Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/6181
Title: Milieu en Gezondheid in het Provinciaal Omgevingsplan Limburg: Vol. 1 Verkenningsnotitie & Vol. 2 Beleidsontwerp Fijn Stof (PM10)
Other Titles: [Environment and Health in the Limburg Province Environmental Plan: Vol. 1 Exploratory study & Vol. 2 Policy concept on Airborne Particulate Matter (PM10)]
Authors: Verachtert, Axel
Kloppenburg, Johan
Malkoç, Nihat
Issue Date: Jun-2002
Publisher: Open Universiteit
Citation: Verachtert, A., Kloppenburg, J., & Malkoç, N. (2002). Milieu en Gezondheid in het Provinciaal Omgevingsplan Limburg: Vol. 1 Verkenningsnotitie & Vol. 2 Beleidsontwerp Fijn Stof (PM10). Onderzoek uitgevoerd met Universiteit Maastricht in opdracht van Provincie Limburg Milieu- en Waterbeheer, Maastricht, NL. [Environment and Health in the Limburg Province Environmental Plan: Vol. 1 Exploratory study & Vol. 2 Policy concept on Airborne Particulate Matter (PM10).] (Unpublished BSc Bachelor's Thesis Environmental Sciences), Open Universiteit, Heerlen, NL
Abstract: SAMENVATTING Door de Provinciale Staten van Limburg is het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL) vastgesteld op 29 juni 2001. Het POL moet beschouwd worden als een streekplan, milieubeleidsplan, waterhuishoudingsplan en verkeers- en vervoersplan. Naast het POL is in 1997 door de Provincie een Integrale Stoffenlijst Limburg (ISL) opgesteld die richtinggevend is bij de prioritering en uitvoering van het milieubeleid. Sinds de vaststelling van het POL en de Provinciale Prioritaire Stoffenlijst zijn er een aantal nota’s door het Rijk gepubliceerd die gevolgen hebben voor de inhoud van beide documenten. Het gaat hierbij om: • De nota Milieu en Gezondheid; • Uitwerkingsnota Emissie Reductie Doelstellingen Prioritaire Stoffen; • Strategienota Omgaan Met Stoffen (SOMS). In welke mate komen de beleidsdoelstellingen van deze rijksnota's overeen met de inhoud van het POL en de Integrale Stoffenlijst Limburg? Daartoe worden eerst de drie rijksnota's op het vlak van stoffen, milieu en gezondheid geanalyseerd. Vervolgens worden het POL en de ISL op dezelfde wijze ontleed. De resultaten van de rijksanalyse worden vergeleken met de resultaten van de provincieanalyse. Na deze toetsing kunnen de volgende belangrijkste conclusies getrokken worden: • Gezondheid & Milieu: Er wordt op de hoofdlijnen voldaan aan het streven van de rijksoverheid om een gezond en veilig leefmilieu te creëren. Eén belangrijk aspect blijft in het POL onderbelicht: cumulatie van uiteenlopende bedreigingen. • Emissie Reductiedoelstellingen Prioritaire Stoffen: De algemene uitgangspunten en de milieukwaliteitsdoelstellingen van beide overheden komen in hoofdlijnen overeen. Het tijdspad waarbinnen de doelstellingen gerealiseerd moeten worden, komt niet overeen. Het Rijk geeft duidelijke taak- en doelstellingen voor verschillende doelgroepen, maar de Provincie laat dit grotendeels achterwege. De Provincie stelt extra doelstellingen op voor een aantal stoffen waarvan wordt geacht dat deze lokale problemen veroorzaken. • Nieuwe Stoffenbeleid: Algemeen kan worden gesteld dat het POL ten aanzien van het nieuwe stoffenbeleid door de tijd is ingehaald. De doelstellingen van de Strategienota Omgaan Met Stoffen zijn tamelijk nieuw en waren niet vastgesteld toen het POL werd opgesteld. Om af te sluiten worden nog enkele aanbevelingen (verder onderzoek en actualisering ISL) voorgesteld om een voorzet te geven naar een verbeterde afstemming van het Provinciaal beleid op het Rijksbeleid rondom milieu en gezondheid.
URI: http://hdl.handle.net/1820/6181
Appears in Collections:BSc Environmental SciencesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.