Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/6356
Title: De Invloed van Soorten Kennis en Persoonlijkheidskenmerken van Projectmedewerkers op Kennisdeling in het Onderwiis
Authors: Korenhof, Monique
Keywords: kennis
kennisdeling
soorten kennis
tacit kennis
expliciete kennis
Big Five Inventory
persoonlijkheidsdimensies
Issue Date: 5-Jan-2016
Publisher: Open Universiteit
Abstract: Leraren werken in een kennisintensieve branche waarin onderwijsvernieuwingen zich in een hoog tempo aandienen. Zo kreeg onlangs het mbo van de regering de opdracht meer ruimte voor maatwerk vrij te maken door onder andere een modulair aanbod en keuzedelen, om zo beter aan te sluiten bij de arbeidsmarkt. De kennisintensiviteit neemt hierdoor sterk toe en dat geldt ook voor de noodzaak om de kennis die wordt ontwikkeld vanuit de innovaties te delen. Het delen van kennis verloopt echter vaak stroef binnen het onderwijs. Het doel van dit onderzoek is dan ook meer inzicht te krijgen in factoren die kennisdeling positief of negatief beïnvloeden. Er is nader gekeken naar de soorten kennis (embrained, embodied, encultured, embedded en encoded) en de invloed die ze hebben op de wijze waarop kennis wordt gedeeld. Daarnaast is ingezoomd op de invloed die persoonlijkheidskenmerken van projectmedewerkers kunnen hebben op kennisdeling. Het onderzoek vond plaats binnen een vakcollege in de creatieve industrie en het creatieve ambacht. Projectmedewerkers van het college (123 personen in totaal) zijn benaderd om deel te nemen aan dit onderzoek, 78 personen hebben uiteindelijk deelgenomen aan het onderzoek. We hebben specifiek gekeken naar de kennisdeling vanuit zestien projectgroepen. In dit onderzoek is gebruikgemaakt van mixed methods. Exploratieve kwalitatieve data is verzameld via focusgroepen. Kwantitatieve data is verzameld via twee online vragenlijsten. De kwalitatieve data is gebruikt als input voor de vragenlijsten om zo de validiteit te verhogen. Voor het verkrijgen van informatie over de soorten kennis die men deelt en de wijze waarop dat gebeurt, is een instrument van Matzler, Renzl, Müller, Herting, & Mooradian gebruikt. Met een Nederlandse vertaling van de Big Five Inventory vragenlijst (John, Donahue, & Kentle) zijn de persoonlijkheidsdimensies van de deelnemers in beeld gebracht. De analyses toonden aan dat er verschillen zijn tussen de soorten kennis en de wijze waarop ze worden gedeeld. Embodied en embedded kennis bleken vaker te worden gedeeld met enkele specifieke collega’s, terwijl embrained en encultured kennis juist breder worden gedeeld met (bijna) alle collega’s. Encoded kennis werd het minst op eigen initiatief gedeeld, wat verklaard kan worden uit het gegeven dat valorisatie geen taakstelling is van het college. Hoewel diverse onderzoeken aantonen dat er een positieve relatie bestaat tussen persoonlijkheidskenmerken en kennisdeling heeft onderhavig onderzoek dit niet aangetoond: extraversie, vriendelijkheid, zorgvuldigheid en openheid bleken geen invloed te hebben op kennisdeling. Hier kan een selectiebias meespelen, of het gegeven dat er met name gebruik is gemaakt van zelfrapportages. Bovendien kan de complexiteit van het operationaliseren van bepaalde soorten kennis een rol spelen. Tot slot kan de setting meespelen waarin het onderzoek is uitgevoerd: waar eerdere onderzoeken plaatsvonden in bedrijven en industrie, de zgn. low-care-setting, vond dit onderzoek plaats in de high-care-setting van het onderwijs.
Description: Korenhof, M. (2016). De Invloed van Soorten Kennis en Persoonlijkheidskenmerken van Projectmedewerkers op Kennisdeling in het Onderwijs. Januari, 5, 2016, Heerlen, Nederland: Open Universiteit
URI: http://hdl.handle.net/1820/6356
Appears in Collections:MSc Learning Sciences

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OWMKorenhof_05012016.pdf967.02 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.