Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/6330
Title: Edelachtbare, audit U de auditu?
Authors: Hoevers, Maarten
Keywords: bewijsminimum
ondervragingsrecht
onmiddellijkheidsbeginsel
feitenonderzoek terechtzitting
rechter
Issue Date: 2015
Publisher: Open Universiteit
Abstract: Sinds de invoering van het Wetboek van Strafvordering in 1926 zijn diverse waarborgen ter voorkoming van rechterlijke dwalingen langzaam uitgehold. Het belang van het vooronderzoek wint gestaag terrein, de papieren procescultuur heeft de overhand. De vraagt rijst of de rechter in de praktijk nog wel toekomt aan de hem wettelijk opgedragen taak ex artikel 338 Sv: het zelfstandige feitenonderzoek ter terechtzitting. In een unus testisscenario loopt de rechter een groter risico op een ‘unsafe conviction’; hij beschikt enkel over een getuigenverklaring en een stukje steunbewijs ter staving. Is deze verklaring deugdelijk en betrouwbaar genoeg om tot een veroordeling te komen? Het toetsen van de getuige en diens verklaring vindt plaats ter zitting, althans zo schrijft het onmiddellijkheidsbeginsel dit voor. Dit beginsel is echter met het arrest De auditu overboord gegaan. De rechter kan volstaan met een proces-verbaal van de rechter-commissaris, of de verbalisant. Het Europese Hof stelt enkel de minimumeis dat de verdediging op enig moment in de strafrechtketen het ondervragingsrecht hoeft moeten kunnen effectueren, indien sprake is van ‘sole or decisive evidence’.
URI: http://hdl.handle.net/1820/6330
Appears in Collections:Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
hoevers maarten.pdf650.72 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.