Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/6145
Title: Vergeten stoffen in Zeeuwse Wateren.
Other Titles: [Forgotten Substances in the Estuarine Waters of Zeeland]
Authors: Bakker, Annette
Hellinx, Gerolf
van der Steen, Sjef
Issue Date: Mar-2005
Publisher: Open Universiteit
Citation: Bakker, A., Hellinx, G., & van der Steen, S. (2005). Vergeten stoffen in Zeeuwse Wateren. Onderzoek uitgevoerd in opdracht van Rijkswaterstaat, Directie Zeeland. [Forgotten Substances in the Estuarine Waters of Zeeland]. (Unpublished BSc Bachelor's Thesis Environmental Sciences), Open Universiteit, Heerlen, NL.
Abstract: SAMENVATTING. Voor het Nederlandse waterkwaliteitsbeleid zijn de 4e Nota Waterhuishouding (4eNW), de Europese Kaderrichtlijn Water (EKW), de Oslo- Parijs conventie (OSPAR) en de Internationale Rijncommissie (IRC) van belang. In de genoemde nota’s zijn lijsten met milieugevaarlijke stoffen opgenomen. De lijst van de EKW is opgedeeld in een A, B en C lijst. Op de A lijst staan stoffen waarvan bekend is dat ze in het milieu voorkomen en waarvoor normen vastgesteld zijn, de prioritaire stoffen. De B lijst bevat stoffen waarvan niet zeker is of ze in het milieu gevonden worden. Worden ze in een bepaald aantal metingen gevonden dan worden ze overgeheveld naar de A lijst. Worden ze niet gevonden dan worden ze van de B lijst afgevoerd. De C lijst bevat stoffen waarvan geen nauwkeurige analysetechnieken bekend zijn. Hiervoor zijn uiteraard ook geen normen ontwikkeld. De stoffen op de B en C lijst van de EKW en de stoffen die niet op de lijsten met prioritaire stoffen staan van de 4eNW, de OSPAR- en de IRC lijst zijn de “vergeten” stoffen. In diverse onderzoeken, uitgevoerd door het Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RIZA), zijn diverse “vergeten” stoffen in het Nederlandse oppervlaktewater gevonden. Rijkswaterstaat directie Zeeland heeft in 2004 een onderzoek uit laten voeren naar de “vergeten stoffen” in de Zeeuwse wateren: Westerschelde, Oosterschelde, Krammer Volkerak, Grevelingen en Veerse Meer. Dit onderzoek is uitgevoerd door InCompany Milieuadvies. InCompany Milieuadvies heeft zelf geen metingen uitgevoerd. De gegevens voor dit onderzoek zijn uit de DONAR databank gehaald. In de DONAR databank staan alle meetgegevens van Rijkswaterstaat, RIZA en Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ). In de EU wordt de milieugevaarlijkheid van stoffen in het aquatische milieu ingeschat met Combined Monitoring-based and Modelling-based Priority Setting (COMMPS) procedure. De milieugevaarlijkheid van de gevonden “vergeten” stoffen is, conform de EU aanpak, bepaald met de COMMPS procedure en uitgedrukt in de I_PRIOR. In de Zeeuwse wateren zijn 150 gesynthetiseerde stoffen aangetoond. Hiervan behoorden 94 stoffen tot de “vergeten stoffen”. Op basis van de milieugevaarlijkheid zijn hiervan 18 stoffen geselecteerd met een I_PRIOR > 15. Acht stoffen uit deze groep waren chloorfenolen. De chloorfenolen staan op de B lijst van de EKW. De groep van de chloorfenolen is verder uitgewerkt voor wat betreft emissie, hoeveelheden, ecotoxiciteit en eventueel te nemen maatregelen. Aan de overige “vergeten” stoffen wordt in dit rapport geen aandacht besteed. Op 2 meetpunten in de Zeeuwse wateren zijn chloorfenolmetingen uitgevoerd: daar waar de Schelde de Westerschelde binnen stroomt en daar waar de Roosendaalse Vliet in de Krammer Volkerak uitmondt. Eventuele emissies van chloorfenolen binnen de provincie Zeeland is door de getijdenstromingen, met name in de Westerschelde, moeilijk te bepalen. Landelijk worden op 23 locaties metingen uitgevoerd naar chloorfenolen. Het landelijke beeld van de periode 2000 tot 2004 is dat de chloorfenolen emissies ongeveer overal even hoog zijn en dat de grens van de meetwaarde van 0,5 μg / l niet overschreden wordt. De metingen in de Zeeuwse wateren wijken hier niet van af. Het Maximaal Toelaatbaar Risico (MTR) van de gemeten chloorfenolen, die gegeven is in de EKW, wordt niet overschreden. De gemeten hoeveelheden chloorfenolen in de Zeeuwse wateren duiden er op dat hier waarschijnlijk sprake is van een emissie veroorzaakt door uitspoeling en microbiologische productie. Er worden daarom geen maatregelen voorgesteld om de hoeveelheden chloorfenolen in de Zeeuwse wateren te verlagen. De milieugevaarlijke “vergeten” stoffen zoals ftalaten, worden niet in de Zeeuwse wateren gemeten. Daarom geeft dit rapport geen compleet beeld van de “vergeten stoffen” in de Zeeuwse wateren. Om een uitspraak te kunnen doen over het voorkomen van deze “vergeten”stoffen zouden gerichte metingen uitgevoerd moeten worden.
URI: http://hdl.handle.net/1820/6145
Appears in Collections:BSc Environmental Sciences

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VMAB2004nj-M04-VERGETENSTOFFEN-Eindrapport-maart2005.pdf513.68 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.