Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/6267
Title: Samen gaan voor Goud!: Onderzoek naar de Relatie tussen Sociaal Kapitaal en Teamleren in het Mbo
Authors: Amsing - Smit, Pauline
Keywords: sociaal kapitaal
teamleren
mbo
innoveren
teamvertrouwen
Issue Date: 5-Nov-2015
Publisher: Open Universiteit
Abstract: Het mbo staat de laatste jaren veelvuldig in de schijnwerpers. Vanuit het actieplan Focus op Vakmanschap is onder andere ingezet op de professionalisering van docenten. Binnen de ROC ’s zijn teams steeds meer verantwoordelijk voor de kwaliteit van onderwijs en moeten zij professionalisering zelf vormgeven. Hierbij gaat het niet meer om de individuele docent maar komt het team meer centraal te staan. Teamleren is dan ook een belangrijk thema. In dit onderzoek wordt onderzocht in hoeverre teams gebruik maken van het sociaal kapitaal bij teamleren. Waarbij uitgegaan is van drie niveaus van teamleren, delen, co-constructie en constructief conflict. Voor sociaal kapitaal waren de vier dimensies uitgangspunt, te weten relaties, structuur, cognitie en acties. Ook wordt onderzocht wat de invloed is van de teamkenmerken teamvertrouwen, veiligheid en innovatieve teamtaken op teamleren in het mbo. Als laatste wordt ook de invloed een aantal achtergrondkenmerken op teamleren onderzocht. Dit onderzoek levert een bijdrage in het verkennen van de kenmerken van sociaal kapitaal bij teamleren. Er heeft een survey-onderzoek plaatsgevonden onder docenten van ROC A12 van de locatie Reehorsterweg, met een respons van 46%. De data is verzameld door middel van een vragenlijst met 48 vragen. Daar waar mogelijk is gebruik gemaakt van bestaande schalen. Voor de schalen van sociaal kapitaal en het item innovatieve team taak zijn geen gevalideerde vragen gevonden en deze zijn ontwikkeld. De resultaten wijzen uit dat sociaal kapitaal van invloed is op teamleren. De variabele Relaties draagt bij op alle drie de niveaus van teamleren. Een sterk sociaal netwerk draagt bij aan de kracht van een team, omdat in een sterk netwerk docenten meer met elkaar delen, zoals informatie, kennis, expertise en sociale steun. Bij het ontwikkelen van nieuwe kennis en het uitvoeren van innovaties, op het niveau van co- constructie en cognitief conflict, blijkt dat cognitie van invloed is. Het ontwikkelen van expertise in het team levert een positieve bijdrage aan teamleren. Er wordt dan meer een beroep gedaan op de cognitie van het team. De invloed van de dimensie structuur en acties op teamleren is in dit onderzoek niet aangetoond.
Description: Amsing - Smit, P. (2015). Samen gaan voor Goud: Onderzoek naar de Relatie tussen Sociaal kapitaal en Teamleren in het Mbo.November, 5, 2015, Heerlen, Nederland: Open Universiteit.
URI: http://hdl.handle.net/1820/6267
Appears in Collections:MSc Learning Sciences

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OW Amsing- Smit-05112015.pdf953.57 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.