Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/6101
Title: Kwaliteit van uitvoering van milieutaken door gemeenten - van probleem naar oplossing. Onderzoek uitgevoerd in opdracht van Ingenieursbureau Oranjewoud, Deventer, NL.
Other Titles: [Quality of the Environmental Law Enforcement by Local Authorities - From Problem to Solution]
Authors: Colijn, Robert
Loohuis, Hennie
Los, Robert
van der Prijt, Jeroen
Keywords: kleine en middelgrote gemeenten, milieutaken, kwaliteit, samenwerkingsvormen
[small and medium municipalities, environmental tasks, quality, models of cooperation]
Issue Date: Mar-2006
Publisher: Open Universiteit
Citation: Colijn, Robert, Loohuis, Hennie, Los, Robert, & van der Prijt, Jeroen (2006). Kwaliteit van uitvoering van milieutaken door gemeenten - van probleem naar oplossing. Onderzoek uitgevoerd in opdracht van Ingenieursbureau Oranjewoud, Deventer, NL. [Quality of the Environmental Law Enforcement by Local Authorities - From Problem to Solution.]. (Unpublished BSc Bachelor's Thesis Environmental Sciences), Open Universiteit, Heerlen, NL.
Abstract: SAMENVATTING. Dit rapport geeft antwoord op de volgende vraag: “Op welke wijze en met welke instrumenten kunnen gemeenten, die problemen hebben met het op adequate wijze uitvoeren van de hen toegewezen milieutaken, in staat worden gesteld betreffende problemen op te lossen?” Om deze vraag te beantwoorden, is in dit onderzoek ervoor gekozen een instrument te ontwikkelen waarmee gemeenten zelf op relatief eenvoudige wijze een beeld kunnen vormen over de adequaatheid van de uitvoer van milieutaken. Het instrument gaat uit van de pijlers willen en kunnen. Omdat bij veel milieutaken sprake is van wettelijk verplichte taken is willen hier vertaald in de prioriteit die een gemeente aan een milieutaak geeft. Kunnen is vormgegeven in de diverse uitvoeringsaspecten die met de milieutaken verbonden zijn. In het instrument zijn de milieutaken vanuit diverse invalshoeken afgezet tegen de uitvoeringsaspecten. Aan de uit te voeren milieutaak kan op basis van een risicoanalyse een wegingfactor als prioriteit worden toegekend . Het ingevulde instrument geeft een totaalscore voor alle milieutaken en deelscores voor de milieutaken en de uitvoeringsaspecten. Om het instrument te testen, zijn een aantal gemeenten benaderd en bereid gevonden mee te werken aan een interview over de uitvoering van hun milieutaken. De uitkomsten van de interviews zijn gebruikt om het instrument te toetsen. De geïnterviewden geven aan dat het instrument een helder en compleet beeld geeft van de milieutaken. Voorts zien de respondenten in het instrument een goed, snel en goedkoop middel om zich een beeld te vormen van de kwaliteit van de uitvoer van de milieutaken en de tekortkomingen die daarbij optreden. Door het subjectieve karakter fungeert het instrument als discussiemoderator voor de verschillende partijen die bij de adequate uitvoer betrokken zijn. Voor de serieuze gebruiker is het instrument nuttig om oorzaken van problemen te analyseren. Verder kan het instrument fungeren als een discussie moderator tussen de verschillende partijen betrokken bij de uitvoer van milieutaken. Door vergelijking van de resultaten kan een indruk worden verkregen van eventuele knelpunten of belangentegenstellingen. Wel is gebleken dat het instrument nadere aanscherping behoeft.
Description: ABSTRACT.This report gives answers to the following question: “In which way and with what instruments can local authorities, which face problems in adequately performing the assigned environmental responsibilities, be assisted in solving their specific problems? In order to answer this question, this research is focussed on developing an instrument with which local authorities can easily determine their adequacy with respect to the enforcement of environmental tasks. The instrument is based on two pillars of “willing” and “to be able” to perform these tasks. Since many environmental tasks are mandatory, we translated “willing” into the priority a municipality gives to enforcement task. “To be able” corresponds with several aspects of performance which are connected to the enforcement of the environmental tasks. In the instrument, the environmental tasks are set against the aspects of performance from different perspectives. For each environmental task which needs to be performed, the weighing of each priority can be determined by means of a risk analysis. The instrument provides a total sum for all environmental tasks and a sub-total for the environmental task and each performance aspect. To test the instrument, several municipal councils were approached and found willing to cooperate in an interview of their performance on environmental tasks. The results of the interviews were used to assess the ability of the instrument. The interviewed representatives felt that the instrument gave a clear and complete view on the environmental tasks. Furthermore, the respondents found the instrument a good, quick and inexpensive way of determining the quality of their performance on environmental tasks and shortcomings which arose during the performance of this task. Due to its subjective character, the instrument functions as a mediator in discussions between parties involved in the adequate performance of the environmental tasks. For serious users it will help to analyse the nature of their problems. Furthermore the instrument can be helpful as a discussion moderator for the various parties that are involved in the adequate enforcement. By comparing the results, an impression of potential bottle necks or conflicts of interest can be made known. Though useful, it is said that the instrument needs additional improvement, several recommendations are provided in this report.
URI: http://hdl.handle.net/1820/6101
Appears in Collections:BSc Environmental Sciences

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VMAB2005nj-M24-MILIEUTAKEN-Eindrapport-maart2006.pdf353.17 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.