Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/6165
Title: Impact van Leiderschap op Schoolfactoren voor onderwijseffectiviteit bij Vlaamse basisscholen
Authors: De Smet, Koenraad
Keywords: Educational effectiveness research
transformative leadership
leadership practices
primary schools
school for factors
educational productivity
quality assurance
motivation
Issue Date: 25-Aug-2015
Publisher: Open Universiteit
Abstract: Educational Effectiveness Research (Reynolds et al., 2014), kortweg EER stelt vast dat leiderschap de leereffectiviteit beïnvloedt. Het Dynamic Model for Educational Effectivity (DMEE) (Creemers,Kyriakides, & Antoniou, 2012), ontstaan uit de bevindingen van EER, somt de schoolfactoren op die leren beïnvloeden, maar in dit model is leiderschap nog niet ingepast. Leiderschap is niet eenduidig omschreven in de literatuur, De verschillende leiderschapsstijlen zijn te herleiden tot vier leiderschapspraktijken: aansturen, actiegericht, werksfeergericht en vernieuwingsgericht. Het onderzoek naar de impact van leiderschap is onderzocht aan de hand van deze leiderschapspraktijken. Doel Het M-decreet voor Vlaamse scholen (Onderwijs en Vorming, 2014) wil vanaf schooljaar 2015-2016 zoveel mogelijk kinderen toegang bieden tot het reguliere basisonderwijs. Dit zal een aanpassing vragen van de scholen en hun schoolleiders. Het onderzoek gaat na of leiderschap, expliciet gemaakt door de leiderschapspraktijken, schoolfactoren verwachtingen, schoolklimaat, monitoring positief beïnvloeden om zo aanbevelingen te geven over de gewenste leiderschapsstijl om de toegang tot regulier onderwijs voor zoveel mogelijk kinderen te bevorderen. Deelnemers, procedure, onderzoeksontwerp Het onderzoek richt zich op basisscholen omdat door de beperkte omkadering de leiderschapsstijl van de directeur meer invloed heeft op het functioneren van de school. Bij het onderzoek zijn de schoolleiders, leerkrachten, zorgcoördinatoren, leerlingen en hun ouders betrokken. De basisscholen zijn geselecteerd uit de databank van een zelfevaluatiesysteem voor basisscholen De relatie tussen leiderschap en de schoolfactoren kan beïnvloed worden door, ligging van de school, klasvrij zijn en geslacht van de schoolleider. De steekproef is hierop gestratificeerd. De onderzochte leiderschapsvariabelen zijn aansturen, actiebereidheid, werksfeergerichtheid en vernieuwingsgerichtheid. De onderzochte schoolfactoren zijn verwachtingen, schoolklimaat en monitoring. 4 Meetinstrumenten Een zelfevaluatie instrument voor basisscholen, Schoolspiegel (De Smet, 2009) is gebruikt. Uit deze databank zijn de vragen die relevant zijn om de schoolfactoren te onderbouwen geselecteerd. Deze gegevens zijn in SPSS. De variabelen zijn getoetst met een principale componentenanalyse op hun samenhang en via Cronbach’s alfa op hun betrouwbaarheid, alvorens correlatie en regressie zijn berekend. Resultaten De leiderschapspraktijken aansturen en vernieuwingsgericht hebben een significante positieve samenhang met alle onderzochte schoolfactoren: verwachting, schoolklimaat en monitoring. Actiegerichtheid heeft een significante positieve samenhang met monitoring. Werksfeergerichtheid heeft een significante positieve samenhang met verwachtingen en schoolklimaat. Conclusie Leiders die personeel aansturen vanuit de schoolvisie, door middel van functioneringsgesprekken en dit opvolgen door een monitoringsysteem, gekoppeld aan acties, die ook rekening houden met vernieuwingen en de werksfeer, hebben de beste kans om de leerresultaten van de leerlingen te maximaliseren. Deze maximalisatie is noodzakelijk om het M-decreet te operationaliseren en zoveel mogelijk kinderen toegang te bieden tot het regulier basisonderwijs.
Description: De Smet, K. (2015).Impact van Leiderschap op Schoolfactoren voor Onderwijseffectiviteit bij Vlaamse Basisscholen. Augustus, 25, 2015, Heerlen, Nederland: Open Universiteit
URI: http://hdl.handle.net/1820/6165
Appears in Collections:MSc Learning Sciences

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OWKDe Smet-25082015.pdf294.97 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.