Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/6056
Title: Stimuleren van de Motivatie bij Leerlingen in het Voortgezet Onderwijs
Authors: Van der Steen, Jan
Keywords: leerlingen
motivatie
VMBO
Onderwijswetenschappen
docentgedrag
invloed
Issue Date: 30-Jun-2015
Publisher: Open Universiteit
Abstract: De Onderwijsinspectie heeft in 2014 geconstateerd dat een groot deel van de leerlingen in het Voortgezet Onderwijs ongemotiveerd is. In deze masterthesis is onderzocht welke invloed het inter-persoonlijk docentgedrag heeft op de motivatie van de leerlingen. Hierbij zijn zowel individuele als omgevingsvariabelen onderzocht. Uit literatuurstudie blijkt namelijk dat de motivatie van de leerlingen voor een belangrijk deel kan worden be├»nvloedt door het gedrag van de docent. In deze interventiestudie is onderzocht of de aanwezigheid van de ABC- docentkenmerken; Authenticiteit, Betrokkenheid en Constructiviteit, bij de docent, een doorslaggevende factor hebben op de motivatie van de leerlingen. De interventie wordt gepleegd op het inter-persoonlijk docentgedrag om zo een verandering te realiseren, met als doel om inzichtelijk te krijgen of de verandering in inter-persoonlijk docentgedrag een positief effect heeft op de motivatie van de leerlingen. De perceptie van leerlingen is een belangrijk onderdeel in de relatie tussen het handelen van de docent en de leeropbrengsten bij leerlingen. Dat wat een leerling leert, wordt namelijk in belangrijke mate bepaald door de manier waarop hij of zij informatie waarneemt, interpreteert en verwerkt. Dit onderzoek is uitgevoerd met behulp van een vragenlijst die is ingevuld door 103 tweedejaars Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs (VMBO) leerlingen van het Zuidwesthoekcollege te Ossendrecht. Een vergelijkbare vragenlijst is ook ingevuld door de vijf docenten van deze tweedejaars leerlingen werkzaam aan het Zuidwesthoekcollege. De resultaten laten zien dat de docentkenmerken; Authenticiteit, Betrokkenheid en Constructiviteit van betekenis zijn en dat ze effect hebben op de motivatie van de leerlingen. De verwachte positieve relatie tussen docentgedrag en de motivatie van leerlingen wordt in deze studie niet bevestigd. Op basis van deze studie kan niet worden geconcludeerd dat (verbeterd) inter-persoonlijk gedrag van de docent invloed uitoefent op de motivatie van de leerlingen. Het lijkt wel of de docent is overgeleverd aan de perceptie van de desbetreffende leerling. Deze bevinding gaat tegen de beweringen gerapporteerd uit de literatuur in. In de discussie worden praktische implicaties van deze studie beschreven en worden er tot slot aanbevelingen gedaan voor vervolgonderzoek.
Description: van der Steen, J.Stimuleren van de Motivatie bij Leerlingen in het Voortgezet Onderwijs Motivating Pupils in Secondary Education ; Open Universiteit. Juni, 30, 2015, Heerlen, Nederland.
URI: http://hdl.handle.net/1820/6056
Appears in Collections:MSc Learning Sciences

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OW Janvandersteen-30062015.pdf504.49 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.