Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/6203
Title: De inrichting van de architectuurfunctie en het effect op de informatie-uitwisseling binnen de Justitiële keten
Authors: Touw, Diana
Keywords: enterprise-architectuur
Justitiële keten
referentie-architecturen voor de Justitiële keten
knelpunten bij de informatie-uitwisseling in de Justitiële keten
Issue Date: 10-Nov-2015
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: De doelstelling van dit onderzoek is het mogelijk doen van verbetervoorstellen en aanbevelingen op het toepassen van de bestaande enterprise-architectuurkaders op het terrein van de informatie-uitwisseling binnen de Justitiële keten. Dit gebeurt door inzicht te geven in de belangrijkste knelpunten bij de informatie-uitwisseling binnen de Justitiële keten en deze in relatie te brengen met de geldende enterprise-architectuurkaders, gericht op informatie-uitwisseling en het toepassen van deze kaders door de Justitiële keten. Op basis van de literatuurstudie is een empirisch onderzoek uitgevoerd, waarbij de volgende drie deelvragen ter beantwoording zijn opgesteld: 1) Hoe ziet de organisatie eruit en hoe is de samenwerking binnen de Justitiële keten? 2) Wat zijn de knelpunten bij de informatie-uitwisseling in de Justitiële keten binnen het ketenproces 'Tenuitvoerlegging'? 3) In welke mate houdt men zich aan de verschillende richtlijnen? De onderzoeksstrategie die voor het empirisch onderzoek is gebruikt, is een kwalitatieve meervoudige casestudie tussen drie organisaties die deel uitmaken van de Justitiële keten. Op basis van de resultaten van het empirisch onderzoek zijn per deelgebied conclusies getrokken. Naar aanleiding van bovengenoemde conclusies zijn aanbevelingen geformuleerd. De aanbevelingen zijn gericht op het terugdringen van de knelpunten in de informatie-uitwisseling in het ketenproces 'Tenuitvoerlegging' binnen de Justitiële keten.
URI: http://hdl.handle.net/1820/6203
Appears in Collections:MSc Business Process Management and IT

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
INF_20150722_Touw.pdf3.47 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.