Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/6182
Title: Filters op dieselauto’s. Is het wenselijk om in Nederland het toepassen van uitlaatfilters op dieselauto’s verplicht te stellen?
Other Titles: [Filters on diesel cars. Desirability of imposing exhaust filters on diesel cars in the Netherlands]
Authors: Aardening, Pleun, (UM)
Havenaar, Ron, (OU)
Riksen, Cees, (UM)
Steevens, Jessie, (UM)
Issue Date: Jul-2003
Publisher: Open Universiteit
Citation: Aardening, P., (UM), Havenaar, R., (OU), Riksen, C., (UM), & Steevens, J., (UM). (2003). Filters op dieselauto’s. Is het wenselijk om in Nederland het toepassen van uitlaatfilters op dieselauto’s verplicht te stellen? Onderzoek uitgevoerd met Universiteit Maastricht in opdracht van Nederlands Vereniging voor Medisch Milieukundigen (NVMM), Geleen, NL. [Filters on diesel cars. Desirability of imposing exhaust filters on diesel cars in the Netherlands.] (Unpublished BSc Bachelor's Thesis Environmental Sciences), Open Universiteit, Heerlen, NL
Abstract: SAMENVATTING De centrale vraagstelling De reden voor de NVMM om de vraag te stellen, of het wetenschappelijk verantwoord is om te besluiten filters voor dieselauto’s verplicht te gaan stellen, kwam voort uit het actieplan van Duitse, Zwitserse en Oostenrijkse milieugroeperingen. Deze groeperingen wilden het dieselfilter bij hun overheden onder de aandacht brengen met de leuze: “Kein Diesel ohne Filter”. Onderzocht diende te worden of een dergelijke bewering wetenschappelijk onderbouwd kan worden. Uiteindelijk moet de vraag beantwoord worden, of het nodig is dat dieselfilters in Nederland verplicht gesteld worden. Hierover zullen we een advies geven. Nagenoeg alle beschouwde informatie van milieugroeperingen bevatte een uiteenzetting over de gezondheidseffecten van PM10 (fijn stof). Dit komt doordat filters zich juist richten op het wegvangen van deze stoffen uit de uitlaatgassen. Hoewel dieseluitstoot duizenden componenten bevat, concentreert men, om bovenstaande reden, de aandacht nagenoeg volledig op de PM10-uitstoot. In dit rapport is bovendien een uitgebreide literatuurstudie verricht naar andere mogelijk verdachte componenten van de dieseluitstoot. De resultaten van deze literatuurstudie zijn in dit rapport opgenomen. Benodigde informatie om tot een standpunt te komen Om een tot een antwoord op de centrale vraagstelling te komen, is deze opgesplitst in verschillende deelvragen. Door beantwoording van de deelvragen is getracht een zo breed en duidelijk mogelijk beeld te schetsen omtrent dieselfilters. In de hoofdstukken van het rapport worden de verschillende aspecten, die komen kijken bij dieselfilters, besproken. In de inleiding wordt een schets gegeven van het wagenpark in Nederland en de daar uit voortkomende verontreiniging. In hoofdstuk 4 wordt in een overzicht gegeven van luchtverontreiniging als gevolg van dieselemissies. In hoofdstuk 5 worden gezondheidseffecten besproken, die het gevolg zijn van blootstelling aan luchtverontreiniging, met name fijn stof. In hoofdstuk 6 wordt een overzicht gegeven van de normstelling op nationaal en internationaal vlak. Hoofdstuk 7 is geheel gewijd aan het technisch aspect van het dieselfilter. Hoofdstuk 8 gaat over de effecten op de immissie, die het invoeren van het dieselfilter met zich meebrengt. In hoofdstuk 9 wordt getracht een kosten-baten analyse van het invoeren van dieselfilters uiteen te zetten. Na deze stappen worden in hoofdstuk 10 conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan. Het uiteindelijke standpunt Na bestudering van de literatuur zijn wij tot de conclusie gekomen dat dieseluitstoot reden geeft tot bezorgdheid. Hoewel vele verdachte stoffen aangetoond zijn in dieselemissies, hebben studies naar de gezondheidseffecten laten zien dat effecten pas optreden bij concentraties, die veel malen hoger liggen dan gemiddelde concentraties in de atmosfeer. Epidemiologisch onderzoek heeft echter aangetoond dat er een waarneembaar verband bestaat tussen toename van de PM10-blootstelling en verhoging van het sterftecijfer. Dieselvoertuigen blijken daarin een belangrijke rol te spelen. Door de Europese Unie zijn al normen met betrekking tot dieselemissies ingevoerd. Per 1 oktober 2005 zal de Euro 4 norm van kracht zijn. Deze zal onder andere de maximaal toegestane PM10-emissie van nieuwe dieselvoertuigen met een factor 5 omlaag stellen. De nieuwe normstelling zal niet haalbaar zijn zonder extra voorzieningen, zoals bijvoorbeeld het dieselfilter. De conclusie is dat het huidige wagenpark dieselvoertuigen niet voldoet aan de toekomstige eisen, waardoor filtering of andere voorzieningen een onontkoombaar gevolg zullen zijn. Het advies dat wij geven naar aanleiding van dit rapport is het toepassen van dieselfilters te stimuleren. De kosten van filters zijn nu nog hoog: circa 6000 euro. Bij grootschalige toepassing, door onder andere stimulerende maatregelen van de overheid, kunnen de kosten een factor 10 dalen. Een wenselijke maatregel is het verplicht stellen van dieselfilters per 1 oktober 2005. Vooral voor auto’s tot 5 jaar oud is dit van belang, aangezien deze groep nog de langste verwachte levensduur heeft. Een tweede maatregel die wij adviseren is om alle auto’s die voldoen aan de Euro 4 norm, korting te bieden op de dieseltoeslag in de wegenbelasting. Dat zou tot gevolg kunnen hebben dat ook oudere auto’s gestimuleerd worden tot het monteren van een filter.
URI: http://hdl.handle.net/1820/6182
Appears in Collections:BSc Environmental Sciences

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VMAB2003vj-M05-DIESELFILTERS-Eindrapport-juli2003.pdf1.06 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.