Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/6186
Title: IMAGE en Gezondheid: Op weg naar een gezondheidsmodule
Other Titles: [IMAGE and Health: towards a health module in the globale change model IMAGE]
Authors: van den Hout, Karlien, (UM)
Bastiaens, Anne, (UM)
Jacobs, José, (UM)
Meertens, Marie, (OU)
Issue Date: May-2002
Publisher: Open Universiteit
Citation: van den Hout, K., (UM) , Bastiaens, A., (UM) , Jacobs, J., (UM), & Meertens, M., (OU). (2002). IMAGE en Gezondheid: Op weg naar een gezondheidsmodule. Onderzoek uitgevoerd met Universiteit Maastricht in opdracht van MNP, RIVM, BILTHOVEN, NL. [IMAGE and Health: towards a health module in the globale change model IMAGE.] (Unpublished BSc Bachelor's Thesis Environmental Sciences), Open Universiteit, Heerlen, NL
Abstract: SAMENVATTING In de 20e eeuw zijn er grote veranderingen opgetreden in de dynamiek van onze samenleving, de economische en politieke verhoudingen en mede als gevolg hiervan de kwaliteit van het milieu. Met name de tweede helft van de vorige eeuw werd gedomineerd door een belangrijk fenomeen: globalisering. Er zijn steeds duidelijkere aanwijzingen dat het globaliseringproces ook zijn invloed heeft op de gezondheid en het welzijn van de mens. In verschillende regio's van de samenleving is waarneembaar dat de vooruitzichten door dit globaliseringproces nadelig worden beïnvloed. Er bestaan verschillende modellen om toekomstscenario's te ontwikkelen die het beleid van regering en organisaties kunnen ondersteunen. Twee modellen voor geïntegreerd assessment hebben we bekeken. TARGETS is een vereenvoudigde voorstelling van de wereld. Om de onzekerheden die inherent zijn aan het voorspellen van veranderingen op mondiale schaal op te vangen wordt het proces van veranderingen op verschillende manieren in het model verwerkt. Vanuit drie perspectieven worden de mondiale veranderingen beschreven. IMAGE is een omvattender en uitgebreider model, dat wil bijdragen aan het onderzoek van de mondiale veranderingen. Het verschaft inzicht in de lange termijn gevolgen van de optredende veranderingen op de toestand van de aarde en vormt een kwantitatieve basis voor het analyseren van de effectiviteit van beleidsopties ten aanzien van de mondiale veranderingsprocessen. Beide modellen zijn ontwikkeld door het RIVM. De bedoeling is om de modellen te verfijnen zodat er inzicht kan worden verkregen welke factoren bijdragen, en ook op welke wijze, op gezondheid en welzijn van de mens. Om hier inzicht in te krijgen is de volgende probleemstelling opgesteld: 1. Welke factoren (met name van mondialisering) dragen bij aan de volksgezondheid? 2. Hoe zou een conceptuele gezondheidsmodule voor toevoeging aan het Imagemodel er uit komen te zien? Deze probleemstelling kan in deelvragen verdeeld worden. 1. a. Wat is gezondheid ? b. Wat is welzijn? 2. a. Wat is mondialisering? b. Welke factoren spelen hier een rol? 3. a. Wat zijn gezondheidstransities? b. Hoe verliep de gezondheidstransitie in West Europa in de vorige eeuw? c. Hoe is de situatie in verschillende Afrikaanse landen? 4. a. Hoe breng je deze factoren in kaart? b. Hoe werken modellen die toekomstscenario’s ontwerpen? 5. Stel een conceptueel gezondheidsmodule samen dat aan IMAGE toegevoegd kan worden? Met een betere gezondheid wordt bedoeld het streven naar verlenging van de gezonde levensverwachting, door middel van het behalen van gezondheidswinst of gezondheidsverlies tegen te gaan. De ‘Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV)’ van het RIVM te Bilthoven probeert een overzicht te verschaffen van de gegevens die een rol spelen bij het kiezen van een beleid dat de grootste gezondheidswinst boekt met de middelen die voorhanden zijn. Hierbij moet men denken aan gegevens op het gebied van gezondheid en ziekte, over veranderingen daarin, en over verschillen tussen bevolkingsgroepen. Om het begrip gezondheid operationeel te maken wordt in de VTV de term gezondheidstoestand gebruikt, als een toestand die in objectiveerbare en meetbare indicatoren kan worden beschreven. Bij indicatoren kan men denken aan bijvoorbeeld incidentie- en prevalentiecijfers, de mate waarin men zichzelf gezond voelt, de aanwezigheid van bepaalde beperkingen en het psychische welzijn. Met een determinant wordt in de VTV een factor bedoeld die van invloed is op de gezondheidstoestand. Er worden vijf groepen determinanten onderscheiden: biologische factoren (endogene determinanten), fysieke omgeving, leefstijl, sociale omgeving (exogene determinanten) en het zorgsysteem. Hierbij wordt uitgegaan van wisselwerking of evenwicht tussen de eigen mogelijkheden van het individu en de invloed van omgevingsfactoren, dat in de verscheidene defefnities van gezondheid naar voor komt. Beïnvloeding van deze endogene en exogene determinanten gebeurt door het systeem van zorg en preventie. In de laatste twee eeuwen zijn er, met name in de meer ontwikkelde landen, aanzienlijke verbeteringen opgetreden in de gezondheid en welzijn van de mens. Twee belangrijke, veelgebruikte indicatoren om de gezondheid van een populatie weer te geven zijn de mortaliteit (in termen van sterftecijfers) en levensverwachting (verwachte leeftijd van sterven bij geboorte). De mortaliteit is sterk gedaald, terwijl de levensverwachting sterk is gestegen. De veranderingen die in veel landen hebben plaatsgevonden in de patronen en de oorzaken van dood en ziekten staan bekend als gezondheidstransities. Wanneer een populatie een gezondheidstransitie ondergaat, blijkt deze in 5 fases te verlopen. - het tijdperk van dodelijke epidemieën en schaarste, - het tijdperk van wijkende pandemieën, - het tijdperk van degeneratieve en de door de mens ontstane ziekten, - het tijdperk van uitgestelde degeneratieve ziekten, - het tijdperk van terugkomende infectieziekten. Factoren die gezondheidstransities beinvloeden zijn onder andere sociaal-economische, politieke, gedrags-, en milieufactoren, en de vooruitgang van de medische techniek. Er wordt in dit rapport ook aandacht besteedt aan mondialisering. De volgende factoren dragen bij aan de transities t.g.v. mondialisering: economie, technologie en kennis, politiek, socio-culturele factoren, milieufactoren en gezondheid en gezondheidszorg. Wanneer er naar ontwikkelde en ontwikkelingslanden wordt gekeken valt op dat de transities vaak dezelfde grondslag hebben.Bij ontwikkelingslanden hebben de transities later ingezet. Zij verlopen echter sneller omdat er al kennis bestaat over verschillende factoren die het verloop bevorderen. Een eeuw geleden hebben verkeerden de ontwikkelde landen in een vergelijkbare situatie.De sinds die tijd opgedane ervaring is van groot belang bij de ontwikkelingen in de derde wereld. De conclusie is dat er zeer veel factoren de gezondheid beïnvloeden. De sociaal economische status is een van de belangrijkste. Aangeraden wordt om aanvullend onderzoek te doen zodat de invloed van deze factoren op de gezondheid nog beter in kaart kan worden gebracht.
URI: http://hdl.handle.net/1820/6186
Appears in Collections:BSc Environmental Sciences

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VMAB2002-M3-GLOBALISERING-Eindrapport-mei2002.pdf572.73 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.