Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/6184
Title: Kennisvragen bij gemeenten over duurzaamheid in het fysieke leefomgevingsbeleid
Other Titles: [Research questions of Dutch municipalities about sustainability in spatial planning of the physical environment of citizens]
Authors: Koeman, Tom, (UM)
Merkelbach, Marjan, (OU)
Roelofsen, René, (OU)
van der Veen, Dennis, (OU)
Issue Date: Jun-2002
Publisher: Open Universiteit
Citation: Koeman, T., (UM) , Merkelbach, M., (OU), Roelofsen, R., (OU), & van der Veen, D., (OU). (2002). Kennisvragen bij gemeenten over duurzaamheid in het fysieke leefomgevingsbeleid. Onderzoek uitgevoerd met Universiteit Maastricht, NL, in opdracht van TNO-MEP, Apeldoorn, NL. [Research questions of Dutch municipalities about sustainability in spatial planning of the physical environment of citizens.] (Unpublished BSc Bachelor's Thesis Environmental Sciences), Open Universiteit, Heerlen, NL
Abstract: SAMENVATTING In dit onderzoek is getracht de kennisbehoefte te achterhalen die bij gemeenten heerst op het gebied van duurzaamheid en fyieke leefomgeving. Duurzame ontwikkeling wordt omschreven als een ontwikkeling die in de behoeften van de huidige generatie voorziet, zonder daarmee voor de toekomstige generaties de mogelijkheden in gevaar te brengen om ook in hun behoeften te voorzien. Op nationaal niveau zijn al diverse initiatieven ondernomen om duurzaamheid op het gebied van de fysieke leefomgeving te stimuleren. De mate waarin dit is gebeurd verschilt echter per beleidsthema. In het onderzoek zijn 21 gemeenten kleiner dan de G30 geïnterviewd. De resultaten van deze interviews zijn aangevuld met de resultaten van een brainstormsessie met TNO. Uit de resultaten is gebleken dat de gemeenten moeite hebben met het in kaart brengen van de huidige mate van duurzaamheid binnen de gemeente en met het inschatten van de effecten van het beleid. Dit komt door een moeilijke beschikbaarheid van de gegevens en doordat het begrip duurzaamheid een zeer abstract begrip is. De prioriteit die een gemeenten geeft aan het verwerken van duurzaamheid binnen beleid verschilt per beleidsthema. Meestal ligt de prioriteit lager dan het ambitieniveau van de gemeente. Dit komt door gebrek aan geld en capaciteit bij gemeenten en doordat er op een aantal beleidsterreinen weinig regelgeving is waarmee duurzaamheid kan worden afgedwongen. Voor gemeenten is het niet moeilijk een keuze te maken tussen beleidsthema’s. Deze keuzen hangen af van de beschikbare financiën en wetgeving. Gemeenten hebben vaak moeite met het overtuigen van derden van het belang en het nut van duurzaamheid. Ook lijkt het erop dat gemeenten geen duidelijk beeld hebben van beleidsinstrumenten die ze aan kunnen wenden voor het duurzaamheidsbeleid. Vooral op het gebied van subsidies is veel onduidelijkheid over de mogelijkheden. Daarnaast hebben gemeenten behoefte aan samenwerking tussen gemeenten onderling. Die is er nu nog niet altijd. Aan de hand van de onderzoeksresultaten zijn de volgende aanbevelingen aan TNO-MEP gedaan. TNO zou kunnen helpen bij het opzetten van een algemeen informatiepunt voor gemeenten. TNO zou gemeenteambtenaren kunnen helpen door duurzaamheid concreet en/of inzichtelijk te maken voor burgers en politiek. Ook kan TNO de rijksoverheid of de gemeenten (b.v. via de VNG) adviseren in het opzetten van een duidelijk beleid ten aanzien van duurzaamheid. Daarnaast zou TNO een rol kunnen spelen in het samenbrengen van gemeenten. TNO zou ambtenaren bij kunnen staan bij het communiceren van duurzaamheid naar de burgers en politiek. Als laatste zou TNO ook aandacht kunnen besteden aan het duurzaam renoveren en verbouwen van gebouwen.
URI: http://hdl.handle.net/1820/6184
Appears in Collections:BSc Environmental Sciences

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VMAB2002-M4-DUURZAAMHEIDSAMBITIES-Eindrapport-juni2002.pdf1.58 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.