Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/6007
Title: Percepties van Formatief Assessment:
Authors: Broers, Sandra
Keywords: Percepties
Formatief assessment
Assessment for Learning
Hoger Onderwijs
Factor analyses
Validatie
Issue Date: 26-Mar-2015
Publisher: Open Universiteit
Abstract: Hogeschool de Kempel, een lerarenopleiding basisonderwijs, maakt een omslag van een testcultuur naar een assessmentcultuur, waarbij de nadruk ligt op integratie van toetsen en beoordelen met instruc-tie en leren door actieve, betrokken lerenden. Eén van de factoren die van invloed is op de betrokken-heid bij deze integratie is de perceptie van studenten en lerarenopleiders van methoden, manieren en hoeveelheid van assessment. Kennis van studentpercepties kan bijdragen aan bewustwording bij lera-renopleiders van eigen gedrag en aanpassing van leren en onderwijs. De verwachting is dat door deze aanpassing het leerproces bij studenten verbeterd kan worden en daarmee de kwaliteit van leren en beoordelen in het onderwijs. Er is echter minimaal onderzoek gedaan naar studentpercepties en daar-door zijn er geen valide meetinstrumenten beschikbaar om studentpercepties van formatief assessment te meten. Het doel van dit onderzoek is het construeren en valideren van een vragenlijst bestaande uit een samenhangende set van schalen die inzicht geeft in studentpercepties van de mate waarin formatieve assessment wordt toegepast door lerarenopleiders. Hiermee wordt beoogd dat het instrument een hulpmiddel kan zijn om het leerproces bij studenten te verbeteren en om lerarenopleiders te professio-naliseren. De eerste stap bestond uit het selecteren en definiëren van componenten van formatief assessment, gebaseerd op de modellen van Hattie en Timperley (2007) en Black en Wiliam (2009) die de theoreti-sche basis vormden voor het construeren van een initiële verzameling van items. In de tweede stap werden deze items voorgelegd aan lerarenopleiders en experts, inhoudsdeskundigen op het gebied van formatief assessment, met de vraag of in hun ogen de items een goede operationalisering zijn van de verschillende componenten. De derde stap was de afname van de vragenlijst ‘Percepties van Feed-back’ bij de reguliere voltijdstudenten van leerjaar 1 tot en met leerjaar 4 van Hogeschool de Kempel. De vierde stap bestond uit statistische analyse van de data. De respondenten werden willekeurig ingedeeld in twee groepen om bij de eerste groep (N = 278) de onderliggende structuur van de items te onderzoeken met een Exploratieve Factor Analyse (EFA) en om bij de tweede groep (N = 277) de stabiliteit van de gevonden factor structuur te beoordelen en valideren met een Confirmatieve Factor Analyse (CFA). Vervolgens werden de interne consistenties bepaald en inzicht in studentpercepties verworven. Het resultaat is een vragenlijst met 29 items en een zes-factorenstructuur bestaande uit lerarenop-leider-, peer- en self-feedback op taak- en procesniveau en op zelfregulatieniveau. De gemiddelde scores van alle klassen op de subschalen feedback op zelfregulatieniveau bleken onderscheidend van en lager dan de subschalen feedback op taak- en procesniveau. Deze verschillen significant tussen alle leerjaren op de subschalen op zelfregulatieniveau en tussen de leerjaren 1 en 4 op de subschalen op taak- en procesniveau. De gemiddelden binnen elk leerjaar verschillen significant, behalve van de klassen binnen het derde leerjaar. De vragenlijst kan een bruikbaar instrument zijn voor lerarenopleiders om een beeld te krijgen van de mate waarin studenten waargenomen hebben dat ze feedback op taak-, proces- of zelfregulatieni-veau hebben ontvangen van een lerarenopleider, medestudent of henzelf.
Description: Broers, S. (2015) Percepties van Formatief Assessment: Constructie en Validatie van een Vragenlijst. Maart, 26, 2015. Heerlen, Nederland: Open Universiteit File: OWSBroers-26032015
URI: http://hdl.handle.net/1820/6007
Appears in Collections:MSc Learning Sciences

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OWSBroers-26032015.pdf599.27 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.