Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/6121
Title: De Invloed van een Autonomie Ondersteunende Leeromgeving op de Intrinsieke Motivatie en Gepercipieerde Autonomie van Leerlingen in het Voortgezet Onderwijs
Authors: Kamstra, Sander
Keywords: motivatie
voortgezet onderwijs
autonomie
ondersteunende leeromgeving
keuzemogelijkheden
Issue Date: 3-Jun-2015
Publisher: Open Universiteit
Abstract: Motivatieproblemen van leerlingen in het onderwijs blijken zowel een nationaal als internationaal probleem. Er zijn in de literatuur tal van initiatieven te vinden om leerlingen blijvend en activerend te motiveren. Zo blijkt uit onderzoek, dat het geven van keuzemogelijkheden aan leerlingen om het leren zelf te sturen, de motivatie kan verhogen. Eveneens wordt er door docenten meer intrinsieke motivatie waargenomen wanneer zij autonomie ondersteunend lesgeven. Er is weliswaar wel al vaak een positief verband tussen intrinsieke motivatie en gepercipieerde autonomie gesignaleerd, maar er is nog veel onduidelijk rondom specifieke maatregelen die docenten kunnen nemen om die autonomie te vergroten. In dit onderzoek is daarom een autonomie ondersteunende leeromgeving ontwikkeld waarin wordt onderzocht wat het effect is van de leeromgeving op de gepercipieerde autonomie en intrinsieke motivatie. Om dit effect te kunnen meten is er kwantitatieve data verzameld door het uitvoeren van een pre- en posttest binnen een within-group design. Kwalitatieve data is verzameld door het observeren van lesopnames en gebruikt om na te gaan of de beoogde autonomie ondersteunende leeromgeving ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd zoals is voorgenomen. Aan het onderzoek namen 43 vierdejaars leerlingen deel. De leerlingen zaten verspreid over twee klassen van de theoretische leerweg vmbo. Voor het meten van de verschillende variabelen is gebruik gemaakt van een vertaalde versie van de Intrinsic Motivation Inventory (IMI). De vragenlijst onderscheidt vier subschalen: interesse/plezier (intrinsieke motivatie), ervaren keuze (autonomie), ervaren competentie en druk/spanning. De tweede vragenlijst die is gebruikt is de Learning Climate Questionaire (LCQ) en meet in hoeverre de docent autonomie ondersteunend wordt bevonden door de leerlingen. De interventie bestaat uit een lessenserie Engelse grammatica in een autonomie ondersteunende leeromgeving. Voor aanvang van de interventie hebben alle leerlingen twee lessen gevolgd binnen een traditionele leeromgeving. Na deze twee lessen volgde de eerste meting (t0) door het afnemen van de vragenlijst. Direct na afname van de eerste meting werd er gestart met de interventie. Na de laatste les van de interventie zijn opnieuw de vragenlijsten IMI en LCQ afgenomen (t1). Uit de onderzoeksresultaten kan geconcludeerd worden dat de ontwikkelde autonomie ondersteunende leeromgeving geen invloed heeft gehad op de intrinsieke motivatie. Wel kan geconcludeerd worden dat de leeromgeving invloed heeft gehad op de gepercipieerde autonomie, leerlingen ervaren een hogere mate van autonomie. Tegelijkertijd leidt een hoger gepercipieerde autonomie tot een hogere intrinsieke motivatie, leerlingen zijn dus meer gemotiveerd als zij een hogere mate van autonomie ervaren. Dit betekent voor de praktijk dat de ontwikkelde leeromgeving ingezet kan worden voor het bereiken van een hoger gepercipieerde autonomie bij leerlingen. Tevens betekent dit dat hoe hoger een leerling scoort op de gepercipieerde autonomie hoe hoger de intrinsieke motivatie van diezelfde leerling.
Description: Kamstra, S. (2015). De Invloed van een Autonomie Ondersteunende Leeromgeving op de Intrinsieke Motivatie en Gepercipieerde Autonomie van Leerlingen in het Voortgezet Onderwijs. Juni, 3, 2015, Heerlen, Nederland: Open Universiteit
URI: http://hdl.handle.net/1820/6121
Appears in Collections:MSc Learning Sciences

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OWSKamstra-03062015.pdf460.67 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.