Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/6358
Title: Interesse, motivatie en zelfgestuurd leren in het agrarisch onderwijs op MBO niveau 1 en 2
Authors: Tuin - Huls, Fokkelien
Keywords: interesse
motivatie
zelfsturing
middelbaar beroepsonderwijs
niveau 1 en 2
agrarische opleidingen
Issue Date: 19-Jan-2016
Publisher: Open Universiteit
Abstract: In dit onderzoek zijn de verbanden tussen interesse, motivatie en zelfsturing onderzocht. Het vertrekpunt vindt de basis in de literatuur die beschrijft dat de drie variabelen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Interesse wordt door Hidi (2006) en Panksepp gezien als voorportaal voor de ontwikkeling van intrinsieke motivatie (Panksepp, geciteerd in Hidi & Renninger, 2006). In elke fase van interesse-ontwikkeling worden aspecten van zelfsturing gevonden (Lipstein, Renninger & Hidi, geciteerd in Hidi & Renninger, 2006, Sansone & Thoman, 2005). Deci en Ryan (2000) geven aan dat intrinsiek gemotiveerde studenten actiever engageren in interessante leertaken en daardoor betere prestaties behalen. Het doel van het onderzoek is: Het vinden van de causale relaties tussen de variabelen interesse, motivatie en zelfsturing m.b.t. het leren. Kennis van deze relaties kan aangrijpingspunten opleveren voor interventies, die de variabelen gunstig kunnen beïnvloeden. Het onderzoek is uitgevoerd onder 132 leerlingen agrarisch mbo niveau 1 en 2, waarvan78 jongens en 54 meisjes. De gemiddelde leeftijd van de respondenten is 17.6. Deelname is op vrijwillige basis tot stand gekomen, de inzet bedroeg het invullen van een vragenlijst. Het gebruikte meetinstrument is een vragenlijst samengesteld uit drie bestaande vragenlijsten. Afkomstig van de vragenlijst ‘Situational Interest Survey’ (Linnenbrink-Garcia, Durik, Conley, Barron, Tauer, Karabenick & Harackiewicz, 2010; Willems, 2012), de ‘Motivation Survey’ (Kreijns, 2015) en de ‘Online Self-regulated Learning Questionnaire (Barnard, Lan & Osland, 2010). De resultaten laten meerdere verbanden zien tussen interesse, motivatie en zelfsturing. Bij geen van de hypothesen laten álle fasen/typen een verband zien met de motivatietypes of subdimensies. De hogere interessefasen hebben de sterkst verklarende invloed op de motivatietypen. De interessefasen verklaren maar voor een laag percentage de inzet van zelfsturing door het individu,en het verband tussen motivatietypen en zelfsturingsdimensies is anders dan verwacht, er is geen logisch verband te ontdekken. Gezien de invloed van interessefasen op de motivatietypen is het van belang voor de onderwijsomgeving en de docenten om de interesse-ontwikkeling van de leerlingen/studenten te stimuleren. Ondanks de beperkte invloed van de interessetypen op de zelfsturingsdimensies, kan stimulering van interesse-ontwikkeling wel bijdragen aan de mate van zelfsturing. Tot slot kan stimulering van de motivatie leiden tot een lichte toename van zelfsturing. Tekortkomingen van het onderzoek zijn de geringe grootte van de onderzoeksgroep én de lengte van de vragenlijst kan invloed hebben gehad op de uitkomsten. Implicaties voor vervolgonderzoek bij de huidige doelgroep zijn te kijken naar andere invloeden dan interesse op motivatie, meer onderzoek met betrekking tot de invloeden op zelfsturings(dimensies) en te controleren op sekse om een eventueel verschil tussen jongens en meisjes aan te tonen. Ondanks de beperkte resultaten biedt het onderzoek aangrijpingspunten voor vervolgonderzoek en liggen er mogelijkheden voor ontwikkeling van de interesse, motivatie en zelfsturing.
Description: Tuin-Huls, F. (2016).Interesse, motivatie en zelfgestuurd leren in het agrarisch onderwijs op MBO niveau 1 en 2. Januari, 19, 2016, Heerlen, Nederland: Open Universiteit.
URI: http://hdl.handle.net/1820/6358
Appears in Collections:MSc Learning Sciences

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OWFTuin-Huls-18012016.pdf745.81 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.