Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/6355
Title: Gegevens effectief gebruikt: een Onderzoek naar Evaluatiegegevens ten behoeve van de Kwaliteitszorg
Authors: van Nunen, Marlou
Keywords: kwaliteitszorg
kwaliteitsdoelstellingen
evalueren
Issue Date: 4-Jan-2016
Publisher: Open Universiteit
Abstract: Met de komst van de elektronische leeromgeving is er een nieuwe bron aan data bijgekomen die deel uit kan maken van een systematische kwaliteitszorg binnen organisaties. Kentalis Academie Opleidingen maakt binnen hun dienstverlening gebruik van dergelijke leeromgeving. Een weloverwogen selectie van benodigde gegevens en een goede rapportage van de beschikbare data is voor hen noodzakelijk voor een effectief en efficiënt gebruik ervan door belanghebbenden. Dit zijn aanvankelijk medewerkers binnen de afdeling Opleidingen, maar kunnen ook medewerkers binnen de Academie of de zorg- en onderwijsinstellingen van Kentalis zijn. De doelen van dit onderzoek waren het in kaart brengen van gegevens die noodzakelijk zijn om kwaliteitsdoelstellingen van de afdeling Opleidingen te realiseren en deze gegevens op een effectieve manier te analyseren en rapporteren in een op cyclische wijze te ontwikkelen rapportagemodel voor belanghebbenden. De ontwikkeling van een rapportagemodel is echter komen te vervallen door gevonden tekortkomingen binnen het werkproces en vervangen door een advies. In deelonderzoek 1 zijn door middel van documentanalyse en interviews, de kwaliteitsdoelstellingen van Kentalis, de Academie en de afdeling Opleidingen met betrekking tot hun dienstverlening in kaart gebracht. In deelonderzoek 2 zijn binnen de afdeling Opleidingen, door middel van focusgroepen, de benodigde gegevens om doelstellingen te realiseren aan de hand van een vragenlijst in kaart gebracht. In deelonderzoek 3 is op basis van het theoretisch kader en de resultaten van deel 1 en 2, een advies opgesteld ter verbetering van het werkproces. De gebruikte meetinstrumenten waaronder een analysekader, interviewprotocol en vragenlijst zijn allen ontwikkeld door de onderzoeker. De belangrijkste onderzoeksresultaten zijn een overzicht van kennis-, houding- en gedragsdoelen gericht op informeren en promoten van de Academie, inzicht in gebrek aan doelstellingen gericht op het bieden van een hoge kwaliteit aan kennis en een overzicht van 23 benodigde gegevens voor medewerkers binnen de afdeling Opleidingen ter verbetering van de dienstverlening. Deze resultaten leiden tot adviezen ter verbetering van het werkproces waaronder het concretiseren en meetbaar maken van doelen, het definiëren van kwaliteitsaspecten (al dan niet gericht op de kwaliteit van opleidingsproducten), het uitwerken van evaluatievormen en het uitwerken van de verschillende verantwoordelijkheden en taken met betrekking tot het evaluatieproces. Op basis van de resultaten kan geconcludeerd worden dat het in kaart brengen van gegevens uit de Elo alleen effectief is wanneer een organisatie voldoet aan een aantal voorwaarden. Deze voorwaarden liggen binnen het evaluatieproces, waaronder het inzicht hebben in concrete en meetbare doelen, kwaliteitsaspecten, evaluatievormen en verantwoordelijkheden.
Description: Van Nunen, M.Gegevens effectief gebruikt: een Onderzoek naar Evaluatiegegevens ten behoeve van de Kwaliteitszorg. Janunari, 4, 2016, Heerlen, Nederland: Open Universiteit
URI: http://hdl.handle.net/1820/6355
Appears in Collections:MSc Learning Sciences

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OWMvanNunen-04012016.pdf1.35 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.