Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/6041
Title: Verandering van mindset doet leren(?)Een studie naar het effect van de workshop “Hersenfitness” op de mindset en de leermotivatie van lager opgeleide 45-plussers
Authors: Mijts, Adeline A.
Keywords: oudere werknemers
lager opgeleid
leermotivatie
deelname aan scholing
vaste mindset
groeimindset
Issue Date: 28-May-2015
Publisher: Open Universiteit
Abstract: Achtergrond. Dit onderzoek heeft tot doel een workshop te ontwerpen die een groeimindset bewerkstelligt bij lager opgeleide 45-plussers en de leermotivatie bevordert. Oudere werknemers - vooral 45-plussers - volgen weinig opleiding (Van Vianen, 2006; Nauta, 2011) en lopen daardoor een groter risico om werkloos of inactief te worden (Nekkers, Van Trier, & Vogels, 2008; Fouarge, Schils, & De Grip, 2010). Een oorzaak voor de beperktere leerbereidheid bij lager opgeleiden zou een vaste mindset kunnen zijn, in plaats van een groeimindset. Een persoon met een groeimindset gelooft dat zijn kwaliteiten, vaardigheden en intelligentie ontwikkelbaar zijn. Iemand met een vaste mindset meent dat zijn kwaliteiten, vaardigheden en intelligentie min of meer vast staan. Een groeimindset kan worden bevorderd door de werking van de hersenen tijdens het leren te demonstreren en gerichte opdrachten te geven m.b.t. de eigen leerervaringen (Dweck, 2006). In Nederland is nog geen onderzoek gedaan naar het effect van een groeimindset bij oudere lager opgeleiden op hun leermotivatie. Doel. Het doel van dit onderzoek is drieledig: 1. Inzicht te krijgen in deelname aan opleidingen van oudere lager opgeleiden; 2. Een workshop te ontwerpen die gericht is op verandering van een vaste mindset in een groeimindset; 3. Te onderzoeken of deze workshop de leermotivatie vergroot. Deelnemers en procedure. Om inzicht te krijgen in deelname aan opleidingen van oudere lager opgeleiden zijn vijf HR (Human Resource)-managers geïnterviewd van vijf grote organisaties waar lager opgeleiden werkzaam zijn. De workshop, die bedoeld is om een groeimindset te bevorderen, is ontwikkeld met behulp van bestaande workshops uit Engeland en Amerika. Voordat de workshop aan de doelgroep is gepresenteerd, is deze geëvalueerd door vijf trainers die ervaring hebben met lager opgeleiden. De aangepaste workshop is vervolgens getoetst in twee sessies met totaal vijf kandidaten. De definitieve versie is acht keer ingezet bij totaal 34 deelnemers (twee groepen: de “2e spoorgroep” en de “reorganisatiegroep”). Tot de 2e spoorgroep behoren personen die op dit moment een 2e spoortraject volgen omdat ze langdurig ziek zijn. De groep reorganisatie heeft op dit moment te kampen met een reorganisatie en baanonzekerheid binnen het bedrijf. Bij deze 34 deelnemers is aan de hand van een mindsettest (met een voor- en nameting) onderzocht of hun mindset na afloop van de workshop is veranderd richting groeimindset. Er is een controlegroep samengesteld (n = 19) die ook twee keer de mindsettest hebben ingevuld. In een vervolgonderzoek is getoetst wat de cursisten hebben onthouden van de workshop en in hoeverre hun leermotivatie is toegenomen. Meetinstrumenten. Aan de HR-managers zijn drie tabellen voorgelegd met onderzoeksgegevens (Centraal Bureau voor de Statistiek [CBS], 2009) met betrekking tot deelname aan opleidingen. Aan de hand van open en gesloten vragen konden de managers bepalen in hoeverre deze uitslagen herkenbaar waren in hun eigen organisatie. Voor het ontwerpen van de workshop is gebruik gemaakt van de theorie van Thomke (2003), Wang en Hannafin (2005) en Dick, Carey, en Carey (2005). Er zijn twee formulieren ontwikkeld om de workshop te evalueren: één voor trainers en één voor de try-outcursisten. Zowel voor als direct na de workshop vond een toetsing van de mindset plaats met behulp van zestien stellingen (the Domain-General Measure of Implicit Theory van Levy & Dweck, 1997) waarin de cursist met “eens/oneens” op de stellingen kon antwoorden. Na één maand is de kennis getoetst van de workshopdeelnemers over leren en de werking van de hersenen. Cursisten en controlegroepleden hebben vragen beantwoord m.b.t. leermotivatie. Resultaten. Uit het interview met de vijf HR-managers in 2013 blijkt dat de onderzoeksgegevens uit 2009 (CBS, Statline, 2009) voor deze mensen herkenbaar zijn. Lager opgeleiden en ouderen nemen minder vaak deel aan opleidingen dan hoger opgeleiden en jongere werknemers. Bij het ontwerpen van de workshop voor de doelgroep lager opgeleide 45-plussers is rekening gehouden met de aandachtspunten die door de HR-managers zijn genoemd, zoals de nadruk op het belang van (blijven) leren en werken aan het zelfvertrouwen. Bij een workshop die het bewerkstelligen van een groeimindset en verhoging van de leermotivatie bij oudere lager opgeleiden tot doel heeft, moeten inhoud en presentatie duidelijk en praktisch zijn. De cursisten die de workshop “Hersenfitness” hebben gevolgd hebben meer een groeimindset ontwikkeld dan de controlegroep. Er is een groter vertrouwen in de ontwikkelbaarheid van intelligentie dan in de ontwikkelbaarheid van talenten. Tussen mannen en vrouwen zijn geen significante verschillen aangetroffen. Ook heeft vrijwillige of verplichte deelname geen significante invloed op de scores. Eén maand na het volgen van de workshop konden de deelnemers nog redelijk veel onderwerpen m.b.t. leren en de werking van de hersenen opnoemen. De kennis van bepaalde zaken zoals het begrip ‘mindsset’ bleek onvoldoende te zijn. Op basis van de verkregen informatie is de workshop enigszins aangepast. Bij de 2e spoorgroep was meer animo voor het volgen van een cursus dan bij de reorganisatiegroep. Tijd en geld zijn voor de meeste cursisten belangrijke randvoorwaarden om weer te gaan studeren. De experimentele groepen tonen aanmerkelijk meer leermotivatie dan de controlegroep.
Description: Mijts, A. A.(2015.Verandering van mindset doet leren(?) Een studie naar het effect van de workshop “Hersenfitness” op de mindset en de leermotivatie van lager opgeleide 45-plussers, mei, 28, 2015, Heerlen, Nederland: Open Universiteit
URI: http://hdl.handle.net/1820/6041
Appears in Collections:MSc Learning Sciences

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OWAMijts-28052015.pdf1.35 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.