Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/6185
Title: Uitwisseling tussen hoofd- en regionaal watersysteem: aandachtspunten voor de beheerstaken van Rijkswaterstaat, Directie Limburg
Other Titles: [Exchange between the Dutch national and regional water systems: focal points regarding the administrative responsibility of the Directorate-General for Public Works and Water Management, Directorate Limburg]
Issue Date: Jun-2003
Publisher: Open Universiteit
Citation: de Gooijer, H., Hol, A., Loones, J., & Serrão, M. (2003). Uitwisseling tussen hoofd- en regionaal watersysteem: aandachtspunten voor de beheerstaken van Rijkswaterstaat, Directie Limburg. Onderzoek uitgevoerd in opdracht van Rijkswaterstaat, Maastricht, NL. [Exchange between the Dutch national and regional water systems: focal points regarding the administrative responsibility of the Directorate-General for Public Works and Water Management, Directorate Limburg.] (Unpublished BSc Bachelor's Thesis Environmental Sciences), Open Universiteit, Heerlen, NL
Abstract: SAMENVATTING Deze managementsamenvatting heeft betrekking op het onderzoek naar de aandachtspunten voor de beheerstaken van de directie Limburg van Rijkswaterstaat inzake de uitwisseling tussen hoofd- en regionaal watersysteem in het stroomgebied van de Maas. Volstaan wordt met een samenvatting van de aanbevelingen. - Geconcludeerd is dat het begrip ‘blauwe knooppunten’ onder waterbeheerders niet uniform en niet “in de geest van” het NBW wordt gebruikt. Aanbevolen wordt om tussen de waterbeheerders eerst een eenduidig begrippenkader vast te stellen. - Als eerste stap in de afstemming tussen waterbeheerders wordt aanbevolen de blauwe knooppunten te identificeren. - Aanbevolen wordt om de afstemming op blauwe knooppunten integraal te benaderen, dus zowel vanuit het oogpunt van waterkwaliteit als –kwantiteit. - Het (technisch) voorbereiden en uitwerken van de afspraken voor blauwe knooppunten is maatwerk. Hiervoor is verder gebiedsgerichte / locatiespecifieke informatie noodzakelijk. - Aanbevolen wordt om de voor de afstemming noodzakelijk informatie (in algemene termen) te inventariseren en hiervoor bijvoorbeeld een checklist of quick-scan methode te ontwikkelen. Als eerste fase in het afstemmingsproces op specifieke blauwe knooppunten kan deze methode dan standaard worden toegepast. - Naast de gebiedsgerichte situatie, dient vooraf ook inzicht te bestaan in de landelijke en provinciale beleidskaders en de voorkeursvolgorde van mogelijke oplossingen. Deze dienen eveneens nader te worden uitgewerkt. - In het kader van een methodische aanpak van het afstemmingsproces op blauwe knooppunten, wordt aanbevolen om eerst de mogelijke maatregelen te rubriceren en te kwalificeren. De lijst met mogelijke maatregelen, kan ook de basis vormen voor de uitwerking van de (indicatieve) kosten per maatregel. - Aanbevolen wordt om het afstemmingsproces aan te pakken met behulp van de methode van “netwerkmanagement”. - Voorafgaand aan het afstemmingsproces dient duidelijk te zijn op welke wijze de afspraken uiteindelijk instrumenteel worden verankerd. Verder is het van belang dat de wijze van controle/ monitoring van de uitvoering van de afspraken vooraf wordt vastgesteld, alsmede de eventuele sancties bij het niet uitvoeren van de afspraken. - De afstemming tussen de beheerders van hoofd- en regionale watersystemen beperkt zich niet tot het stroomgebied van de Maas. De aanbevelingen zijn algemeen van aard en gelden derhalve voor het maken van afspraken tussen waterbeheerders en het concept van blauwe knooppunten in het algemeen. Het geniet daarbij de voorkeur dat de wijze van afstemming (methode), de soort van afspraken en maatregelen en de instrumentele invulling binnen Nederland op een zoveel mogelijk overeenkomstige wijze plaatsvindt.
URI: http://hdl.handle.net/1820/6185
Appears in Collections:BSc Environmental Sciences

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VMAB2003vj-M04-KNOOPPUNTEN-Eindrapport-juni2003.pdf817.62 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.