Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/6529
Title: Opbrengstgericht Werken in de Klas binnen de Havo-Onderbouw van het Voortgezet Onderwijs
Authors: Meerkerk, Martijn
Keywords: Opbrengstgericht werken
Data-Driven Teaching
Doelen stellen
Feedback geven
Bijsturen aan de hand van studievoortgang
Opbrengstgericht werken, Data-Driven Teaching, Doelen stellen, Feedback geven, Bijsturen aan de hand van studievoortgang, Differentiëren
Differentiëren
Issue Date: 18-Feb-2016
Publisher: Open Universiteit
Abstract: In 2011 kwam het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap met het ‘Actieplan Beter Presteren’: opbrengstgericht en ambitieus. In het actieplan verwoordde de minister zijn streven dat er meer scholen opbrengstgericht zouden gaan werken en hiervoor werden veel gelden beschikbaar gesteld. In 2014 schreef de inspectie van het onderwijs echter dat, ondanks de investering, er nog weinig verbetering zichtbaar is als het gaat om het opbrengstgericht werken in de klas. Dit vormt dan ook de basis voor dit onderzoek. Het doel van dit onderzoek is om te kijken hoe het staat met het opbrengstgericht werken in de klas binnen de Havo-onderbouw van het voortgezet onderwijs. De centrale vraag luidt dan ook: Wat is de stand van zaken van opbrengstgericht werken in de klas in de Havo-onderbouw van het voortgezet onderwijs en hoe kan dit worden verbeterd? Het onderzoek is uitgevoerd binnen het Wartburg College, locatie Guido de Brès te Rotterdam. Dit is een school voor voortgezet onderwijs met 1600 leerlingen; de school verzorgt lessen op de niveaus Mavo, Havo en Vwo. De Havo-onderbouw bestaat uit 11 klassen, in totaal 277 leerlingen, en er geven 48 verschillende docenten les aan deze leerlingen. Naast deze leerlingen en docenten hebben ook 3 managers deelgenomen aan het onderzoek. Als eerste is er een verkenning uitgevoerd. In dit verkennend onderzoek zijn groepsgesprekken gevoerd met 10 leerlingen en 6 docenten. Hierdoor werd duidelijk welk beeld al aanwezig was als het gaat om opbrengstgericht werken in de klas. Er kon geconcludeerd worden dat de leerlingen een redelijk tot goed beeld en de docenten een matig tot redelijk beeld hebben als het gaat om opbrengstgericht werken in de klas. De gegevens uit de verkenning zijn vervolgens meegenomen in de ontwikkeling van een meetinstrument dat gebruikt kon worden in het vragenlijstonderzoek. Het instrument heeft vorm gekregen aan de hand van de vier indicatoren die centraal staan binnen het opbrengstgericht werken in de klas, te weten: doelen stellen, feedback geven, bijsturen aan de hand van studievoortgang en differentiëren. Binnen het vragenlijstonderzoek is het ontwikkelde instrument gebruikt om de mate van opbrengstgericht werken in de klas in kaart te brengen. Uit de resultaten blijkt dat op bijna twee derde van de beweringen een significant verschil bestaat tussen enerzijds leerlingen en docenten en/of managers en anderzijds leerlingen, docenten en managers. Naast dit verschil blijken jongens significant positiever te zijn over de mate van opbrengstgericht werken in de klas dan meisjes. Na uitvoering van het vragenlijstonderzoek en een kritische literatuurbeschouwing kan – voor wat betreft deze case study – geconcludeerd worden dat er weliswaar facetten van opbrengstgericht werken in de klas aanwezig zijn, maar dat dit niet gebeurt onder de noemer opbrengstgericht werken. Dit geldt vooral voor de indicatoren ‘doelen stellen’, ‘feedback geven’ en ‘bijsturen aan de hand van studievoortgang’. De indicator ‘differentiëren in de klas’ heeft nog weinig vorm gekregen. Bewustwording van ‘opbrengstgericht werken in de klas’ en scholing op ‘analyse van studieresultaten’ en ‘differentiëren in de klas’ is nodig om de mate van opbrengstgericht werken in de klas te bevorderen. Tenslotte hebben we aangetoond dat de ontwikkelde vragenlijsten zinvol kunnen worden ingezet als meetinstrumenten voor het onderzoeken van de praktijk van opbrengstgericht werken. Met name de variant voor de leerlingen lijkt aan de psychometrische vereisten te voldoen om in een breder onderzoek te worden ingezet.
Description: Meerkerk, M. (2016). Opbrengstgericht Werken in de Klas binnen de Havo-Onderbouw van het Voortgezet Onderwijs. Februari, 18, 2016, Heerlen, Nederland: Open Universiteit
URI: http://hdl.handle.net/1820/6529
Appears in Collections:MSc Learning Sciences

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OWMMeerkerk-18022016.pdf683.85 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.