Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/6279
Title: Management control bij Retail dual-branding strategie Een vergelijkend exploratief onderzoek naar management control
Authors: Phat Lu
Keywords: Management control
inter-organisatorische relaties
retail dual-branding
shop-in-shop concept
shop-in-shop concept
Issue Date: 25-Sep-2015
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: ABSTRACT Auteur: Phat Lu Masterscriptie : Management wetenschappen, master of Science in management, keuzevariant Controlling Datum: 30 september 2015 Titel: Management control bij Retail dual-branding strategie Een vergelijkend exploratief onderzoek naar management control binnen een shop-in-shop concept (SISC) samenwerkingsrelatie Het fenomeen dat bekend staat als het shop-in-shop concept (SISC) binnen de retailsector werd in deze scriptie empirisch onderzocht. Dit vergelijkend en explorerend onderzoek heeft plaatsgevonden binnen Macintosh Retail Group NV. In dit kwalitatief onderzoek worden twee geval studies bestudeerd. De doelstelling van dit onderzoek is de ontwikkelingen van de contingentiefactoren werden vergeleken tussen twee co-branding strategieën in de loop van de tijd. Door middel van dit onderzoek wordt antwoord gegeven op de volgende centrale vraag: “In hoeverre leiden de veranderingen in de contingentiefactoren binnen het shop-in-shop concept tot aanpassing in het beheersingsmodel gedurende de samenwerking?” De gehanteerde terminologie uit de marketing literatuur voor het shop-in-shop concept is de retail dual-branding strategie, hetgeen een langdurige samenwerking inhoudt tussen twee retail merken (brands). Er is getracht een link te leggen tussen marketingliteratuur en management control literatuur. Voor de bestudering is gebruik gemaakt van de management control theorie van Van der Meer-Kooistra & Vosselman (2000). De theorie is gebaseerd op control en vertrouwen en bestaat uit een drietal management control modellen; het marktmodel, het bureaucratie model en het vertrouwensmodel. De keuze van een model voor de beheersing van de activiteiten is afhankelijk van de ontwikkelingen van de contingentiefactoren. Deze factoren hebben betrekking op de transactie, de transactieomgeving en de transactiepartijen. Om de ontwikkelingen, ofwel de dynamiek te begrijpen, wordt het model gebruikt van Das & Teng (2002). Dit model is volgens de auteurs een “life stages model” waarmee samenwerkingsrelaties in fases kunnen worden ingedeeld en hierdoor de invloeden van de contingentiefactoren binnen de fases kunnen worden beschreven. Theoretisch en empirisch onderzoeken leveren de volgende antwoorden op: Uit de theorie blijkt het fenomeen het shop-in-shop concept binnen de retailsector, een langdurige samenwerking is tussen twee retail merken (brands), complexe beheersings- en coördinatie problemen kan ondervinden. Het transactiekostentheoretische raamwerk biedt tot een zekere hoogte voldoende houvast als het gaat om beheersing. De theorie houdt namelijk geen rekening met het sociaal mechanisme vertrouwen. Het management control model van Van der Meer-Kooistra & Vosselman (2000) is gebaseerd op de bouwstenen van TCE en is uitgebreid met het sociaal mechanisme vertrouwen. Het raamwerk onderscheidt verschillende structuren waarin activiteiten kunnen worden georganiseerd. Om risico’s en relatiebreuken te vermijden, worden contracten opgesteld en wordt vertrouwen opgebouwd. Vertrouwen in een relatie moet groeien en wordt groter naarmate de relatie langer duurt en met name de resultaten voor beide partijen bevredigend zijn. Vertrouwen en contracten vullen elkaar aan (Van der Meer-Kooistra & Vosselman, 2000). Onderzoeksresultaten van de twee casussen wijzen uit dat het element “ervaring in samenwerking” een belangrijk invloed heeft op de relatie binnen de retail sector gedurende de tijd. Dit element heeft gezorgd dat de relatie van Scapino een stabiele samenwerkingsrelatie werd met continuering van de samenwerkingsrelatie als gevolg, terwijl de relatie bij Jones werd beëindigd. Wat aangegeven kan worden op basis van empirisch onderzoek is dat de factor on/gelijkwaardigheid qua ervaring in samenwerking als speciale factor naar voren is gekomen. Deze bevinding kan als bijdrage aan de literatuur over management control bij IOR binnen de retail sector worden beschouwd. De volgende beperkingen gelden voor dit onderzoek: (1) generaliseerbaarheid van de onderzoeksresultaten is beperkt als gevolg van het beperkt aantal casussen en geïnterviewde personen, (2) de levenscyclus van de samenwerkingsrelatie is in praktijk moeilijk af te bakenen en te objectiveren en (3) de uitgevoerde onderzoeksperiode kan in methodologische zin wellicht niet representatief zijn. Afsluitend kunnen nog een tweetal aanbevelingen voor vervolgonderzoek worden genoemd: (1) meerdere vergelijkbare studies uitvoeren ten behoeve van de generaliseerbaarheid en (2) leg de focus van de samenwerkingsrelatie tussen partijen met veel ervaring in samenwerken.
URI: http://hdl.handle.net/1820/6279
Appears in Collections:MSc Management Science

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lu P scriptie definitief.pdf1.12 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.