Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/6153
Title: Reductie verontreiniging van Zeeuwse Rijkswateren vanuit gemalen. Een bronnen- en maatregelenonderzoek op de eilanden Noord-Beveland en Schouwen-Duiveland naar twee prioritaire stoffen: nikkel en chloorpyrifos.
Other Titles: [Reduction of Pollution Originating from Pumping Stations, of the Dutch Estuarine Waters in the Provincie Zeeland]
Authors: Boomkamp, Bert
Hartog, Arjen
de Leede, Bertken
Urgert, Wilco
Issue Date: Aug-2005
Publisher: Open Universiteit
Citation: Boomkamp, B., Hartog, A., de Leede, B., & Urgert, W. (2005). Reductie verontreiniging van Zeeuwse Rijkswateren vanuit gemalen. Een bronnen- en maatregelenonderzoek op de eilanden Noord-Beveland en Schouwen-Duiveland naar twee prioritaire stoffen: nikkel en chloorpyrifos. Onderzoek uitgevoerd in opdracht van Rijkswaterstaat, Directie Zeeland. [Reduction of Pollution Originating from Pumping Stations, of the Dutch Estuarine Waters in the Provincie Zeeland]. (Unpublished BSc Bachelor's Thesis Environmental Sciences), Open Universiteit, Heerlen, NL.
Abstract: SAMENVATTING. In opdracht van Rijkswaterstaat, directie Zeeland, zijn twee prioritaire stoffen geselecteerd die in (sterk) verontreinigde mate voorkomen in rijks- en regionale wateren. Voor deze stoffen is onderzocht waar de bronnen van vervuiling op en rond de regionale wateren zijn gelocaliseerd en hoe groot de bijdrage aan verontreiniging van de rijkswateren is als gevolg van bemaling. Aansluitend is onderzocht hoe ten opzichte van de huidige situatie maatregelen zijn aan te wenden om de emissie van deze stoffen te reduceren. In overleg met de opdrachtgever zijn twee prioritaire stoffen, nikkel en chloorpyrifos, geselecteerd en is het stofgerichte onderzoek in geografische zin afgebakend tot de volgende rijkswateren: Grevelingen, Veerse meer en Oosterschelde. Hierop wateren Schouwen-Duiveland en Noord- Beveland in hun geheel af. Dit rapport beperkt zich tot het analyseren van de potentiĆ«le vervuiling van rijkswateren door reeds genoemde prioritaire stoffen komende vanuit regionale wateren, het inventariseren van de oorspronkelijke bronnen van vervuiling en het inventariseren van eventueel aan te wenden maatregelen. Nikkel, behorende tot de zware metalen, blijkt van nature in de bodem aanwezig te zijn, alsmede ten gevolge van verontreiniging uit het verleden en atmosferische depositie. Dit nikkel wordt af- en uitgespoeld; de mate waarop is mede afhankelijk van het type en gebruik van de grond. Een lage pH, veroorzaakt door bijvoorbeeld toepassing van mest, resulteert in een relatief hoge af- en uitspoeling. Een andere bron wordt gevormd door rioolwaterzuiveringsinstallaties; in het onderzoeksgebied zijn er een tweetal welke direct op rijkswateren lozen. Uitspoeling en rioolwaterzuiveringsinstallaties dragen voor ca. 94 % bij aan de nikkelvracht via gemalen geloosd op rijkswateren. Diverse maatregelen kunnen worden getroffen om de mate van nikkelverontreiniging door gemalen te beperken, waaronder nader onderzoek van de (landbouw)grond en verbetering van het zuiveringsrendement. Gebleken is echter dat de gemiddelde nikkelconcentratie in de rijkswateren hoger is dan in de lokale wateren. Een lagere verontreiniging door gemalen zal daarom slechts een geringe invloed hebben op de nikkelconcentratie in de rijkswateren. Chloorpyrifos, een gewasbeschermingsmiddel, is voor beperkte landbouwtoepassingen tijdelijk vrijgesteld. Chloorpyrifos is in de rijkswateren zelden aangetoond. Echter, omdat doorgaans de detectielimiet vele malen boven de gestelde normen ligt, is er geen concrete uitspraak mogelijk of het rijkswater aan de normen voldoet. Gedurende het jaar 2004 zijn er bij de gemalen een drietal metingen naar chloorpyrifos verricht. Vanwege dit geringe aantal metingen en het feit dat de detectielimiet vele malen boven de normstelling ligt, kan er geen concrete uitspraak gedaan worden over de bijdrage aan de chloorpyrifosverontreiniging in de rijkswateren via gemalen. Binnen een aantal jaar wordt in EU verband besloten over de al dan niet definitieve toelating van chloorpyrifos. Indien chloorpyrifos in EU-verband verboden wordt, dan zal aan de gestelde norm worden voldaan. Als het gebruik ervan toegelaten wordt, dan wordt aanbevolen meer metingen uit te voeren. Tevens zal dan middels een juiste toepassing van chloorpyrifos verontreiniging voorkomen moeten worden, hetgeen door middel van handhaving dient te worden vastgesteld. Dit onderzoek heeft aangetoond dat de relatieve bijdrage aan nikkel- en chloorpyrifosverontreiniging, geloosd via gemalen op rijkswateren, beperkt is.
URI: http://hdl.handle.net/1820/6153
Appears in Collections:BSc Environmental Sciences

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VMAB2005vj-M06-GEMALEN-Eindrapport-augustus2005.doc8.9 MBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.