Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/6152
Title: Veel nutriënten en weinig algen in de Boezem van Noord-Holland. Onderzoek naar de oorzaken van het uitblijven van algenbloei in eutroof water van het Noordhollands Kanaal en het Alkmaardermeer in de periode 1984-2003.
Other Titles: [Nutrients in Abundance, but Only a Few Algae in the 'Boezem' Polder Water of the Province North Holland, NL. A Study to the Causes of Low Algal Bloom in the Eutrophic Surface Waters of Noordhollands Kanaal and Alkmaardermeer in the Period 1984-2003]
Authors: Blaas, Harry
Weder, Pauline
Sparreboom, Hans
Kalwij, Ton
Issue Date: Jul-2005
Publisher: Open Universiteit
Citation: Blaas, H., Weder, P., Sparreboom, H., & Kalwij, T. (2005). Veel nutriënten en weinig algen in de Boezem van Noord-Holland. Onderzoek naar de oorzaken van het uitblijven van algenbloei in eutroof water van het Noordhollands Kanaal en het Alkmaardermeer in de periode 1984-2003. Onderzoek uitgevoerd in opdracht van TNO-R&I, Den Helder. [Nutrients in Abundance, but Only a Few Algae in the 'Boezem' Polder Water of the Province North Holland, NL. A Study to the Causes of Low Algal Bloom in the Eutrophic Surface Waters of Noordhollands Kanaal and Alkmaardermeer in the Period 1984-2003]. (Unpublished BSc Bachelor's Thesis Environmental Sciences), Open Universiteit, Heerlen, NL.
Abstract: SAMENVATTING. Van september 2004 tot maart 2005 is onderzoek gedaan naar de oorzaak van het achterwege blijven van algengroei in het boezemwater, ondanks de aanwezigheid van veel nutriënten. Uit onderzoek is bekend, dat algen zich sterk kunnen ontwikkelen in bepaalde situaties die zich ook in Noord-Holland lijken voor te doen: zoet water, met voldoende doorzicht, niet te veel giftige stoffen erin en niet veel algenetende (micro)fauna. Allereerst is gekeken naar de hoeveelheden nutiënten in het Noordhollands Kanaal. De zomergemiddelden (1984-2003) bedragen voor tP: 0,96 mg/l (MTR = 0,15 mg/l) en voor tN: 4,5 mg/l (MTR = 2,2 mg/l). Wel is geconstateerd dat door de jaren heen sprake is van een geleidelijke afname van de hoeveelheden stikstof, fosfor en silicium. Vervolgens is gelet op de mogelijke algengroeiremmende invloeden: het chloridegehalte, de aanwezigheid van waterplanten en micro-fauna, toxische stoffen en zware metalen, fungiciden uit de land- en tuinbouw, reststoffen na lozing van geschoond water door een RWZI, mogelijke effecten van verblijftijd, stroming en turbulentie, de factor ‘doorzicht’. De belangrijkste conclusie van het onderzoek is dat de nutriëntenlast van fosfor en stikstof zowel in het Noordhollands Kanaal als in het Alkmaardermeer hoog is. De zomergemiddelde nutriëntenconcentraties voor P en N zijn voor het Alkmaardermeer wel lager dan voor het Noordhollands Kanaal. Het bleek niet mogelijk een eenduidige relatie te leggen tussen de gemeten nutriëntenconcentraties en het de chlorofyl-a-waarden, waarmee de algengroei wordt gemeten. Andere factoren die mogelijk een remmende werking op algengroei kunnen hebben zijn de zuurgraad (pH), de hardheid (GH), de verblijftijd van het water en de aanwezigheid van stoffen als zink (Zn), lood (Pb), nikkel (Ni), koper (Cu) en dergelijke. Alleen de geconstateerde lage hardheidgraad (3 à 4 GH) en de betrekkelijk korte verblijftijd van het water (gemiddeld 7 uur) kunnen mogelijk een reducerende invloed op algengroei hebben.
URI: http://hdl.handle.net/1820/6152
Appears in Collections:BSc Environmental Sciences

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VMAB2004nj-M02-BOEZEMWATER-Eindrapport-juli2005.pdf1.13 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.