Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/6060
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorLange, Nicolien de-
dc.date.accessioned2015-07-13T14:30:53Z-
dc.date.available2015-07-13T14:30:53Z-
dc.date.issued2014-02-
dc.identifier.citationde Lange, Nicolien. (2014). Improving Orangutan Conservation in Kalimantan by Tackling the Hunting Issue. Formulating Best-Practice Conservation Strategies by Incorporating Lessons Learnt From the Congo Basin [Verbetering van het behoud van orang-oetans in Kalimantan door aanpakken van de jacht. Het formuleren van best-practice strategieën aan de hand van geleerde lessen uit het Kongobekken]. (Unpublished MSc Master’s Thesis Environmental Sciences), Open Universiteit, Heerlen, NL.en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1820/6060-
dc.descriptionSAMENVATTING. Recent onderzoek geeft aan dat de jacht op orang-oetans in Kalimantan een grotere bedreiging vormt voor het voortbestaan van de diersoort dan vooralsnog aangenomen werd. Behoud van het leefgebied is daarom enkel een gedeeltelijke oplossing, hetgeen suggereert dat specifieke strategieën moeten worden ontwikkeld die directe invloed hebben op de jacht op orang-oetans. In het Kongobekken is het al sinds geruime tijd een geaccepteerd feit dat de illegale jacht de grootste bedreiging vormt voor het voortbestaan van mensapen, en verscheidene strategieën zijn ingezet om deze bedreiging het hoofd te bieden. Echter, aangezien deze strategieën niet aan een uitgebreide, systematische analyse zijn onderworpen is het vooralsnog onduidelijk welke strategieën succesvol geweest zijn in het verminderen van de (implicaties van) illegale jacht op wilde dieren. In dit onderzoek wordt aan de hand van een systematische literatuuranalyse vastgesteld welke strategieën voornamelijk zijn ingezet om de jacht op mensapen in het Kongobekken te verminderen, en wat de redenen zijn geweest dat bepaalde strategieën succesvol waren of juist niet. Aan de hand van de Guidelines for Systematic Review in Conservation and Environmental Management werden 198 publicaties geselecteerd over de jacht op mensapen in het Kongobekken voor meta-analyse van effectiviteit van strategieën om de jacht op mensapen te verminderen. De publicaties bespreken de volgende strategieën welke worden ingezet in het Kongobekken om de jacht op mensapen te verminderen: 1 (100 publicaties): beheer van beschermde gebieden; 2-6 (30-40 publicaties): wet en regelgeving; community-based natuurbehoud (ook wel Geïntegreerde Natuurbehoud en Onwikkelingsprojecten), promotie van alternatieven voor de consumptie en handel in wild vlees, ecotoerisme, en educatie en capaciteitsopbouw; 7-11 (<10 publicaties): samenwerkingsverbanden met de private sector; onderzoek; betaling voor ecosysteemdiensten; actieplannen voor diersoorten; en sportjacht. De zes meest populaire strategieën worden in dit onderzoek besproken. De bevindingen voor de strategieën zijn als volgt. Beheer van beschermde gebieden Beschermde gebieden in het Kongobekken hebben te kampen met het ontbreken van beheersplannen, gebrek aan fondsen, gebrek aan effectieve sturing, onvoldoende en incapabel personeel (veelal slecht betaald en daardoor onderhevig aan corruptie), en veronachtzaming van de realiteit in lokale gemeenschappen. In de meeste beschermde gebieden wordt geen systematisch onderzoek gedaan naar de trends in populaties wilde dieren, hetgeen betekent dat de effectiviteit van beschermde gebieden in het behoud van wilde dieren niet empirisch bevestigd kan worden. Wet- en regelgeving Mensapen zijn beschermd onder nationale wetgeving en internationale overeenkomsten in alle landen in het Kongobekken; echter, in de meeste gevallen is handhaving van de wet niet effectief als gevolg van geldgebrek, corruptie binnen de overheid op verschillende niveaus, en gebrek aan voldoende afschrikwekkende straffen naar aanleiding van arrestaties. Een samenwerking tussen de overheid en een non-gouvernementele organisatie (NGO), de Last Great Ape Organisation (LAGA), in Kameroen heeft bewezen dat het mogelijk is om de doeltreffendheid van wetshandhaving te verbeteren. Dankzij deze samenwerking ligt het handhavingsniveau in Kameroen nu op de rechtsvervolging van meer dan een belangrijke handelaar per week, in vergelijking met geen enkele veroordeling in het decennium voordat LAGA actief werd. LAGA’s werkwijze richt zich op vier activiteiten: opsporing, arrestaties, juridische bijstand, en promotie en rapportage. Opsporingsactiviteiten worden onafhankelijk van de overheid uitgevoerd om corruptie te voorkomen. De betrokkenheid van de NGO in arrestaties zorgt ervoor dat corruptie ook hier geen kans krijgt. Juridische bijstand waarborgt dat een