Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/6151
Title: Onderzoek naar de representativiteit van de meetstations, verantwoordelijk voor het bewaken van de waterkwaliteit van de Rijn, in Lobith en in Kleve-Bimmen.
Other Titles: [Study of Representativity of the Measuring Stations, Responsible for the Surveillance of the Water Quality of the Rhine, at the Locations Lobith and Kleve-Bimmen]
Authors: Veerhoek, Dennis
Stoppelenburg, Lotte
Issue Date: Jul-2005
Publisher: Open Universiteit
Citation: Veerhoek, D., & Stoppelenburg, L. (2005). Onderzoek naar de representativiteit van de meetstations, verantwoordelijk voor het bewaken van de waterkwaliteit van de Rijn, in Lobith en in Kleve-Bimmen. Onderzoek uitgevoerd in opdracht van RIZA, Lelystad. [Study of Representativity of the Measuring Stations, Responsible for the Surveillance of the Water Quality of the Rhine, at the Locations Lobith and Kleve-Bimmen]. (Unpublished BSc Bachelor's Thesis Environmental Sciences), Open Universiteit, Heerlen, NL.
Abstract: SAMENVATTING. De optimalisatie studie van de meetstations Lobith, gelegen aan de rechteroever van de Rijn, en Kleve-Bimmen, gelegen aan de linkeroever van de Rijn, omvat ten eerste een advies over het aanhouden danwel opheffen van het meetstation Lobith; en ten tweede wat de meerwaarde van biologische monitoring ten opzichte van chemische monitoring is. Om het aanhouden danwel opheffen van meetstation Lobith te kunnen bepalen, is het van belang om kennis van de waterkwaliteit tussen de twee oevers te verkrijgen. Hiervoor is het volgende onderzocht: - Evaluatie van de huidige situatie - Literatuurstudie: Wat is tot nu toe in de literatuur op het gebied van representativiteit van de meetstations Lobith en Kleve-Bimmen beschreven. - Kwaliteit van het rivierwater aan de linkeroever (Bimmen) en de rechteroever (Lobith) van de Rijn door middel van een statistische analyse. Dit op basis van geselecteerde parameters voor de MWTL en WKB meetnetten bij Bimmen en Lobith in de periode van 1993-2003. - Mengingsverschijnselen van het water in de Rijn bij Lobith en Bimmen. De studie is gebaseerd op informatie uit de literatuur en berekeningen met het huidige Rijnalarmmodel Om aan te kunnen geven wat de meerwaarde van biologische bewaking van de waterkwaliteit is ten opzichte van chemische monitoring is onderzocht wat de huidige stand van zaken op het gebied van biologische bewaking is en dan in het bijzonder de gevoeligheid van deze systemen. De conclusies en aanbevelingen uit dit rapport luiden als volgt: 1. RWS zou door moeten gaan met bewaking van de waterkwaliteit bij beide oevers van IMBL. 2. Om betrouwbaardere uitspraken te kunnen doen over de kwaliteit van het Rijnwater zou er standaardisatie plaats moeten vinden tussen beide meetstations. Standaardisatie zou plaats moeten vinden op het gebied van chemische analyse (bewerking van watermonster en techniek). Deze tweede aanbeveling zou verder geanalyseerd en uitgewerkt moeten worden. 3. RWS zou een grotere rol kunnen spelen bij het ontwikkelen van een volwaardig alternatief voor het bewaken van de waterkwaliteit door biologische bewakingssystemen, BBS in plaats van louter chemische analyse. Hierbij moet aangetekend worden dat het RIZA op dit moment onderdeel uitmaakt van een Europese expertgroep op het gebied van BBS. 4. Een vervolgonderzoek op statistisch gebied voor met name de microverontreinigingen, omdat deze veelal worden aangetoond in concentraties beneden de detectielimiet. Dat vereist een andere manier van toetsen.
URI: http://hdl.handle.net/1820/6151
Appears in Collections:BSc Environmental Sciences

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VMAB2005vj-M05-RIVIERWATERKWALITEIT-Eindrapport-juli2005.doc8.97 MBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.