Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/6154
Title: Waterbeheer in Roemenië. Onderzoek naar de mogelijkheden voor samenwerking in de County Teleorman.
Authors: Lengkeek, Rob
Poortier, Esther
Wolters, Anneloes
Issue Date: Mar-2005
Publisher: Open Universiteit
Citation: Lengkeek, R., Poortier, E., & Wolters, A. (2005). Waterbeheer in Roemenië. Onderzoek naar de mogelijkheden voor samenwerking in de County Teleorman. Onderzoek uitgevoerd in opdracht van Women of Europe for a Common Future, München, Germany. (Unpublished BSc Bachelor's Thesis Environmental Sciences), Open Universiteit, Heerlen, NL.
Abstract: SAMENVATTING. De County Teleorman is een laag gelegen gebied, aan de noordzijde begrensd door de Karpaten, aan de zuidzijde door de Donau. De County wordt doorsneden door rivieren en ligt in het Arges- Vedea bassin. Dankzij de grote bergingscapaciteit van de Donau heeft men in het gebied weinig problemen met overstromingen. De eventuele schade ontstaat voornamelijk aan bebouwing in uiterwaarden. Deze bebouwing is niet toegestaan, maar wordt door locale overheden gedoogd. Steun bij de verbetering van de handhaving zou hier kunnen helpen de schade te beperken. De verplichting tot implementatie van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) betekent voor pré-accessieland Roemenië de aanzet tot een integraal watermanagement. Het Roemeense waterbeheer is al sinds 1960 ingericht rond stroomgebieden; er is geen behoefte aan hulp rond de inrichting van stroomgebieden. De Roemeense wetgeving die betrekking heeft op watermanagement vindt men in de Milieubeschermingswet (Nr. 137/1995) en de Waterwet (Nr. 107/1996). De waterwetgeving voldoet aan de Europese eisen, de Roemenen willen daarmee uitdrukken dat de toetreding tot de Europese Unie hen ernst is. Het is niet zinvol om de Roemeense overheden te helpen bij het formuleren van beleid. De Roemeense overheden hebben meer behoefte aan steun bij de uitvoering en handhaving van het reeds geformuleerde beleid. Door de spoed waarmee de wetgeving tot stand is gekomen, loopt men hiermee achter. De extra taken die lagere overheden door de nieuwe wetgeving hebben gekregen, gingen niet gepaard met extra middelen. Het ontbreken van middelen en handreikingen veroorzaakt bij lagere overheden onmacht en onwil om de regelgeving uit te voeren en te handhaven. De lagere overheden kampen ook met een gebrekkige onderlinge communicatie, waardoor middelen inefficiënt worden ingezet. Een ‘train de trainers’ programma of informatiecentrum zou twee vliegen in een klap kunnen slaan: Het bevordert het kennisniveau van lagere overheden, bovendien is het een platform waar lagere overheden tot samenwerking kunnen komen. De communicatie tussen de overheden wordt door een gebrek aan elektronische middelen beperkt. Materiële hulp in de vorm van computers, internettoegang en cursussen Engels is nodig om dit soort projecten tot een succes te maken. Bij de publieke instellingen is sprake van een brain-drain: de lonen liggen er lager dan in de publieke sector, waardoor mensen wegtrekken. Een ‘train de trainers’ programma zou gepaard moeten gaan met het aantrekkelijker maken van de werkomgeving in de publieke sector. Het Ministerie van Water en Milieu houdt toezicht op het werk van de Apele Romane, de Roemeense waterschappen. De Apele Romane is de belangrijkste Roemeense partner bij projecten rond het thema water. Doordat de wetgeving sectoraal is en zowel de Milieu-inspectie als de Apele Romane vergunningen verzorgen, is afwenteling van vervuiling op andere compartimenten mogelijk. Toch is de invloed van de beperkte uitvoering en handhaving van de wetgeving groter dan die van de bestuurlijke organisatie. Verbeteren van de omstandigheden kan door uitvoerenden en handhavers te voorzien van kennis en materieel. Ze zouden bij een ‘train de trainers’ programma betrokken moeten worden. De Roemeense overheid heeft een Nationale Waterstrategie ontwikkeld die de toename van het aantal huishoudens met stromend drinkwater moet bevorderen. De uitvoering hiervan kost geld, maar door de economische omstandigheden kan noch de overheid noch de bevolking dit betalen. Door een gebrek aan middelen is het onderhoud van drinkwatervoorzieningen en rioleringen achterstallig. Steun bij het werven van EU-fondsen vergroot de geldstroom naar onderhoud en aanleg van deze voorzieningen. Door het koppelen van medewerkers uit Nederland aan een Roemeen in een vergelijkbare functie kan ervaring met o.a. het werven van fondsen gedeeld worden. In steden heeft ongeveer 70% van de bevolking toegang tot stromend drinkwater van wisselende kwaliteit. Een kleiner percentage heeft tegelijk een aansluiting op een riolering. Afvalwater wordt vaak ongezuiverd geloosd op het oppervlaktewater dat tevens de bron is voor drinkwater. In rurale gebieden, waar twee derde van de bevolking in Teleorman leeft, heeft het merendeel van de inwoners slecht onderhouden waterputten. Latrines vervuilen het grondwater met nitraten en microben, hierdoor komen ziekten als cholera en hepatitis voor. Afvalwater gebruikt men in deze gebieden voor de tuin. Drinkwaterkwaliteitsmetingen van putwater en grondwater kunnen de gezondheid bevorderen evenals educatie rond persoonlijke hygiëne Met name in grote steden zijn er mogelijkheden om de drinkwaterinfrastructuur te repareren. Omdat de voorzieningen een relatief klein gebied bestrijken is het efficiënter voor buitenlandse investeerders om hier te werken dan op het platteland. Men moet erop bedacht zijn dat het aanleggen van drinkwaterleidingen geen doel op zich hoeft te zijn; ook de ontwikkeling van een Water Safety Plan met en voor gemeenten en uitvoerenden kan helpen om de drinkwaterkwaliteit te bevorderen. Op het platteland is de situatie schrijnender dan in de stad. Deze streken hebben speciale oplossingen nodig: het aanleggen van waterleidingen op zich, is geen goede strategie. Er is ook educatie nodig voor de bevolking ter plekke, bovendien moeten de inwoners betrokken worden bij de keuze van een oplossing. Veel projecten sneuvelen doordat blauwdrukken van oplossingen die bij ons werken in een verkeerde omgeving worden geplaatst. Met weinig middelen kan men in deze streken de drinkwatervoorzieningen verbeteren, bijvoorbeeld door het onderhoud van waterputten ter hand te nemen of een ‘Watch the Water Walk’ te houden. Omdat in Teleorman het grootste deel van de bevolking in rurale gebieden leeft en de mensen in deze streken moeite hebben met het zelfstandig verwerven van fondsen zouden buitenlandse investeringen hier veel leed kunnen verzachten.
URI: http://hdl.handle.net/1820/6154
Appears in Collections:BSc Environmental Sciences

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VMAB2004nj-M03-WATERBEHEER IN ROEMENIË-maart2005.pdf1.18 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.