Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/6178
Title: Handboek asbest. Updat naar aanleiding van nieuwe regelgeving
Other Titles: [Asbestos handbook. Update on account of new legislation]
Authors: van Amesfoort, Jeanne
'T Hart, Annemarie
Meertens, Marie
Schep, Marieke
Issue Date: Jun-2003
Publisher: Open Universiteit
Citation: van Amesfoort, J., 'T Hart, A., Meertens, M., & Schep, M. (2003). Handboek asbest: Updat naar aanleiding van nieuwe regelgeving. Onderzoek uitgevoerd in opdracht van van Ingenieursbureau Oranjewoud, Oosterhout, NL. [Asbestos handbook: Update on account of new legislation]. (Unpublished BSc Bachelor's Thesis Environmental Sciences), Open Universiteit, Heerlen, NL
Abstract: SAMENVATTING Dit onderzoek is opgestart om het ‘Handboek Asbest’ van ingenieursbureau Oranjewoud aan te vullen en, daar waar nodig, informatie te leveren waardoor delen ervan kunnen worden vernieuwd. De aanleiding is dat er recent wijzigingen zijn doorgevoerd in de landelijke asbestregelgeving en dat er nieuwe wijzigingen op stapel staan. De informatie is verkregen via telefonisch contact, e-mails, interviews, literatuur en internet. In het project is in eerste instantie onderzocht wat de basiskenmerken van asbest zijn en welke gezondheidsrisico’s asbestblootstelling met zich mee kan brengen. Het RIVM heeft onderzoek gedaan naar de effecten van blootstelling en op grond daarvan is de normering aangepast. De toepassing van de hergebruiksnorm zal gemiddeld twee doden per jaar meer kunnen veroorzaken (op de totale populatie). Daarnaast is de vertaling van het nieuwe landelijke interimbeleid (per 1 januari 2003) voor asbest in grond, bodem en puingranulaat onderzocht voor het provinciaal en gemeentelijk beleid. Ook is onderzocht hoe er mee omgegaan wordt door waterschappen en Arbo-diensten. Hiervoor zijn het bevoegd gezag en handhavers benaderd en is informatie van het internet gebruikt. Door de ontwikkeling van een hergebruiksnorm worden bevoegd gezag en maatschappij geconfronteerd met toepassingen van asbesthoudende grond in de directe omgeving. Door het toepassen van een strengere wetgeving kunnen de bevoegd gezag deze ontwikkeling tegengaan. In het verleden is er door het bevoegd gezag, te weten provincies, enkele speciaal aangewezen gemeenten en de waterschappen, een eigen werkwijze ontwikkeld bij het bepalen van wat er moest gebeuren met door asbest vervuilde grond. Door de grote verschillen onderling kon dit problemen veroorzaken. Uit het onderzoek blijkt dat er ook nu nog geen eenduidig beleid wordt gehanteerd door de bevoegd gezag instanties. Hierbij speelt mee dat het beleid nog maar kort bekend is. Het doel van het beleid is het faciliteren van sanering van (water)bodems die vervuild zijn met asbest. Door de normstelling van asbest is het nu mogelijk grotere partijen grond te hergebruiken. Hierdoor kunnen de kosten van de sanering omlaag gebracht worden. Ook wordt de druk, ontstaan door de enorme grondstromen uit baggerwerk en grondsaneringen, op de stortplaatsen en baggerdepots kleiner. Aan het eind van 2003 wordt dit beleid door de ministeries van VROM en SZW geëvalueerd. Ook worden ‘de Beleidslijn voor asbest in bodem’ en ‘het Productenbesluit asbest’ naar verwachting eind 2003 ingevoerd. De conclusie van dit onderzoeksteam is dan ook dat de verdere ontwikkeling van de asbestwetgeving en -uitvoering verder gevolgd zal moeten worden. Het team levert hiertoe informatie in een database voor de opdrachtgever waardoor de verdere ontwikkeling en uitbreiding van het ‘Handboek Asbest’ ook in de toekomst ondersteund wordt.
URI: http://hdl.handle.net/1820/6178
Appears in Collections:BSc Environmental Sciences

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VMAB2003vj-M01-ASBEST-Eindrapport-oktober2003.pdf467.73 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.