Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/6183
Title: Verontreinigde grindgaten in de provincie Limburg, NL
Other Titles: [Contaminated gravel pits in the province of Limburg, The Netherlands]
Authors: Renierkens, Hens, (OU)
Driece, Herman, (UM)
de Neve, Willem, (OU)
Selen, Roel, (UM)
Issue Date: Jun-2002
Publisher: Open Universiteit
Citation: Renierkens, H., (OU), Driece, H., (UM), de Neve, W., (OU), & Selen, R., (UM). (2002). Verontreinigde grindgaten in de provincie Limburg, NL. Onderzoek uitgevoerd met Universiteit Maastricht in opdracht van Provinciaal Bureau Medische Milieukunde voor de GGD-en in Noord-Brabant en Zeeland, Breda, NL. [Contaminated gravel pits in the province of Limburg, The Netherlands.]. (Unpublished BSc Bachelor's Thesis Environmental Sciences), Open Universiteit, Heerlen, NL
Abstract: SAMENVATTING In de Provincie Limburg zijn na de winning van grind en zand zogenaamde grindgaten ontstaan. In Zuid- en Midden-Limburg zijn op een groot aantal plaatsen deze voormalige grindgaten aangevuld met mijnsteen en mijnslik. Er is gebleken dat deze grindgaten in verschillende mate verontreinigd zijn als gevolg van de aanvulling met mijnsteen/mijnslik. Er dient dan ook een advies gegeven te worden over welke mogelijke gezondheidsrisico’s deze verontreinigde grindgaten kunnen opleveren voor de volksgezondheid en hoe, indien gezondheidsrisico’s aanwezig zijn, deze risico’s tegen gegaan kunnen worden. De verontreinigingsituatie van alle grindgaten is geïnventariseerd en vervolgens zijn de risico-evaluaties en de mogelijke toekomstige bestemmingen van de locaties met betrekking tot dat risico nader uitgewerkt. Als laatste zijn de risicobeheersende maatregelen, de gebruiksbeperkingen en de beste strategie voor communicatie uitgewerkt. Voor de grindgaten Grote Heg, Pol, Brandt en Kuilkensgreend is er sprake van een actueel humaan risico. Bij overgang tot saneren kunnen bij graafwerkzaamheden van zowel de deklaag als de aanvullaag gezondheidsrisico’s ontstaan voor saneringsmedewerkers en omwonenden door ingestie van grond, dermaal contact met verontreinigde grond, inademing van verontreinigde grond en inademing van de verontreinigde lucht. Door tijdige ophoping van grond tijden de saneringswerkzaamheden kunnen gezondheidsrisico’s ontstaan door de verdamping van vluchtige verbindingen. Met betrekking tot de aanvullaag is er voor alle grindgaten een ecologisch risico en in het geval van de deklaag alleen voor de grindgaten Grote Heg, Brandt en Kuilkensgreend. Er is op geen van de locaties sprake van verspreidingrisico’s. Het is niet onwaarschijnlijk dat de verontreinigingen zich in de toekomst wel verspreiden. Aanbevolen wordt om de ecologische isolatievariant toe te passen met monitoring. Door het toepassen van deze variant worden de humane risico’s geheel en de ecologische risico’s gedeeltelijk opgeheven. Door monitoring kan de uitspoeling naar en verontreiniging van het grondwater (verspreidingsrisico) in alle grindgaten nader onderzocht worden. Indien er verspreiding naar het grondwater plaatsvindt wordt aanbevolen om het grondwater, indien nodig, eerst te reinigen en vervolgens op het oppervlaktewater te lozen. In verband met de overstromingen van de Maas zouden eerst de oevers verhoogd moeten worden om verdere verontreiniging van de deklaag van de grindgaten Grote Heg, Brandt, Pol en Kuilkensgreend te vermijden. In onderstaande tabel is de aanbevolen deklaagdikte voor de verschillende huidige gebruiksfuncties weergegeven. FunctieDikte mRedenAkkerbouw1Ploegwerkzaamheden op maximaal 0.8 meter diep.Dagstrand1.5Veel menselijke activiteiten. Groenstrook1Gebaseerd op basis van het gebruik en de risico’s.Groen/natuur0Ingreep op het ecosysteem te groot. Industrie0.5Geen verharding op het industrieterrein.Recreatie/strand1.5Veel menselijke activiteiten.Weiland1Ploegwerkzaamheden op maximaal 0.8 meter diep. Op de korte termijn zouden de volgende stappen uitgevoerd dienen te worden: 1. Aanvullende onderzoeken met betrekking tot de verontreinigingsituatie.. 2. Onderzoeken of er één parameter (bijvoorbeeld toxiciteit, CZV, TOC) is die een maat is voor de verontreiniging met mijnsteen/mijnslik en waarmee het aantal analyses dat moet worden uitgevoerd kan worden bepaald (wel of geen verspreiding van de verontreinigingen en dus wel of geen aanvullende analyses). 3. Onderzoeken of bovenstaande parameter online gemeten kan worden. 4. Mogelijkheid onderzoeken tot ophogen van de oevers van de grindgaten Grote Heg, Pol, Brandt en Kuilkensgreend. 5. Een grindgat uitkiezen (Grote Heg, Brandt of Kuilkensgreend) en als pilot-project gebruiken voor monitoring van overstroming aan de hand van 2. 6. Saneren van grindgat In de Roes. Na het uitvoeren van de genoemde punten kan de optimale saneringvariant bepaald worden. De andere grindgaten moeten dan zo spoedig mogelijk volgens die variant gesaneerd worden.
URI: http://hdl.handle.net/1820/6183
Appears in Collections:BSc Environmental Sciences

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VMAB2002-M5-GRINDGATEN-Eindrapport-juni2002.pdf293.31 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.