sterke zaak wordt gemaakt voor de veroordeling van belangrijke handelaren. Middels media promotie en rapportage wordt de boodschap verspreid dat illegale jacht op wilde dieren een strafbaar feit is. LAGA’s werkwijze is met vergelijkbaar succes 6 geïmplementeerd in de Centraal-Afrikaanse Republiek, Congo, en Gabon. De invloed van een toename in wetshandhaving op de jacht is nog niet vastgesteld. Community-based natuurbehoud Weinig community-based natuurbehoudprojecten meten succes aan de hand van indicatoren van natuurbehoud; vaker worden makkelijker meetbare sociaal-economische maatstaven gebruikt. Hiermee wordt te grote nadruk gelegd op sociaal-economische vooruitgang zonder voldoende aandacht voor de invloed op dierenpopulaties. Interessant is het Gorilla Guardians project in Kameroen, waarin traditionele autoriteiten en lokale jagers samenwerken met aangewezen Gorilla Guardians in geselecteerde dorpen om toezicht te houden over gorilla populaties. De Gorilla Guardians in samenwerking met lokale jagers verschaffen bijgewerkte informatie over de verspreiding van gorillas in elke lokatie. Ze fungeren bovendien als contactpunt tussen lokale gemeenschappen en de overheid, en functioneren als platform binnen de gemeenschap om informatie te delen en bewustzijn te vergroten. Waar Gorilla Guardians actief zijn is de jachtdruk op gorillas laag in vergelijking met andere onbeschermde gebieden, wat een indicatie geeft van de effectiviteit van deze aanpak. Promotie van alternatieven voor de consumptie en handel in wild vlees Projecten die zich richten op de ontwikkeling van alternatieven voor de consumptie en handel in wild vlees falen veelal vanwege technische, financiële, of sociaal-culturele redenen. Bovendien richten projectevaluties zich vaak op indicatoren zoals het aantal deelnemers of inkomsten, in plaats van de resultaten in termen van natuurbehoud. Ecotoerisme De uitdagingen voor ecotoerisme in het Kongobekken zijn talrijk, inclusief politieke instabiliteit, gebrek aan infrastructuur en veiligheidsproblemen. Verscheidene critici betogen dat de resultaten van ecotoerisme te laat zullen komen om de resterende mensapen te redden, en dat het ontwikkelen van een toeristische industrie de aandacht af zal leiden van de dringendere kwestie van het stoppen van de jacht. Ecotoerisme in het Kongobekken kan worden gezien als aanvullend instrument. De invloed van bestaande ecotoerisme projecten in het Kongobekken op natuurbehoud is niet onderzocht. Educatie en capaciteitsopbouw Educatie en capaciteitsopbouw zijn belangijke strategieën met mogelijkheden voor langetermijn effecten, mits op succesvolle wijze uitgevoerd. Echter, het verband tussen educatie en capaciteitsopbouw en natuurbehoud is lastig vast te stellen. Ondanks de overvloed aan verschillende initiatieven om de jacht op mensapen te verminderen, is er een gebrek aan strikte post-interventie evaluaties van de effectiviteit van deze interventies. Desondanks wijst de literatuuranalyse op een aantal belangrijke lessen voor het behoud van de orang-oetan in Kalimantan. Het samenwerkingsmodel tussen de overheid en NGO voor rechtshandhaving in Kameroen is onderzoekswaardig aangezien Indonesië dezelfde institutionele beperkingen kent als de landen van het Kongobekken. Daarnaast zou het model van de Gorilla Guardians – ook uit Kameroen – ingezet kunnen worden in Kalimantan om steun in lokale gemeenschappen te verwerven en orang-oetan jacht te verminderen. De analyse leert ons een aantal belangrijke lessen. Een ervan is de noodzaak van een consequente, langetermijnstegenwoordigheid van projecten om invloed te hebben en om de noodzakelijke geloofwaardigheid te verkrijgen binnen lokale gemeenschappen en autoriteiten. Aangezien projectfinanciering vaak met tijdsbestekken van een tot enkele jaren werkt, kan het behouden van een stabiele aanwezigheid een uitdaging vormen. Andere cruciale lessen zijn het belang van post-interventie evaluaties (met passende grondslag) en de noodzaak om evaluaties te richten op het uiteindelijke doel: het behoud van mensapen. Momenteel 7 limiteert het gebrek aan deze informatie niet alleen ons begrip van effectiviteit van verschillende strategieën; daarbij is het belangrijk te leren van succes en falen in het verleden, zodat strategieën kunnen worden ontwikkeld die op effectieve wijze de mogelijk tegenstrijdige doelstellingen van natuurbehoud en ontwikkeling in evenwicht houden. Een evaluatieprotocol zou idealiter opereren onder passende (langetermijn) tijdslijnen, in plaats van gebonden aan tijdsbestekken van projectfinanciering. Passende indicatoren meten de invloed van verschillende projectcomponenten op natuurbehoud. Evaluaties dienen uitgevoerd te worden gedurende de levenscyclus van het project, en gebaseerd zijn op betrouwbare grondslagen; lekeffecten moeten verantwoord worden. In het werkveld van natuurbehoud, waar financiering steeds competitiever wordt, moeten zowel succes als falen acceptabel zijn. Deze lessen zijn breed toepasbaar voor natuurbeschermers in ontwikkelingslanden, en niet gelimiteerd tot het Kongobekken.en_US
