelijk apparaat zonder proportionele winst aan openbaarheid’ Het is niet eenvoudig om oneigenlijke verzoeken precies te definiëren. Gelet op de kerndoelstelling van de Wob, kort gezegd de mogelijkheid voor een ieder informatie te verkrijgen, kan als oneigenlijk verzoek worden beschouwd: een verzoek dat (kennelijk) niet gericht is op het verkrijgen van informatie. In het onderzoeksrapport ‘Omvangrijke en oneigenlijke Wob-verzoeken’ zijn drie soorten verzoeken als oneigenlijk omschreven, dit zijn: verzoeken gericht op het verdienen van geld aan de Wob, verzoeken gericht op het frustreren en/of vertragen van een bestuursorgaan en obsessieve verzoeken . Daarnaast wordt in dit onderzoek een vergelijking gemaakt met de openbaarheidswetgeving in Vlaanderen. Wordt daar ook ogenschijnlijk misbruik gemaakt van de openbaarheidswetgeving?
URI: http://hdl.handle.net/1820/5961
Appears in Collections:Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
poelman.pdf605.25 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.