Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/6328
Title: Aansprakelijkheid van een premiepensioeninstelling voor de niet aangemelde werknemer
Other Titles: Een onderzoek naar de aansprakelijkheid van een premiepensioeninstelling bij onderbrengingsverzuim door de werkgever in relatie tot de derdenwerking van de uitvoeringsovereenkomst tussen werkgever en premiepensioeninstelling
Authors: Knop, Peter
Keywords: werknemerspensioen
overeenkomst en derden
Pensioenwet
premiepensioeninstelling
aansprakelijkheid
contractencomplexen
Issue Date: 2015
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: In deze scriptie staat het zogenoemde werknemerspensioen centraal. Dit pensioen is in de Pensioenwet vormgegeven als driehoeksrelatie. Aan de hand van het nieuwe type pensioenuitvoerder de premiepen-sioeninstelling (PPI) wordt onderzocht hoe de rechtsverhouding tussen PPI en werkgever kan worden geduid en hoe derdenwerking met werknemers tot stand komt. Het onderzoek spitst zich toe op de ca-sus van de niet bij de pensioenuitvoerder aangemelde werknemer. Aan de hand van standpunten van pensioentoezichthouder DNB en jurisprudentie wordt nader onderzocht in hoeverre pensioenuitvoer-ders zich jegens niet aangemelde werknemers mogen exonereren. Vervolgens wordt de casuspositie benaderd vanuit het civielrechtelijke leerstuk overeenkomsten en derden, zowel volgens de heersende leer als volgens alternatieve benaderingen. Vanuit het inzicht dat het leerstuk van overeenkomst en derden niet meer vanuit de beslotenheid van een bilaterale overeenkomst moet worden benaderd, maar vanuit een intersubjectieve benadering waarbij wederzijdse zorgplichten centraal staan, wordt betoogd dat op pensioenuitvoerders zoals PPI’s onder omstandigheden een bijzondere zorgplicht rust, ook je-gens derde niet aangemelde werknemers. Afgesloten wordt met aanbevelingen aan de wetgever voor een meer evenwichtige verdeling van verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden in de pensioen-driehoek.
URI: http://hdl.handle.net/1820/6328
Appears in Collections:Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
knop peter.pdf898.23 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.