Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/6102
Title: Open aardgasverbranding binnenshuis. Invloed van gebruik van gasopenhaard en gaskooktoestel op de binnenluchtkwaliteit en mogelijke gezondheidseffecten. Onderzoek uitgevoerd in opdracht van de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek, Mol, België.
Other Titles: [Residential Combustion of Natural Gas. Influence of the Use of an Open-burning Gas Fireplace and Gas Cooking on Indoor Air Quality and Potential Health Impacts.]
Authors: Geurtsen, Marcel
Damiaens, Jean
van Kessel, Peter
Seijger, Peter
Keywords: Binnenluchtkwaliteit, verbranding, emissie, blootstelling, stofeigenschappen, gezondheidsrisico’s, verbrandingsproducten, aardgas, huishoudelijke apparaten, open en gesloten verbrandingssystemen binnenshuis, koken op gas, gas open haard, (on)volledige verbranding, verstikking, fijnstof, PM10, PM2,5 (fijn stof), smog.
[Indoor air quality, combustion, burning, emission, exposure, health risks combustion products, natural gas, domestic appliances, residential/ domestic open and closed combustion systems, gas cooking, gas fire (place), (in)complete combustion, suffocation, fine dust, PM10, PM2,5 (Particulate Matter), smog, etc.]
Issue Date: Jun-2006
Publisher: Open Universiteit
Citation: Geurtsen, Marcel, Damiaens, Jean, van Kessel, Peter, & Seijger, Peter. (2006). Open aardgasverbranding binnenshuis. Invloed van gebruik van gasopenhaard en gaskooktoestel op de binnenluchtkwaliteit en mogelijke gezondheidseffecten. Onderzoek uitgevoerd in opdracht van de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek, Mol, België. [Residential Combustion of Natural Gas. Influence of the Use of an Open-burning Gas Fireplace and Gas Cooking on Indoor Air Quality and Potential Health Impacts.]. (Unpublished BSc Bachelor's Thesis Environmental Sciences), Open Universiteit, Heerlen, NL.
Abstract: SAMENVATTING. Het merendeel van hun tijd verblijven mensen in hun woning. Door energiebesparende maatregelen, vooral isolatievoorzieningen, is de ventilatie van de woning in belangrijke mate veranderd. In deze studie is de invloed van open verbranding van aardgas in de woning op de binnenluchtkwaliteit onderzocht en de effecten hiervan op de gezondheid van de bewoners. Aardgasverbranding (Slochterengas), voor de verwarming in een open haard en voor het koken, is vrij algemeen in Nederland maar neemt ook in Vlaanderen sinds 1990 toe. Genoeg redenen om bezorgd te zijn als we weten dat bij onvolledige verbranding van dit gas - ondanks dat het de zuiverste fossiele brandstof is - er vele polluenten als CO, NO, NO2 (NOx), PM10 (fijn stof) en andere stoffen gevormd worden. Een inventarisatie van de Nederlandse, Vlaamse en Europese Wet- en regelgeving rondom luchtverontreinigingcomponenten is gemaakt. Door blootstelling aan de verbrandingspolluenten zijn de mogelijke effecten op de gezondheid nader onderzocht. Uiteindelijk werden alle mogelijke factoren verzameld die nodig waren voor de modellering van een open verbrandingsproces binnenshuis. Voor de berekening van de polluenten kozen we voor een gemiddeld keuken- en woonkamervolume doch beide van elkaar afgescheiden. De resultaten van deze berekeningen tonen voor de keuken geen overschrijding van de normwaarden voor PM10, CO en NOx maar wel een overschrijding in de woonkamer van de normwaarden voor PM10 (fijn stof) en NOx maar niet van CO. Bij de verandering van verschillende parameters als ventilatievoud, vermogen van de branders, afzuigcapaciteit voor de rookgassen van zowel schoorsteen als dampkap en eveneens variërende extra luchttoevoer van buiten, was er tevens een overschrijding van PM10 en NOx aanwijsbaar voor zowel keuken als woonkamer. Aangezien er geen metingen verricht zijn, moesten wij ons voor het model wenden tot het gebruik van veronderstelde, realistische invoerwaarden. Het resultaat van de berekeningen, vergeleken met de gezondheidskundige advieswaarden (voor blootstelling aan stoffen), laat een duidelijke overschrijding voor PM zien. Verder onderzoek naar de binnenluchtkwaliteit wordt dan ook geadviseerd. Het meten van de actuele emissie van luchtverontreinigingen binnenshuis, over bepaalde periodes is geen opportuniteit maar kan zekerheid geven voor alle polluenten bij gebruik van open gasbranders in onze woningen.
Description: ABSTRACT. Most of time people stay inside their houses. Through energy-saving measures, especially isolation provision, is the ventilation of the house diminished to a great extend. In this study the influence of open natural gas burning on the indoor air quality is investigated and the effects of this on the health of their habitants. Natural gas combustion (Slochterengas), for heating in an open fireplace and for cooking is fairly common in the Netherlands but increases also in the Flanders (Belgium) since 1990. So enough reasons to be concerned as we know that by incomplete combustion of this gas, in spite of being the purest fossil fuel, many pollutants, like CO, NO, NO2 (NOx), PM10 and others, are formed. An inventory of the Dutch, Flemish and European legislations and regulation around air pollution components was made. By means of exposure to the combustion pollutants an inventory of possible effects on the human health was further investigated. At last, all possible factors were collected, needed for modelling an indoor open combustion process. For calculating the mentioned pollutants we chose an average sized kitchen and living-room, but both separated. The results of these calculations show for the kitchen no exceeding from the norm values of PM10 (fine dust), CO and NOx but there is an exceeding in the living-room from the norm values of PM10 and NOx but not of CO. By changing different parameters like the ventilation rate, power of the gas burners, exhaust capacity for fume gasses by chimney and hood and besides this variable additional air input from outdoors, there was also an exceeding of PM10 and NOx apparent both in kitchen and living-room. Since no measurements were conducted we had to use realistic assumed input values for this model. The results of the calculations, compared with health safe levels (for exposure to substances), show a clear exceeding for PM. Further research to indoor-air quality and open gas combustion is recommended. Measuring the actual emission of indoor air pollutants, over particular periods, is not an opportunity but can give certainty for all pollutants, by using open-air gas burners inside our houses.
URI: http://hdl.handle.net/1820/6102
Appears in Collections:BSc Environmental Sciences

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VMAB2006vj-M41-VERBRANDING-Eindrapport-juni2006.pdf511.93 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.