Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/6155
Title: Multiple Chemical Sensitivity (MCS). Literatuuronderzoek naar de stand van de wetenschappelijke kennis met betrekking tot MCS sinds de publicatie van het gezondheidsraad advies in 1999.
Other Titles: [Multiple Chemical Sensitivity (MCS)]
Authors: Schouwenburg, Marcel
Issue Date: Jul-2005
Publisher: Open Universiteit
Citation: Schouwenburg, M. (2005). Multiple Chemical Sensitivity (MCS). Literatuuronderzoek naar de stand van de wetenschappelijke kennis met betrekking tot MCS sinds de publicatie van het gezondheidsraad advies in 1999. Onderzoek uitgevoerd in opdracht van Nederlandse Vereniging voor medische milieukunde (NVMM), Geleen. [Multiple Chemical Sensitivity (MCS)]. (Unpublished BSc Bachelor's Thesis Environmental Sciences), Open Universiteit, Heerlen, NL.
Abstract: SAMENVATTING. ACHTERGROND: Multiple Chemical Sensitivity (MCS) of Meervoudige Chemische Overgevoeligheid is een chronische aandoening bekend onder een groot aantal synoniemen. Patiënten en diverse onderzoekers schrijven MCS toe aan blootstelling aan lage concentraties chemicaliën in de directe omgeving. In tegenstelling tot een aantal andere landen is MCS in Nederland geen offcieel erkende aandoening. Dit is gebaseerd op een advies van de Gezondheidsraad uit 1999 waarin geconcludeerd werd dat de destijds beschikbare wetenschappelijke kennis geen onderbouwing bood voor het bestaan van MCS als syndroom of ziekte. De zelfhulpgroep voor MCS-patiënten heeft de Nederlandse Vereniging voor Medische Milieukunde (NVMM) ondersteuning gevraagd bij de erkenning van MCS als ziekte. Ten einde hierover een standpunt te kunnen innemen had de NVMM behoefte aan recente wetenschappelijke informatie over MCS. De informatie uit dit onderzoek vervult deze behoefte (deels). DOEL: Het geven van een overzicht met betrekking tot de huidige stand van de wetenschappelijke kennis over MCS sinds de publicatie van het advies van de Gezondheidsraad in 1999 middels beantwoording van de volgende twee hoofdvragen: (1) “Wat is MCS?”, en (2) “Kan er een relatie gelegd worden tussen milieuverontreiniging en MCS?” Het onderzoek heeft zich gericht op mogelijke biologische oorzaken en werkingsmechanismen. Psychogene- en integratietheorieën vielen buiten het bestek van dit onderzoek. METHODE: Een online literatuuronderzoek (01-97 t/m 05-05) in vrij toegankelijke (gratis) databases en via de zoekmachine ‘Google’. Zoektermen: ‘multiple chemical sensitivity’, ‘multiple chemical sensitivities’, ‘MCS’, ‘idiopathic environmental intolerance’, ‘idiopathic environmental illness’ en ‘IEI’. Circa 130 referenties zijn geïdentificeerd. Een 80-tal zijn uiteindelijk gebuikt voor dit onderzoek. RESULTATEN: In het verloop van MCS zijn twee fasen te onderscheiden, een initiatiefase en een triggerfase. Minstens 9 MCS-casusdefinities zijn in gebruik en een groot aantal symptomen (> 150) is geassocieerd met MCS. Niet-specifieke symptomen van het CentraleZenuwStelsel (CZS), zoals hoofdpijn en vermoeidheid, worden het meest frequent gerapporteerd. MCS-symptomen vertonen een opvallende overlap met die van andere milieuziekten zoals ‘Fibromyalgia (Syndroom) (FM(S))’, ‘Chronisch Vermoeidheids Syndroom’ (CVS) en ‘Sick Building Syndrome’ (SBS). Immunologische mechanismen, Mechanismen in het muceuze deel van de neus en Neurologische mechanismen (neurale sensibilisatie) vormen de focus van het onderzoek naar veronderstelde biologische oorzaken en werkingsmechanismen van MCS. Biochemische theorieën, Toxic-Induced Loss of Tolerance(TILT), toxicologische theorieën en de klinisch ecologische theorie worden eveneens onderscheiden. Stoffen betrokken bij de initiatiefase zijn vooral oplosmiddelen en pesticiden. Het aantal stoffen betrokken bij de triggerfase is vrijwel eindeloos. Er is een gebrek aan goede en betrouwbare blootstellingsgegevens in MCS-onderzoek. Gegevens zijn hoofdzakelijk afkomstig van zelfrapportage en onderhavig aan recallbias. Met betrekking tot de blootstelling binnenshuis blijken gegevens te zijn verouderd en bovendien mogelijk niet meer up-to-date. CONCLUSIES: Een duidelijke biologische oorzaak voor MCS, alsmede een mogelijk bijbehorend en verklarend mechanisme, is niet aantoonbaar. Neurale sensibilisatie is een plausibele, maar vooralsnog ongeteste, theorie. Een causale relatie tussen blootstelling aan chemicaliën in de directe omgeving – milieuverontreiniging – en MCS is niet aangetoond. Door MCSpatiënten gerapporteerde groepen stoffen betrokken bij de initiatiefase vertonen enige overeenkomst. Een fundamenteel probleem in MCS-onderzoek is het gebrek aan goede en betrouwbare blootstellingsgegevens. Een belangrijke confounder is de overlap van MCS-symptomen met die van andere milieuziekten. Een eenduidige en algemeen geaccepteerde (casus)definitie voor MCS ontbreekt nog steeds.
URI: http://hdl.handle.net/1820/6155
Appears in Collections:BSc Environmental Sciences

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VMAB2005vj-M07-MCS-Eindrapport-juli2005.doc6.01 MBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.