Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/6357
Title: Beoordelingsformulier Beoordeeld: Toetsing Beoordelingsformulier Hbo-afstudeerstages aan Kwaliteitscriteria Toetsen Werkplekleren
Authors: Golstein, Maureen
Keywords: werkplekleren
kwaliteitscriteria toetsen
beoordelaarspercepties
afstudeerprogramma
afstudeerstage
Issue Date: 5-Jan-2016
Publisher: Open Universiteit
Abstract: Op basis van conclusies van de Inspectie van het Onderwijs heeft de Vereniging voor Hogescholen twee werkgroepen ingesteld om te adviseren over de kwaliteit van toetsing binnen het hoger onderwijs. Ze hebben geadviseerd over een programma van eisen voor basis- en senior kwalificatie examinering (BKE en SKE) en over een gezamenlijk protocol voor het beoordelen van werkstukken binnen een afstudeerprogramma. De Opleiding Fysiotherapie van de Hanzehogeschool Groningen werkt dit protocol afstudeerprogramma uit, onder andere door het implementeren van een nieuw stagebeoordelingsformulier. Het doel van dit onderzoek is nagaan of het beoordelingsformulier voor afstudeerstages binnen het hbo voldoet aan de kwaliteitscriteria van toetsen van werkplekleren in de vorm van stage en hoe dit zich verhoudt tot het protocol afstudeerprogramma. Aan het onderzoek hebben 104 praktijkbegeleiders, 13 stagedocenten en 25 studenten deelgenomen. Hun percepties op kwaliteitscriteria van toetsen van werkplekleren zijn gemeten met een onlinevragenlijst. Tevens is onderzocht of werkervaring, stagebegeleidingstraining, stagebegeleidingservaring en een kwalificatie BKE van invloed zijn op percepties van praktijkbegeleiders en stagedocenten. Met een focusgroep van 4 leden is onderzocht hoe toetskwaliteitscriteria van werkplekleren en percepties op het stagebeoordelingsformulier zich verhouden tot het protocol afstudeerprogramma. Literatuurstudie toont aan dat 12 kwaliteitscriteria voor competentie assessment programma’s het beste aansluiten bij toetsen van afstudeerstage. Op basis hiervan is een vragenlijst ontworpen om percepties te meten op het nieuwe stagebeoordelingsformulier van de Opleiding Fysiotherapie. Een semigestructureerd interview op basis van het protocol afstudeerprogramma en het motiveringsbeginsel van behoorlijk bestuur toegepast op tentaminering is opgesteld voor de focusgroep. De gebruikte kwaliteitscriteria voor toetsen van afstudeerstages zijn: acceptatie, authenticiteit, betekenisvolheid, cognitieve complexiteit, eerlijkheid, geschiktheid voor onderwijsleerdoelen, geschiktheid voor zelfsturend leren, kosten en efficiëntie, onderwijsconsequenties, reproduceerbaarheid van beslissingen, transparantie en vergelijkbaarheid. Praktijkbegeleiders, stagedocenten en studenten waarderen het stagebeoordelingsformulier positief in relatie tot alle kwaliteitscriteria. Werkervaring, stagebegeleidingstraining en ervaring met stagebegeleiding zijn niet van invloed op percepties van praktijkbegeleiders. Een kwalificatie BKE is niet van invloed op percepties van stagedocenten. Ervaring met stagebegeleiding in jaren en aantal begeleide studenten is beperkt van invloed op percepties van stagedocenten. Borging van het motiveringsprincipe in relatie tot het protocol afstudeerprogramma is twijfelachtig. Onderzoeksbeperkingen zijn: betrouwbaarheid van de schalen van de vragenlijst, lengte van de vragenlijst, generaliseerbaarheid van resultaten en relevantie van gevonden significante verschillen. Aanbevolen wordt om het onderzoek te herhalen bij een grotere populatie met een aangepaste vragenlijst. Vervolgonderzoek naar invulling en effecten van BKE en SKE wordt aanbevolen, evenals onderzoek naar de invloed van eerste indrukken van beoordelaars over studenten op beoordeling.
Description: Golstein, M. (2016). Beoordelingsformulier Beoordeeld: Toetsing Beoordelingsformulier Hbo-afstudeerstages aan Kwaliteitscriteria Toetsen Werkplekleren. Januari, 5, 2016, Heerlen, Nederland: Open Universiteit
URI: http://hdl.handle.net/1820/6357
Appears in Collections:MSc Learning Sciences

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OWMGolstein-05012016.pdf1.61 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.