Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/6118
Title: Startbekwaam Afstuderen in het Hbo
Authors: Jansen, Jaap
Keywords: Afstuderen
startbekwaamheid
startpercepties
Hbo communicatieopleidingen
Issue Date: 24-Jul-2015
Publisher: Open Universiteit
Abstract: Binnen de maatschappij is er een levendige discussie over wat studenten na het afstuderen in het Hbo moeten kennen en kunnen. Door grotere en kleinere incidenten bij het verlenen van diploma’s aan bachelors is deze kwaliteitsdiscussie binnen onderwijsorganisaties, politiek en toezichthoudende instanties in volle gang. De politiek heeft allerlei toezichthoudende en controlemaatregelen genomen om het afstudeerniveau binnen het Hbo te garanderen. Onderwijsorganisaties zoeken naar het protocolleren van onderwijsprocessen om grip op de gewenste kwaliteit te krijgen. Toezichthoudende instanties proberen door transparante procedures opleidingen te helpen bij het realiseren van een eenduidig onderwijsprogramma met een verantwoord eindniveau. Het protocol ‘Afstuderen’ van de Vereniging Hogescholen en waarde- oriëntaties die de perceptie sturen vanuit diverse rollen vormen belangrijke vertrekpunten van deze thesis. Dit kwalitatief vergelijkend onderzoek poogt een antwoord te geven op de centrale vraag: Wat zijn verschillen en overeenkomsten in de percepties van docenten en managers van twee Hbo-opleidingen Communicatie en medewerkers van accrediterende instanties en een beroepsvereniging op de startbekwaamheid van studenten op het afstudeerprogramma? Het veldonderzoek richtte zich op het onderzoeken van de verschillen en overeenkomsten in percepties tussen de 18 participanten van twee Hbo-communicatieopleidingen en van externe validerende- en beroepsinstanties. De participanten zijn select gekozen op basis van hun kennis en ervaring met afstudeerprogramma’s binnen Hbo communicatie-opleidingen en daarbuiten. Het betreffen tien docenten en vier managers van Fontys en Inholland Communicatieopleidingen. Daarnaast zijn twee auditeurs van NVAO en Hobéon en twee vertegenwoordigers van Logeion (Beroepsvereniging Communicatie) bij het onderzoek betrokken. In dit onderzoek zijn drie meetinstrumenten gebruikt. Ten eerste de vragenlijst ‘protocol afstuderen’ (Expertgroep Protocol, 2014), deze vragenlijst is alleen door de docenten en managers ingevuld. De vragenlijst ‘belangrijkheid en haalbaarheid’ is aan alle participanten voorgelegd. De Q-sort voor het clusteren van percepties is ook door alle participanten gedaan. Uit de resultaten blijken dat er verschillen en overeenkomsten zijn tussen de percepties op afstuderen, startbekwaamheid en implementatie van het protocol afstuderen. Waardeoriëntaties, organisatiecontexten en rollen, welke de perceptie sturen, blijken in de resultaten significante verschillen op te leveren. Overeenkomsten worden vooral gevonden op gemeenschappelijke uitgangspunten over goed afstuderen binnen het Hbo.
Description: Jansen, J. (2015).Startbekwaam Afstuderen in het Hbo. Juli, 24, 2015, Heerlen, Nederland: Open Universiteit
URI: http://hdl.handle.net/1820/6118
Appears in Collections:MSc Learning Sciences

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OWJJansen-24072015.pdf1.73 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.