Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/6111
Title: Duurzaam waterbeheer Grenspark 'De Zoom-Kalmthoutse heide'. Onderzoek naar de mogelijkheden van de Kaderrichtlijn Waren en de Habitatrichtlijn ten behoeve van duurzaam waterbeheer in het Grenspark. Onderzoek uitgevoerd in opdracht van Grenspark De Zoom-Kalmthoutse heide, Essen, België.
Other Titles: [Sustainable water management in cross-border nature reserve ‘De Zoom-Kalmthoutse heide’. Analysis of the possibilities of the Water Framework Directive and the Habitats Directive for sustainable water management in the cross-border reserve]
Authors: Keybeck, Leo
Lewyllie, Stijn
Verpaele, Steven
Issue Date: Jul-2004
Publisher: Open Universiteit
Citation: Keybeck, Leo, Lewyllie, Stijn, & Verpaele, Steven. (2004). Duurzaam waterbeheer Grenspark 'De Zoom-Kalmthoutse heide'. Onderzoek naar de mogelijkheden van de Kaderrichtlijn Waren en de Habitatrichtlijn ten behoeve van duurzaam waterbeheer in het Grenspark. Onderzoek uitgevoerd in opdracht van Grenspark De Zoom-Kalmthoutse heide, Essen, België [Sustainable water management in cross-border nature reserve ‘De Zoom-Kalmthoutse heide’. Analysis of the possibilities of the Water Framework Directive and the Habitats Directive for sustainable water management in the cross-border reserve]. (Unpublished BSc Bachelor's Thesis Environmental Sciences), Open Universiteit, Heerlen, NL.
Abstract: SAMENVATTING. Verdroging is een van de hoofdoorzaken voor de afnemende natuurwaarde in het Grenspark de Zoom Kalmthoutse heide. De verdroging wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door de onttrekking van grondwater en drainage in de nabijgelegen landbouwgebieden. Het tot nu toe gevoerde beleid biedt geen oplossing voor de verdrogingsproblematiek. Vanuit de Europese wetgeving worden de Habitatrichtlijn en de Kaderrichtlijn Water zowel in Nederland en Vlaanderen geïmplementeerd. Onderzocht is of deze regelgeving na implementatie in de nationale wetgeving kan bijdragen aan de oplossing van de verdrogingsproblematiek in het Grenspark, zowel aan Nederlandse als Vlaamse zijde. Uit het onderzoek blijkt dat zowel in Nederland als Vlaanderen zowel op nationaal als provinciaal niveau veel beleid is gemaakt en stapels plannen zijn geschreven en er veel goede voornemens bestaan bij de beleidsmakers maar de uitvoering maar moeilijk van de grond komt. De complexheid van de wet- en regelgeving en de gelaagde bestuursstructuur zijn hier debet aan. De geïmplementeerde Habitatrichtlijn en nog niet volledig geïmplementeerde Kaderrichtlijn Water bieden dan ook geen oplossing op korte termijn. Toch kan het Grensparkmanagement een aantal acties ondernemen. Hierbij is het van belang te weten dat in deze de provincies Noord Brabant en Antwerpen veruit de belangrijkste actoren voor het Grenspark zijn. Het thema water en grondwaterbescherming is een aandachtspunt bij de uitvoering van het Provinciaal Milieubeleid in Noord Brabant. Doorwerking van de Kaderrichtlijn Water is geformuleerd als activiteit en te behalen resultaat in 2004. Welke concrete acties hiertoe worden genomen is echter niet vermeld en navraag heeft geen verhelderend antwoord opgeleverd. Het management van het Grenspark kan het initiatief nemen om de verschillende politieke partijen in de provincie te benaderen en te vragen of ze hieraan aandacht willen besteden tijdens de behandeling van de provinciale begroting door te informeren naar de voortgang en geboekte resultaten. Het provinciaal Waterhuishoudingsplan of Provinciaal Milieubeleidsplan, waarin de KRW is verwerkt, bieden aanknopingspunten (vernatting van natuurgebieden, afstemming van wateronttrekking op het draagvermogen van de watersystemen) om er bij het provinciebestuur op aan te dringen het provinciaal beleid ter bestrijding van verdroging in natuurgebieden te verweven in het beleid ter bescherming van grondwater voor de drinkwatervoorziening. Het management van het Grenspark kan er via de verschillende politieke partijen in de provincie bij het provinciaal bestuur voor pleiten om in het provinciaal beleidsplan bescherming van grondwater voor de drinkwatervoorziening concrete acties op te nemen om verlaging van de grondwaterstand in en nabij natuurgebieden tegen te gaan. De mogelijkheden die de Habitatrichtlijn in Vlaanderen biedt ligt in het opstellen van het natuurrichtplan (NRP) voor het gebied. De Habitatrichtlijn biedt het kader om de verdroging aan te pakken en dit zal geconcretiseerd moeten worden in het NRP. Het Grensparkmanagement kan proberen te participeren in het opstellen van het NRP. Met betrekking tot de Kaderrichtlijn Water in Vlaanderen kan het Grensparkmanagement als belanghebbende actor participatie afdwingen in het waterschap, een platform dat wordt gecoördineerd door de provincie Antwerpen. Omdat zowel vanuit Nederlandse als Vlaamse zijde wordt aangegeven dat infiltratie van gebiedseigen water een alternatief tegen verdroging vormt, adviseren wij het Grensparkmanagement de betrokken actoren bij elkaar te brengen om een gemeenschappelijk plan voor infiltratie uit te werken. Artikel 23, Lid 1 van de Grondwaterwet in Nederland stelt: ‘uit eigen beweging of op verzoek van een belanghebbende, niet zijnde de vergunninghouder kunnen Gedeputeerde Staten de voorschriften die aan een vergunning zijn verbonden, wijzigen, aanvullen of intrekken, dan wel alsnog voorschriften aan de vergunning verbinden, indien de bescherming van de bij het grondwater betrokken belangen dit vordert’. Doe hier als Grensparkmanagement een beroep op. De grootste barrière voor het gebruikmaken van de mogelijkheden die de Habitatrichtlijn en de Kaderrichtlijn Water bieden, is de politieke en maatschappelijke haalbaarheid. Het vormgeven aan beleid en plannen is relatief gezien nog niet zo duur. Het uitvoeren van de plannen kost geld en het zal dan ook van de politieke wil en het maatschappelijk draagvlak afhangen wat uiteindelijk aan maatregelen wordt getroffen.
URI: http://hdl.handle.net/1820/6111
Appears in Collections:BSc Environmental SciencesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.