Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/5970
Title: De toetsing door de kinderrechter
Authors: Stemfoort, A.M.
Keywords: kinderbeschermingsmaatregelen
toetsing door de kinderrechter
ondertoezichtstelling (OTS)
uithuisplaatsing (UHP)
Raad voor de Kinderbescherming
Bureau Jeugdzorg
Issue Date: 11-Feb-2015
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Het doel van dit onderzoek, “de toetsing door de kinderrechter”, is om te bekijken of er mogelijkheden zijn om, bij het nemen van een beslissing tot het opleggen van een kinderbeschermingsmaatregel, het belang van kind beter te borgen dan nu gebeurd. Tevens wil ik met dit onderzoek een bijdrage leveren aan de bewustwording in de maatschappij, bij de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK), Bureau Jeugdzorg (BJZ) en kinderrechter over de werkwijze en verantwoordelijkheid die een ieder draagt bij het stand komen van een kinderbeschermingsmaatregel. De onderzoeksvraag luidt dan ook: “Hoe kunnen de belangen van het kind bij de toetsing door de kinderrechter bij de behandeling van de verzoeken tot kinderbeschermings-maatregelen, gelet op de stukken waarop de beslissing genomen moet worden, beter geborgd worden”. Deze onderzoeksvraag heb ik opgesplitst in de volgende deelvragen: - Wat is de strekking van het begrip “het belang van het kind” in het kader van de kinderbeschermingsmaatregelen; - Wat is de wetsgeschiedenis ten aanzien van het ontstaan van de kinderbeschermings- maatregelen en verdere ontwikkelingen daarvan; - Waaraan moet de toetsing door de kinderrechter bij de kinderbeschermingsmaat-regelen minimaal voldoen en zijn er mogelijkheden deze toetsing uit te breiden; - Welke rapportages en stukken worden gebruikt bij de toetsing door de kinderrechter bij de behandeling van de verzoeken tot kinderbeschermingsmaatregelen en hoe komen deze stukken tot stand; - Welke verschillen en overeenkomsten zijn er tussen de toetsing en de stukken door de (kinder)rechter bij de oplegging en verlenging van een kinderbeschermingsmaatregel en een Plaatsing van maatregel in een Inrichting voor Jeugdigen (PIJ).
URI: http://hdl.handle.net/1820/5970
Appears in Collections:Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
stemfoort.pdf5.85 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.