Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/6040
Title: Toetsbeleid in het Basisonderwijs en de Bijbehorende Verantwoordelijkheden van Leerkrachten en Schoolleiding
Authors: Van Eck, Ad
Keywords: toetsbeleid
basisonderwijs
verantwoordelijkheden
leerkrachten
schoolleiding
Issue Date: 20-Apr-2015
Publisher: Open Universiteit
Abstract: Basisschoolleerlingen in Nederland maken veel toetsen. De meeste scholen (ongeveer 85%) maken daarvoor gebruik van gestandaardiseerde toetsen van het Cito. Daarmee worden voornamelijk vaardigheden gemeten op het gebied van taal en rekenen. De overheid gebruikt de resultaten van dit soort toetsen om daarmee, via de onderwijsinspectie, de kwaliteit van het onderwijs van de scholen te onderzoeken. De bevindingen uit die onderzoeken worden gepubliceerd op de website van de onderwijsinspectie en dat maakt het mogelijk dat scholen onderling vergeleken worden. Kritiek op dit systeem richt zich vooral op het feit dat dit leidt tot eenzijdigheid en dat andere belangrijke vormingsgebieden en vaardigheden geen of te weinig aandacht krijgen. Doel van dit onderzoek is te beschrijven wat de inhoud van het toetsbeleid is dat basisscholen formuleren en welke plek de verschillende betrokkenen daarin hebben. De centrale onderzoeksvraag luidt: wat is de inhoud van het toetsbeleid dat basisscholen formuleren en bij wie ligt de verantwoordelijkheid voor de formulering en invulling daarvan? Het onderzoek is uitgevoerd middels een digitaal survey. Ter voorbereiding van de survey is een verkennende pilot (n = 4) afgenomen en er is een aanvullend onderzoek onder ouders en bestuurders (n = 8) gehouden. De survey is gehouden onder personen (n = 342) die werkzaam zijn in het basisonderwijs. Potentiële deelnemers zijn benaderd per telefoon, mail en/of via een link in een nieuwsbrief, in een blog op een website en op Facebook. Als instrument voor de pilot en het aanvullend onderzoek zijn één-op-één interviews afgenomen. De survey bestond uit algemene vragen naar achtergrondkenmerken van de respondenten en 78 stellingen, die op een 4-puntschaal gescoord konden worden. Deze instrumenten zijn door de onderzoeker zelf ontworpen. Uit de resultaten blijkt dat de praktische zaken rond het toetsbeleid (wat, wie, welke) zijn vastgelegd, maar dat op veel scholen een onderbouwing van de gemaakte keuzes ontbreekt. Wie verantwoordelijk is voor de formulering van het toetsbeleid wordt niet duidelijk, maar wel duidelijk is dat de leerkracht een centrale rol heeft bij de concrete invulling. Geconcludeerd kan worden dat scholen meer aandacht dienen te geven aan visieontwikkeling en het zoeken naar mogelijkheden om de toetsgegevens beter te benutten.
Description: Eck van, A. (2015)Toetsbeleid in het Basisonderwijs en de Bijbehorende Verantwoordelijkheden van Leerkrachten en Schoolleiding, april, 20, 2015, Heerlen, Nederland: Open Universiteit
URI: http://hdl.handle.net/1820/6040
Appears in Collections:MSc Learning Sciences

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OWAVanEck-20042015.pdf732.15 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.