dc.description.abstractEXECUTIVE SUMMARY. Recent studies show that orangutan hunting is a larger threat to the survival of orangutan populations in Kalimantan than previously thought. The current focus of managing habitat loss is therefore only a partial remedy, pointing at the need for developing dedicated conservation strategies that directly address drivers underlying orangutan hunting. In the Congo Basin, the illegal bushmeat trade has long been acknowledged to be the largest threat to great ape populations and various conservation strategies have been implemented. However, since these strategies have not been subject to systematic and comprehensive review, it remains unclear which strategies have been successful in managing (the implications of) great ape hunting. In this thesis, a systematic literature review is used to study the most popular conservation strategies to combat great ape hunting in the Congo Basin, as well as to identify the reasons for success or failure. Using the Guidelines for Systematic Review in Conservation and Environmental Management, 198 publications were selected on great ape hunting in the Congo Basin for meta-analysis of the effectiveness of conservation strategies to reduce great ape hunting. The publications discuss the following conservation strategies in the Congo Basin to combat great ape hunting: 1 (100 publications): protected area management; 2-6 (30-40 publications): legislation and law enforcement, community-based conservation (or Integrated Conservation and Development projects), promoting the uptake of alternatives to bushmeat consumption and trade, ecotourism, and education and capacity building; 7-11 (<10 publications): private sector partnerships, research, payment for ecosystem services, species action plans, and sports hunting. The six most popular strategies are discussed in this research. The findings for each strategy are as follows. Protected areas Protected areas in the Congo Basin invariably suffer from lack of management plans, lack of funding, lack of effective management, insufficient staff with low capacity (often lowly paid thus easily bribed), and disregard for realities within local communities. For most protected areas, wildlife population trends are not systematically monitored, implying that their conservation impact has rarely been empirically validated. Legislation and law enforcement Great apes are protected under national law and international treaties; in all Congo Basin countries, however, law enforcement is generally ineffectual due to lack of funding, pervasive corruption at various levels of government, and an absence of sufficiently deterrent punitive measures in response to arrests. In Cameroon, the NGO-government collaboration spearheaded by the Last Great Ape Organisation (LAGA) has though proved successful in enhancing the efficacy of law enforcement, shifting from a decade-old baseline of zero wildlife prosecutions to an enforcement level of more than one major dealer prosecuted per week. The LAGA model rests on four broad activities: investigations, field arrest operations, legal assistance, and media promotion and reporting. The investigation stage is done independently from government to avoid corruption. NGO involvement in field arrests and legal assistance furthermore serve to fight corruptive practices and ensure a strong case is made to get major traffickers convicted. Media and promotion activities are used to send out the message to the public that wildlife poaching is a punishable crime. This model has been replicated in Central African Republic, Congo, and Gabon with similar success. The impact of increased law enforcement levels on poaching levels or population numbers has not yet been established. Community-based conservation Very few community-based conservation projects measure success in terms of conservation impact, focusing rather on the (more easily measured) socio-economic impacts; thereby creating an overemphasis on socio-economic development without due regard for effects on wildlife populations. An interesting project is the Gorilla Guardians scheme in Cameroon, where traditional 4 authorities and local hunters work together with assigned Gorilla Guardians in selected villages to monitor their gorillas. The Gorilla Guardians provide updated distribution information for