Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/6173
Title: Stadslandbouw van toets naar teelt: Handvatten voor teelt van voedingsgewassen in stedelijk gebied
Other Titles: [Urban agriculture Guidelines for the cultivation of food crops in urban areas]
Authors: Sturm, Bram
Weiss, Hans
van Zijtveld, Petra
Keywords: Wet- en regelgeving, stadslandbouw, gedrag van contaminanten in bodems, stadsbodem, risicobeoordeling voedingsgewassen
[Law and regulations, urban agriculture, behaviour of contaminants in soils, city soil, risk assessment of food crops]
Issue Date: Mar-2014
Publisher: Open Universiteit
Citation: Sturm, B., Weiss, H., & van Zijtveld, P. (2014). Stadslandbouw van toets naar teelt: Handvatten voor teelt van voedingsgewassen in stedelijk gebied. Onderzoek uitgevoerd in opdracht van ALTERRA en RIKILT. [Urban agriculture Guidelines for the cultivation of food crops in urban areas]. (Unpublished BSc Bachelor’s Thesis Environmental Sciences), Open Universiteit, Heerlen, NL.
Abstract: SAMENVATTING Wanneer stadslandbouw in de stadsbodem plaatsvindt, dan bestaat de kans dat de gewassen vervuild raken met contaminanten die in de stadsbodem aanwezig zijn. Deze contaminanten zijn afkomstig van historische depositie van bijvoorbeeldindustrie en verkeer. De kwaliteit van de bodem die voor stadslandbouw wordt gebruikt, is daarom niet eenvoudig te beoordelen. Bijgevolg zijn de mogelijke risico’s die met stadslandbouw gepaard gaan ook niet eenvoudig te identificeren. Er gelden verschillende normen voor bodem, gewas en blootstelling bij mensen. De contaminanten zijn echter niet altijd beschikbaar voor opname door planten. En in stadstuinen worden veel verschillende gewassen verbouwd, die niet allemaal even gevoelig zijn voor de diverse contaminanten. Voor het telen van voedingsgewassen in een verontreinigde bodem, is het wenselijk om de beschikbaarheid van contaminanten in de bodem te beperken. De stappen die genomen worden om de bouwvoor geschikt te maken, hebben ook effect op de beschikbaarheid van de contaminanten. Door bodembewerking, door onder andere ploegen en bekalken, stijgt de pH van een bodem. Hierdoor blijven contaminanten meer gebonden aan verschillende bodemdeeltjes. Door het bedrijven van stadslandbouw stijgt de hoeveelheid organische stof in de bodem, waardoor meer contaminanten gebonden kunnen worden en zij minder beschikbaar zijn. Het gebruik van compost van eigen terrein zorgt voor een gesloten kringloop. De contaminanten die mogelijk met compost terug in de bodem komen, zijn deze niet beschikbaar voor opname door planten. Gewassen nemen contaminanten op uit de bodem. De hoeveelheid contaminanten die worden opgenomen is verschillend voor elk gewas. Gewassen die meer contaminanten opnemen zijn kritische gewassen. Voor verschillende contaminanten gelden diverse kritische gewassen. Als de bodem vervuild is, kan bij het inrichten van een stadslandbouwproject rekening worden gehouden met deze gewassen. Het opnemen van contaminanten door gewassen is van een aantal factoren afhankelijk. De meest belangrijke is de pH van de bodem, maar ook de hoeveelheid organische stof en lutum zijn belangrijk. Ook hiermee kan rekening worden gehouden bij het inrichten van de bodem voor stadslandbouw. Het is zeer goed mogelijk om de stadsbodem voor stadslandbouw in te richten, indien rekening wordt gehouden met de kritische pH voor de contaminanten die de bodem bevat, de hoeveelheid organische stof en de juiste keuze van de gewassen.
Description: ABSTRACT When urban agriculture takes place in the urban soil, there is a chance that crops becomecontaminated with contaminants being present in the urban soil. These contaminants originate from historic deposition of e.g. industry and traffic. Therefore the quality of the urban soil, which is used for urban agriculture, is difficult to assess.Consequently, the possible risks which are involved in urban agriculture, are not easy to identify. Different standards for contaminants apply to the soil, crops and human intake. Contaminants aren’t always available for uptake by plants. Many different species are used in urban agriculture, which aren’t equally sensitive to the various contaminants. To cultivate foodcrops in a contaminated soil, it is desirable to limit the availability of the contaminants in the soil. The proceedings to prepare the soil for the cultivation of foodcrops, also have impact on the availability of the contaminants. By preparing the soil through i.e. ploughing and liming, the pH of the soil will rise.This allows several soil particles to bind more contaminants. The amount of organic matter in the soil rises due to urban agriculture. More contaminants can be bound by the rising amount of organic matter, so the availability of contaminants in the soil declines. Using self-produced compost closes the nutrient cycle. The contaminants which may re-enter into the soil bythe compost, are not available for uptake by plants. Foodcrops can absorb contaminants from the soil. For each crop the amount of contaminants absorbedvaries.Crops which absorb more contaminants, are called critical foodcrops. To several contaminants various critical crops apply. It is possible to choose non-critical crops during the planning of the urban agricultural project. The uptake of contaminants by plants dependents on several factors. The most important ones are the pH of the soil, the amount of organic matter and clay. It is very well possible to use the urban soil for urban agriculture, if the critical pH for the contaminants in the soil, the amount of organic matter and the right selection of crops are taken into account.
URI: http://hdl.handle.net/1820/6173
Appears in Collections:BSc Environmental Sciences

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VMAB2013nj-M128-STADSLANDBOUW-PWAE20130331-nonedit.pdf807.02 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.