Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/6191
Title: Bestrijdingsmiddelen in het milieu: Bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater in Zuid-Holland
Other Titles: [Pesticides in the environment: Presence of pesticides in the surface waters of the province Zuid-Holland, NL]
Authors: Beetstra, Sasja, (UM)
Knol-Bos, Mineke, (OU)
van de Koolwijk, Albert, (OU)
Mooij, Maartje, (OU)
Issue Date: Dec-2000
Publisher: Open Universiteit
Citation: Beetstra, S., (UM), Knol-Bos, M., (OU), van de Koolwijk, A., (OU), & Mooij, M., (OU). (2000). Bestrijdingsmiddelen in het milieu: Bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater in Zuid-Holland. Onderzoek uitgevoerd met Universiteit Maastricht (NL) in opdracht van TNO-MEP, Apeldoorn, NL. [Pesticides in the environment: Presence of pesticides in the surface waters of the province Zuid-Holland, NL]. (Unpublished BSc Bachelor's Thesis Environmental Sciences), Open Universiteit, Heerlen, NL
Abstract: SAMENVATTING De landelijke probleemstoffen, zoals geformuleerd in de bestrijdingsmiddelenrapportage 2000, zijn carbendazim, propoxur en diuron. Carbendazim is een fungicide waaraan de mens blootgesteld kan worden via orale inname, dermaal contact en via inademing. In Zuid-Holland wordt carbendazim het meest toegepast in de bloembollenteelt, gevolgd door de akkerbouw en de fruitteelt. In alle teelten is er sprake van overschrijding van het Maximaal Toelaatbaar Risico (MTR) van carbendazim in het oppervlaktewater. Het is zeer onwaarschijnlijk dat blootstelling aan carbendazim een significant humaan risico veroorzaakt voor de bevolking in Zuid-Holland. Mensen die beroepsmatig aan carbendazim zijn blootgesteld, kunnen wel een overgevoeligheidsreactie vertonen. Propoxur is een insecticide dat in Zuid-Holland het meeste toegepast wordt in de fruit-, maïs- en groenteteelt. Blootstelling vindt plaats via dermaal contact en inademing van de stof. De gemiddelde overschrijdingsfactor van het MTR van propoxur in oppervlaktewater is circa 25. Het is aannemelijk dat op de lange termijn een humaan risico bestaat voor de algemene bevolking. Diuron is een herbicide die goed oplosbaar is in water. Toepassing van de stof in Zuid- Holland vindt vooral plaats in de fruit- en bloembollenteelt. De mens wordt via dermaal contact en inademing aan diuron blootgesteld. Het MTR van diuron wordt gemiddeld met een factor 3 in het oppervlaktewater overschreden. Gezien de lage overschrijdingsfactor in de monsters is het waarschijnlijk dat mensen, wonende in de nabijheid van een fruitteeltgebied, een minimaal risico lopen op het krijgen van kanker. Door het huidige beleid dat de overheid hanteert zal de trend zijn dat de gehalten van de drie stoffen carbendazim, propoxur en diuron in oppervlaktewater in Zuid-Holland afnemen. De economisch noodzaak voor gebruik van carbendazim is zo groot dat er geen daling waarneembaar is in de concentraties van de stof in die gebieden waar de bloembollen- en fruitteelt van groot belang zijn. In Zuid-Holland vertonen de concentraties van carbendazim in akkerbouw wel een dalende trend over de jaren 1995 tot en met 1998. De metingen van propoxur in het oppervlaktewater in Zuid-Holland laten allemaal een overschrijding van het MTR zien. Dit komt omdat de detectiegrens van propoxur hoger ligt dan het MTR van propoxur. Daarom is voor deze stof de overschrijdingskans berekend. De metingen over de jaren 1990 tot en met 1997 laten een dalende trend zien van de concentraties van propoxur in oppervlaktewater in Zuid-Holland. De metingen van diuron over de jaren 1995 tot en met 1998 in het oppervlaktewater in Zuid-Holland laten een toenemende trend zien. Omdat de stof in het milieu zeer slecht afbreekbaar is, is de verwachting dat de afname van de concentraties van deze stof in het oppervlaktewater een kwestie van tijd (in jaren) zal zijn.
URI: http://hdl.handle.net/1820/6191
Appears in Collections:BSc Environmental Sciences

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VMAB2000-M2-BESTRIJDINGSMIDDELEN-Eindrapport-december2000.pdf364.14 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.