Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/6008
Title: Docentenbetrokkenheid bij onderwijsvernieuwing in het MBO
Authors: Smit, Klaske
Keywords: innovatie
vernieuwing
betrokkenheid
gebruik
veranderstrategie
autonomie
pedagogisch-didactisch bekwaam
organisatiefactoren
persoonsfactoren
concerns based adoption model
Issue Date: 31-Mar-2015
Publisher: Open Universiteit
Abstract: In het kader van het landelijke programma Focus op vakmanschap moderniseert ROC Rijn IJssel het onderwijs door de implementatie van een nieuw onderwijskundig model. Het doel van dit onderzoek is om de impact van de implementatie van een nieuw onderwijskundig model te begrijpen vanuit het perspectief van de docent. Voor een succesvol innovatieproces is het belangrijk om rekening te houden met de gevoelens en opvattingen van docenten. Verschillende fasen van betrokkenheid laten zien hoe gevoelens en opvattingen zich ontwikkelen tijdens het innovatieproces. Om de betrokkenheid te onderzoeken is een vragenlijst verstuurd naar 165 docenten van ROC Rijn IJssel, gevolgd door een focusgroepbijeenkomst met 11 personen om de resultaten van de vragenlijst te bespreken. De vragenlijst ging in op vijf factoren: betrokkenheid, gebruik, veranderstrategie, pedagogisch-didactisch bekwaam en autonomie. Bestaande schalen zijn gebruikt voor het meten van betrokkenheid en autonomie. De overige variabelen zijn gemeten met zelf ontwikkelde schalen. Uit de resulaten blijkt dat qua betrokkenheid de meeste docenten zich bevinden in de fase ‘bewustwording’, ‘informatie’ en ‘zelfbetrokkenheid’ en qua gebruik lijken zij de innovatie nog maar minimaal toe te passen. Er is een samenhang gevonden tussen de mate van betrokkenheid van de docent en het gebruiksniveau waarin hij zich bevindt. De ervaren veranderstrategie speelt een belangrijke rol bij de innovatie, vooral in de hogere fasen van betrokkenheid heeft het ervaren van een bottom-up benadering een positief effect op de mate van betrokkenheid. In tegenstelling tot wat werd verwacht lijkt het ervaren van autonomie bij de start van de innovatie een licht negatief effect te hebben op het gebruik. Op het moment dat de docent de innovatie daadwerkelijk toepast, wordt hij zich bewust dat de rol van de docent verandert door de vernieuwing. Allesoverziend kan geconcludeerd worden dat inzicht in de mate van betrokkenheid en het niveau van gebruik zinvolle informatie levert, nodig om passende ondersteuning te geven aan docenten in de verschillende fasen van betrokkenheid. Het onderzoek maakt inzichtelijk dat het bijvoorbeeld aanbevelingswaardig is om docenten niet alleen te informeren, maar vooral ook actief te betrekken in het meedenken over en -werken aan het nieuwe concept
Description: Smit, K. (2015) Docentenbetrokkenheid bij onderwijsvernieuwing in het MBO Een onderzoek naar de ervaringen van docenten van ROC Rijn IJssel in Arnhem bij de implementatie van een nieuw onderwijskundig model. Maart, 31, 2015, Heerlen, Nederland: Open Universiteit.
URI: http://hdl.handle.net/1820/6008
Appears in Collections:MSc Learning Sciences

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OWKSmit-31032015.pdf539.31 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.