Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/5963
Title: De positie van de pandhouder bij een goederenrechtelijk werkend verpandingverbod
Authors: Kouwenberg, Monique
Keywords: overdraagbaarheid vorderingsrechten
verpandingsverbod
goederenrechtelijke werking
gesloten systeem goederenrecht
positie pandhouder
meerpartijenverhouding
Issue Date: 11-Feb-2015
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Banken vervullen een aantal belangrijke taken in de economie en maatschappij. Één van deze taken is te zorgen voor een adequate financiering van ondernemingen. Om liquide middelen aan te kunnen trekken voor de financiering van ondernemingen is het van groot belang dat banken vorderingsrechten kunnen overdragen. Nederland heeft dit belang erkend met de implementatie van de Richtlijn financiële zekerheidsovereenkomsten. Ondanks het belang van kredietverlening is het voor veel ondernemingen lastig een krediet te verkrijgen. Banken zijn huiverig kredieten te verstrekken omdat het risico van niet-nakoming groot is. Dit komt mede door de mogelijkheid cessie- of verpandingsverboden op te nemen in een overeenkomst of in de daarbij behorende algemene voorwaarden. Hierbij wordt het de schuldeiser verboden zijn vorderingen op derden aan een bank of andere kredietverstrekker te cederen of te verpanden. Aan een dergelijk beding kan goederenrechtelijke werking worden toegekend, wat inhoud dat het verbod niet slechts geldt ten opzichte van de schuldeiser maar tevens ten opzichte van derden die geen partij zijn bij de overeenkomst waarin het verbod is opgenomen. In mijn scriptie zal ik ingaan op de vraag of de goederenrechtelijke werking van cessie-/verpandingsverboden niet in strijd is met de systematiek van het goederenrecht en of het voor een bank/pandhouder mogelijk is dergelijke verboden te omzeilen.
URI: http://hdl.handle.net/1820/5963
Appears in Collections:Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
kouwenberg.pdf400.48 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.