Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/6526
Title: De Invloed van Interne en Externe Factoren op de Veranderingsbereidheid van Leerkrachten in het Vlaams Secundair Onderwijs ten aanzien van een Geplande Hervorming
Authors: Philippeth, Benjamin
Keywords: veranderingsbereidheid
readiness to change
receptivity to change
Issue Date: 2-Feb-2016
Publisher: Open Universiteit
Abstract: In Vlaanderen werd in 2013 door de regering een masterplan goedgekeurd voor de hervorming van het secundair onderwijs. De aanleiding voor deze grootschalige hervorming was een aantal geconstateerde verbeterpunten met als speerpunt het terugdringen van de ongekwalificeerde uitstroom. De hervorming wordt stapsgewijs ingevoerd. De eerste concrete kleine veranderingen zijn nu al zichtbaar in het secundair onderwijs. Tegen 2025 zal de hervorming uitgevoerd zijn in alle jaren van het secundair onderwijs. Dit soort van veranderingen of hervormingen die aan het onderwijs gesteld worden, stellen de veranderingsbereidheid van leerkrachten op de proef. Het doel van dit onderzoek was nagaan welke factoren samenhangen met de veranderingsbereidheid van leerkrachten en de andere personeelsleden in het Vlaams secundair onderwijs ten aanzien van de geplande hervorming. Veranderingsbereidheid is in dit onderzoek opgevat als een positieve gedragsintentie van een medewerker ten aanzien van de invoering van veranderingen in de structuur, cultuur of werkwijze van een organisatie of afdeling, resulterend in een inspanning van de kant van de medewerker om het veranderproces actief of passief te ondersteunen (Metselaar, Cozijnsen & van Delft, 2011). Op basis van de literatuur over het onderwerp werd een aantal mogelijk samenhangende factoren onderscheiden. Als eerste groep zijn dit persoonlijke factoren zoals leeftijd (Hargreaves, 2005) en geslacht (Datnow, 2000). Daarnaast werd het vakgebied waarin een leerkracht lesgeeft (Godfrey & Waugh, 1995) onderscheiden als een mogelijk correlerende factor. Ten slotte baseert het theoretisch kader van dit onderzoek zich voor een groot deel op het onderzoek en gedachtengoed van Ajzen (1991) en Metselaar (1997, 2011). Gebaseerd op de modellen van genoemde auteurs zijn onderliggende aspecten van veranderingsbereidheid verder geoperationaliseerd, te denken valt hierbij aan de timing van de verandering, complexiteit van de verandering, etc. . Door middel van een gestratificeerde aselecte steekproef hadden 305 medewerkers in het Vlaams secundair onderwijs de mogelijkheid om mee te werken aan dit onderzoek. Zowel leerkrachten, ondersteunende personeelsleden als directieleden namen deel aan dit onderzoek. In totaal vulden 104 medewerkers de enquête in. Het onderzoek bestond uit het invullen van een vragenlijst bestaande uit drie onderdelen: - Een vragenblok die de persoonlijke en functiegerelateerde factoren bevroeg - De DINAMO-vragenlijst die omgevormd werd naar een onderwijscontext (Metselaar, 2011). - Een vragenblok met open vragen waar de respondenten algemene opmerkingen konden plaatsen en bemerkingen over de meerwaarde, noodzaak en mogelijke moeilijkheden die de hervorming volgens hen met zich meebrengt. Van 7 tot en met 18 september werden de vragenlijsten in de leerkrachtenkamers van verschillende campussen van een scholengemeenschap neergelegd. Medewerkers hadden de mogelijkheid de enquête in te vullen tijdens de pauzemomenten of tussenuren. In dit onderzoek werd zowel beschrijvende statistiek als vergelijkende statistiek toegepast. Uit de resultaten van de analyses bleek dat er significante verschillen waren in veranderingsbereidheid tussen leerkrachten met maximaal 15 jaar leservaring en leerkrachten met minstens 16 en maximaal 30 jaar leservaring. Leerkrachten met minstens 16 en maximaal 30 jaar leservaring bleken minder veranderingsbereid dan hun minder ervaren collega’s. Van alle elementen van veranderingsbereidheid die middels de DINAMO-vragenlijst gepeild werden, bleken de gevolgen voor het werk, het verandervermogen en de complexiteit van de verandering de elementen te zijn die veranderingsbereidheid het meest beïnvloeden. De bevindingen in dit onderzoek benadrukken vooral het belang van tijdige informatievoorziening voor alle betrokkenen. Tijdige, voldoende en duidelijke informatievoorziening verdient in grootschalige hervormingen de nodige aandacht.
Description: Philippeth, B. ( 2016). De Invloed van Interne en Externe Factoren op de Veranderingsbereidheid van Leerkrachten in het Vlaams Secundair Onderwijs ten aanzien van een Geplande Hervorming. februari, 2, 2016, Heerlen, Nederland: Open Universiteit
URI: http://hdl.handle.net/1820/6526
Appears in Collections:MSc Learning Sciences

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OWBPhilippeth-02022016.pdf741.32 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.