Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/6106
Title: WeSPOT; Elektronische Leeromgeving ter Ondersteuning van het Onderzoekend Leren met Behulp van een Mobiele Telefoon binnen het Vmbo
Authors: Hendriks, John
Keywords: IBL metacognities
weSPOT
intrinsieke motivatie
metacognities
Issue Date: 5-Jul-2015
Publisher: Open Universiteit
Abstract: Achtergrond: Momenteel wordt binnen het onderwijs veel aandacht geschonken aan het aanleren van zogeheten advanced of 21 century skills. Hieronder worden vaardigheden als probleemoplossend vermogen, samenwerken en kritisch denken verstaan. In een quasi-experimentele gevalsstudie is de mogelijkheid onderzocht om deze vaardigheden bij te brengen aan leerlingen van College de Brink te Laren, met behulp van onderzoekend leren (Inquiry-based learning; IBL), in combinatie met het gebruik van een mobiele telefoon en binnen de elektronische leeromgeving van weSPOT. Doel: Het doel van dit experiment was te onderzoeken of de intrinsieke motivatie en metacognities van de betrokken vmbo-leerlingen positief werden beïnvloed door de combinatie van IBL met weSPOT. Deelnemers, procedure, onderzoeksontwerp: Na een pilot met 11 vierdeklas leerlingen, maakten 48 leerlingen uit drie derde klassen groepjes van twee à drie leerlingen. Deze groepjes werden vervolgens binnen een pretest-posttest controlgroup design random verdeeld over twee condities. De groepjes uit beide condities hebben een sectiewerkstuk gemaakt, dat onderdeel van hun Programma van Toetsing en Afsluiting vormde. De controlegroepjes maakten het werkstuk met behulp van een werkwijzer en op de traditionele manier. De experimentele groepjes maakten het werkstuk behulp van weSPOT, en volgden hierbij de stappen van de onderzoekscirkel. Verder hebben de leerlingen uit beide condities vragenlijsten ingevuld, die geanalyseerd werden met behulp van SPSS om eventuele significante verschillen op intrinsieke motivatie en metacognities tussen beide groepen te onderzoeken. Ook zijn gedurende het hele onderzoek kwalitatieve data verzameld met behulp van een logboek. Meetinstrumenten: Zowel vooraf als achteraf zijn vragenlijsten afgenomen om de intrinsieke motivatie, met behulp van de Intrinsieke Motivatie Inventarisatie (Ryan & Deci, 2004), en metacognities, met behulp van de Metacognitive Awareness Inventory (Schraw & Dennison, 1994), te meten. Resultaten: Na analyse van de scores op beide vragenlijsten bleek dat bij alle leerlingen zowel de intrinsieke motivatie als de metacognities waren afgenomen, maar deze afname was sterker bij de leerlingen die met IBL-weSPOT gewerkt hadden. Hieruit kan worden opgemaakt de deelname aan het onderzoek een negatief effect heeft gehad op de intrinsieke motivatie en metacognities van de betrokken leerlingen van College De Brink. Mogelijke verklaringen en implicaties voor het onderwijs worden uitgewerkt. Tevens worden er suggesties voor vervolgonderzoek gedaan.
Description: Hendriks, J. (2015).WeSPOT; Elektronische Leeromgeving ter Ondersteuning van het Onderzoekend Leren met Behulp van een Mobiele Telefoon binnen het Vmbo. Juli, 5, 2015, Heerlen, Nederland: Open Universiteit
URI: http://hdl.handle.net/1820/6106
Appears in Collections:MSc Learning Sciences

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OWJHendriks-05072015.pdf1.07 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.