Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/6189
Title: Eindhoven Airport: stand van zaken, gezondheidsaspecten, risicocommunicatie
Other Titles: [Eindhoven Airport: operating status, health aspects, risk communication]
Authors: Koster, Marijke, (OU)
Mulder, Martine, (UM)
Theuns, Esther, (OU)
Issue Date: Dec-2000
Publisher: Open Universiteit
Citation: Koster, M., (OU), Mulder, M., (UM), & Theuns, E., (OU). (2000). Eindhoven Airport: stand van zaken, gezondheidsaspecten, risicocommunicatie. Onderzoek uitgevoerd met universiteit Maastricht in opdracht van GGD Eindhoven, Nederland. [Eindhoven Airport: operating status, health aspects, risk communication.] (Unpublished BSc Bachelor's Thesis Environmental Sciences), Open Universiteit, Heerlen, NL
Abstract: SAMENVATTING Overheidsbeleid en de ontwikkeling van Eindhoven Airport In de Hoofdlijnen notitie voor het Structuurschema Regionale en Kleine Luchthavens is aangekondigd dat voor militaire vliegvelden met burgermedegebruik de geluidsruimten voor de militaire en civiele luchtvaart apart worden aangegeven, naast een geluidszone die de gezamenlijke geluidsruimte weergeeft. Een MER- procedure voorafgaand aan de aanwijzings - en zoneringsprocedure is hiervoor noodzakelijk. In de Regionale Overeenkomst Eindhoven Airport heeft de provincie Noord – Brabant met betrokken gemeenten en andere groeperingen een beleid vastgelegd voor de periode 2000 – 2015 waarin gestreefd is naar een win – win situatie voor economie en milieu. De 35 Ke civiele geluidscontour wordt verkleind van 13 km2 naar 4,65 km2. De bestaande openstellingstijden blijven gehandhaafd. Hoge piekbelasting (85 dB(A) en hoger) boven met woningen bebouwd gebied worden niet toegestaan. Uit bestudering van gezondheidseffecten rond andere luchthavens in Nederland kunnen de volgende zaken opgemerkt worden: Er kan geen relatie worden gevonden tussen het voorkomen van kanker en vliegverkeer. Sommige soorten van kanker die verhoogd voorkwamen in de regio Schiphol hebben een sterke relatie met leefgewoonten, waaronder roken; Voor luchtwegaandoeningen en verlaagd geboortegewicht kon geen consistente relatie worden aangetoond. Over de cognitieve prestatie bij kinderen is nog te weinig bekend; Incidentele nachtvluchten kunnen slaapverstoring veroorzaken; Onderzoek wees uit dat, in het gebied met een geluidbelasting van minder dan 20 Ke, 14 tot 27 procent van de respondenten ernstige hinder ondervond door vliegtuiggeluid. Wel spelen bezorgdheid over de veiligheid en geluidsgevoeligheid een belangrijke rol bij de ervaring van geluidhinder; Het percentage van de totale prevalentie gebruikte medicijnen voor hart - en vaatziekten en hoge bloeddruk in de 20 Ke zone bedraagt 0,6 tot 1,4 procent. Ook hier geldt dat bezorgdheid over veiligheid en geluidsgevoeligheid deze waarden kunnen verhogen; Uit eerder onderzoek kan geconcludeerd worden dat de bijdrage van luchthavens op de luchtkwaliteit beperkt van omvang is. Wat betreft de gezondheidseffecten door kortdurende piekconcentraties van de stoffen koolmonoxide, zwaveldioxide en fijn stof is in het onderzoek rond de luchthaven Maastricht geen verhoging van risico’s voor de gezondheid van omwonenden vastgesteld. Risicocommunicatie Het is van belang om vooraf omwonenden adequaat te informeren en voor te lichten over de uitbreiding van de luchthaven. Een stappenplan zorgt voor een overzichtelijke aanpak. Het stappenplan bestaat uit het bepalen van de doelgroepen; het doel van de communicatie; het afstemmen van de communicatie op behoeften, taal en gevoelens van de doelgroep; het bepalen van methoden en middelen om te communiceren; goede organisatie en evaluatie van de communicatie. Aanbeveling Om een beter beeld te verkrijgen over de beleving van de omwonenden zou een belevingsonderzoek zoals uitgevoerd bij Schiphol en Eelde van belang kunnen zijn. Met de resultaten hiervan kan vervolgens rekening worden gehouden in het communicatieplan.
URI: http://hdl.handle.net/1820/6189
Appears in Collections:BSc Environmental Sciences

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VMAB2000-M5-EINDHOVEN AIRPORT-Eindrapport-december2000.pdf303.58 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.