gorillas in each site, working in collaboration with local hunters; they act as contact points between their communities and government, and function within a platform for sharing information and building awareness. In areas where Gorilla Guardians are active, gorilla hunting pressure is low in relation to some other unprotected areas, showing the potential of this approach. Promoting the uptake of alternatives to bushmeat consumption and trade Projects involving the development of alternatives to bushmeat consumption and trade generally fail as a result of technical, financial, or sociocultural constraints. Moreover, evaluations of success tend to focus on number of participants or generated income as opposed to conservation impact. Ecotourism The challenges facing ecotourism development in the Congo Basin are numerous, including political instability, lack of infrastructure, and safety issues. Some critics argue that the impact of tourism will come too late to save the decimated ape populations, while developing a tourism industry will divert the attention from the more pressing issue of stopping poaching in the immediate term. Ecotourism in the Congo Basin should be regarded as a supplementary tool; the conservation impact of existing ecotourism undertakings remains unexplored. Education and capacity building Education and capacity building are important conservation strategies with the potential to have a long-term impact, if executed successfully; however the link with conservation is very difficult to establish. Findings show that in spite of profusion of different initiatives to reduce great ape poaching, there is a lack of rigorous post-intervention evaluation of effectiveness. Nevertheless, review of the initiatives highlight a number of pertinent lessons for orangutan conservation in Kalimantan. The NGO-government collaboration model for law enforcement in Cameroon is worth investigating since Indonesia faces similar institutional constraints. Additionally, the Gorilla Guardians model, also from Cameroon, could work well in Kalimantan to elicit community support for conservation and, thereby, reduce orangutan hunting. The review has highlighted a number of important lessons. One such lesson is the need for a long-term, consistent presence of any project to have an impact and gain the necessary credibility within local communities and government. With project funding often operating under time frames of 3-5 years maximum, maintaining a stable presence can be challenging. Further critical lessons are both the importance of post-intervention evaluations (with appropriate baselines) and the need to focus evaluations on the ultimate project objective, namely, conservation of great ape populations. At present, the absence of such data not only continues to limit our understanding of conservation strategy effectiveness, but also to learn from past successes and failures and develop strategies that are able to effectively balance potentially divergent socio-economic and environmental objectives. An evaluation protocol should operate with appropriate (long-term) time frames, rather than tying it to funding cycles; appropriate indicators should be developed to measure conservation impact of different project components; evaluations should be carried out throughout the project lifecycle and be based on reliable baseline data; leakage effects should be accounted for, where great ape hunting is not reduced but merely shifts to/intensifies in areas without conservation activities; and in the conservation field where funding is increasingly competitive, it should become acceptable to report failures and success alike. These lessons are widely applicable to developing country for conservationists and not limited to Congo Basin realities.en_US
dc.language.isoenen_US
dc.publisherOpen Universiteiten_US
dc.rightsAn error occurred on the license name.*
dc.rightsAn error occurred on the license name.*
dc.rights.uriAn error occurred getting the license - uri.*
dc.rights.uriAn error occurred getting the license - uri.*
dc.titleImproving Orangutan Conservation in Kalimantan by Tackling the Hunting Issue. Formulating Best-Practice Conservation Strategies by Incorporating Lessons Learnt From the Congo Basin.en_US
dc.title.alternativeVerbetering van het behoud van orang-oetans in Kalimantan door aanpakken van de jacht. Het formuleren van best-practice strategieën aan de hand van geleerde lessen uit het Kongobekken.en_US
dc.typeMaster thesisen_US
Appears in Collections:MSc Environmental Sciences

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MSc Research Thesis LANGE_Nicolien_de 201402.pdf1.88 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.