Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/6360
Title: Wiskunde… kan ik niet en doe ik niet. Maar samen kunnen we het aan! Invloed van samenwerkend leren op competentiegevoel en bereidheid tot inzet bij wiskundige woordproblemen: een studie uitgevoerd in de beroepsgerichte leerwegen van het voortgezet onderwijs
Authors: Gerdes, Jantien
Keywords: samenwerkend leren
motivatie
rekenen
beroepsgerichte leerweg
Self Determination Theory
Issue Date: 26-Jan-2016
Publisher: Open Universiteit
Abstract: Leerlingen in de beroepsgerichte leerwegen scoren matig op wiskundige woordproblemen: complexe taken waarvoor hogere orde denkvaardigheden nodig zijn. Uit de literatuur blijkt dat matige resultaten op dit gebied verband kunnen houden met verminderde cognitieve inzet door een gebrek aan motivatie. Volgens de Self Determination Theory wordt motivatie gevoed door een gevoel van competentie, autonomie en sociale verbondenheid. Samenwerkend leren als didactische werkvorm kan het gevoel van competentie, autonomie en sociale verbondenheid ondersteunen. Deze studie richt zich op de vraag of het gezamenlijk analyseren en oplossen van woordproblemen leidt tot verhoogde inzet en verbeterd begrip bij leerlingen in de laagste niveaus van het voortgezet onderwijs. Het betreft een quasi experimenteel onderzoek met een pre-post control group design De onderzoeksgroep bestond uit 130 leerlingen uit het tweede leerjaar van de beroepsgerichte leerwegen. De participanten zijn geselecteerd en aan de controle of experimentele conditie toegewezen middels convenience sampling. Participanten in de controle conditie werkten individueel aan de taken. Participanten in de experimentele conditie werkten in kleine groepen aan de taken. De Intrinsic Motivation Inventory (Ryan & Deci, 2014) is gebruikt om inzet, gevoel van competentie en gevoel van sociale verbondenheid te meten. Om gevoel van autonomie te meten is de Basic Psychological Needs Scale (Ryan & Deci, 2014) gebruikt. De onderzoeker ontwikkelde materialen om kennis te testen op basis van het Comprehensive Model (Lucangeli, Tressoldi & Cendron, 1998). Daarnaast ontwikkelde de onderzoeker opdrachten op basis van de 2F rekentoets. T-testen wezen uit dat er een geen significant verschil is tussen beide condities voor inzet en gevoel van autonomie, wel is een trend gevonden. Er is een significant verschil voor gevoel van competentie. De resultaten voor gevoel van sociale verbondenheid waren onbruikbaar voor analyse. Er is geen significant verschil gevonden in kennis tussen beide condities. GLM Repeated Measures wees uit dat er een significante stijging is op gebied van gevoel van competentie. Op basis van de resultaten kan gesteld worden dat samenwerkend leren mogelijk van invloed is op competentiegevoel met betrekking tot woordproblemen van leerlingen in de beroepsgerichte leerwegen. Om de resultaten te kunnen generaliseren is nader onderzoek noodzakelijk.
Description: Gerdes, J. (2016). Wiskunde… kan ik niet en doe ik niet. Maar samen kunnen we het aan! Invloed van samenwerkend leren op competentiegevoel en bereidheid tot inzet bij wiskundige woordproblemen: een studie uitgevoerd in de beroepsgerichte leerwegen van het voortgezet onderwijs. Januari, 26 , 2016, Heerlen, Nederland: Open Universiteit.
URI: http://hdl.handle.net/1820/6360
Appears in Collections:MSc Learning Sciences

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OWJGerdes-26012016.pdf769.14 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.