Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/6109
Title: Verwerking van kustverontreinigingen: Parafinevondsten. Onderzoek uitgevoerd in opdracht van Rijkswaterstaat, Directie Noordzee.
Other Titles: [Treatment of coastal pollution: paraffin oil spills]
Authors: Dorenbos, Eric
Kraneveld, Maarten
Krijgsman, Tessa
Put, Jenny
Issue Date: Jan-2004
Publisher: Open Universiteit
Citation: Dorenbos, Eric, Kraneveld, Maarten, Krijgsman, Tessa , & Put, Jenny. (2004). Verwerking van kustverontreinigingen: Parafinevondsten. Onderzoek uitgevoerd in opdracht van Rijkswaterstaat, Directie Noordzee [Treatment of coastal pollution: paraffin oil spills]. (Unpublished BSc Bachelor's Thesis Environmental Sciences), Open Universiteit, Heerlen, NL.
Abstract: SAMENVATTING. Paraffinevondsten in de Noordzee en op de Nederlandse stranden variëren door de jaren heen in aantal en omvang. De paraffine is afkomstig van lozingen buiten de 12-mijls zone, wat onder bepaalde voorwaarden is toegestaan. Het betreft veelal residuen en afzettingen van ladingen, die via en na reinigingshandelingen in de Noordzee spoelen ofwel worden geloosd, hetgeen is geoorloofd. Rijkswaterstaat staat als beheerder van de Rijkswateren voor de ‘kostbare’ taak om de paraffine/zandmengsels als afval te laten afvoeren en verbranden, hetgeen de huidige gang van zaken is. Er dient gezocht te worden naar (alternatieve) verwijderings- en verwerkingstechnieken met een optimum tussen kosten, betrouwbaarheid, milieuaspecten en mogelijke milieueffecten. Het resultaat moet aan de relevante wet- en regelgeving voldoen. De doelstelling van dit onderzoek is het komen tot een optimum tussen kosten, capaciteit en milieueffecten voor het verwijderen en verwerken van paraffine en paraffine/zandmengsels aan de Nederlandse kust. Om tot dit optimum te komen dienen: - de door Rijkswaterstaat huidig toegepaste techniek voor de verwijdering en verwerking van paraffine en paraffine/zandmengsels aan de Nederlandse kust geïnventariseerd te worden; - de mogelijke alternatieve methoden en technieken voor de verwijdering en verwerking van paraffine en paraffine/zandmengsels aan de Nederlandse kust geïnventariseerd te worden en; - de Europese en Nederlandse beleidskaders, wet- en regelgeving die relevant zijn voor de verwijdering en verwerking van paraffine en paraffine/zandmengsels geïnventariseerd te worden. Aangespoelde paraffine wordt machinaal met behulp van strandvegers of handmatig verwijderd van het strand. Hierbij wordt getracht het zand en eventueel andere voorkomende materialen zoveel mogelijk te scheiden van de paraffine. In dit onderzoek zijn geen andere mogelijke verwijderingstechnieken gevonden. De strandvegers zouden door technische aanpassingen nog verder geoptimaliseerd kunnen worden, maar grote veranderingen in verwijderingstechnieken zijn niet mogelijk gebleken. De paraffine moet gezien worden als een afvalstof. Deze afvalstof is volgens de Europese afvalstoffenlijst niet gevaarlijk, indien geen andere componenten in de paraffine aanwezig zijn. Bij de verwerking van paraffine dient de voorkeursvolgorde van artikel 8.4 van de Wet milieubeheer als uitgangspunt te dienen. Voor de verwerking is de techniek 'thermisch reinigen' bij SITA Remediation in Utrecht het goedkoopst. Hierbij is een grotere zandfractie bij verwijdering geen probleem. Het scheiden op het strand van paraffine en zand is hierdoor niet noodzakelijk. Verder zijn de milieuaspecten ten opzichte van de andere technieken gunstig. Het hergebruiken van paraffine tot outdoorkaarsen is een andere optie. De kosten bestaan dan alleen uit de transportkosten, maar het risico bestaat dat de paraffine chemische componenten bevat die niet zo afgevoerd mogen worden. Deze mogelijkheid dient in overleg met de hergebruiker nog verder uitgezocht te worden.
URI: http://hdl.handle.net/1820/6109
Appears in Collections:BSc Environmental Sciences

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VMAB2003nj-M22-KUSTVERONTREINIGINGEN-Eindrapport-februari2004.pdf411.57 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.