Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/6525
Title: Anders Begeleid: Een Evaluatieonderzoek naar een Methodiek gericht op het Begeleiden van Jongeren met een Psychische Beperking bij het Behouden van een mbo of hbo-opleiding. Een pilot studie
Authors: Delfgou, Niek
Keywords: Begeleid Leren
Psychische beperking
jongeren
Individuele Rehabilitatie Benadering
voortgezet onderwijs
voortijdig schoolverlaten
Issue Date: 1-Feb-2016
Publisher: Open Universiteit
Abstract: Momenteel is er zowel in het mbo als hbo veel aandacht voor het probleem van voortijdige schoolverlaters (jongeren die zonder een diploma de school verlaten). Dit beperkt de kansen van de jongeren op de arbeidsmarkt en deelname aan de maatschappij. Onderzoek van het Research Centrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA; 2012) wijst uit dat psychische problematiek een belangrijke reden is voor deze uitval. Deze groep voortijdige schoolverlaters met psychische problemen vormt voor de betrokken GGz – (verpleegkundigen, maatschappelijk werkers en sociaal pedagogische hulpverleners) en onderwijsprofessionals (docenten, studieloopbaanbegeleiders, mentoren en decanen) een grote uitdaging in de begeleiding bij het behouden van hun opleiding. De betrokken GGz- en onderwijsprofessionals ervaren een enorme handelingsverlegenheid op dit moment in het omgaan met deze voortijdige schoolverlaters met psychische problematiek. Daarnaast ervaren de GGz- en onderwijsprofessionals een tekort aan de benodigde competenties (vaardigheden, attitude en kennis) (Kupferman, 2014), waarmee zij deze jongeren kunnen begeleiden bij het behouden van hun opleiding. Om te kunnen inspringen op deze vragen van de GGZ- en onderwijsprofessionals, is er door het Lectoraat Rehabilitatie van de Hanzehogeschool vanuit de het project Begeleid Leren de ‘Behoudeninterventie’ ontwikkeld, een begleidingsmethodiek gebaseerd op de Individuele Rehabilitatie Benadering (IRB) (Korevaar & Dröes, 2011). Dit onderzoek heeft als eerste doel het uitvoeren van een evaluatieonderzoek van de training werken met de Behoudeninterventie bij de GGz- en onderwijsprofessionals en als tweede doel: a. het in kaart brengen van de eerste ervaringen van de GGz- en onderwijsprofessionals in het toepassen van de Behoudeninterventie en b. hoe tevreden de jongeren (studenten mbo en hbo) zijn over de gegeven begeleiding door de eerste groep getrainde GGz- en onderwijsprofessionals. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling van dit onderzoek om uitspraken te doen over de effecten van de Behoudeninterventie. Een kwalitatief onderzoek is door middel van een procesevaluatie uitgevoerd. Er is gebruik gemaakt van de volgende onderzoeksmethoden: een online vragenlijst met open, gesloten en 5 punts-Likert vragen, een semigestructureerd interview en logboeken. De online vragenlijst is verstuurd aan de 19 GGz- en onderwijsprofessionals en 11 studenten. Uiteindelijk zijn van 15 professionals (7 GGz & 8 onderwijs) en negen studenten (3 mbo & 6 mbo) de resultaten meegenomen. Bij zes professionals (3 GGz & 3 onderwijsprofessionals) is een semigestructureerd interview afgenomen. De logboeken zijn door vijf professionals (3 GGz & 2 onderwijsprofessionals) bijgehouden en ingeleverd. De resultaten van dit onderzoek beschrijven de evaluatie van de training Behoudeninterventie op inhoudelijk, organisatorisch en didactisch niveau. De eerste ervaringen van de 15 GGz- en onderwijsprofessionals in het werken met de Behoudeninterventie, de meest en minst gebruikte stappen van de Behoudeninterventie en de eventuele ervaren knelpunten. De resultaten van de negen studenten beschrijven de tevredenheid over de gegeven begeleiding volgens de Behoudeninterventie en over welke competenties (vaardigheden, attitude en kennis) een Begeleid Leren begeleider zou moeten beschikken. Uit de evaluatie van de training blijkt dat de GGz- en onderwijsprofessionals zichzelf na de training significant hoger inschatten op de ervaren bekwaamheid dan voor de training. De eerste voorzichtige conclusie op basis van de gevonden resultaten over het werken met de Behoudeninterventie van de 15 GGz- en onderwijsprofessionals is dat zij positief zijn over het werken met de Behoudeninterventie en deze zeker willen toepassen in hun begeleiding bij studenten met een psychische beperking. Een kanttekening hierbij is dat alle 15 professionals aangeven meer tijd nodig te hebben om zich de Behoudeninterventie ‘echt’ eigen te maken. De negen studenten geven aan het fijn te vinden om op deze manier begeleid te worden en hier ook daadwerkelijk steun van te ondervinden bij het behouden van hun studie. Aanbevelingen vanuit de evaluatie van de training Behoudeninterventie zijn onder anderen, om meer tijd voor de professionals te reserveren voor het zich ‘eigen’ maken van de Behoudeninterventie en daar adequate coaching op in te zetten. Verder wordt aanbevolen om meer onderzoek te doen naar de daadwerkelijke effecten van de Behoudeninterventie bij jongeren met een psychische beperking in het behouden van hun opleiding door de begeleide jongeren langduriger te monitoren.
Description: Delfgou, N. (2016)Anders Begeleid ;Een Evaluatieonderzoek naar een Methodiek gericht op het Begeleiden van Jongeren met een Psychische Beperking bij het Behouden van een mbo of hbo-opleiding. Een pilot studie. februari, 1, 2016, Heerlen, Nederland: Open Universiteit
URI: http://hdl.handle.net/1820/6525
Appears in Collections:MSc Learning Sciences

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OWNDelfgou-01022016.pdf1.25 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.