Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/6572
Title: Netwerkmanagementactiviteiten, procesmanagementstrategieën en netwerkeffectiviteit. Een onderzoek naar het effect van netwerkmanagementactiviteiten en procesmanagementstrategieën op de netwerkeffectiviteit op netwerkniveau van governance netwerken. Foto
Authors: Minnen van
Keywords: Keywords; netwerkmanagementactiviteiten, procesmanagementstrategieën, netwerkeffectiviteit, governance netwerken. Abstract;
Issue Date: 5-Jun-2015
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Abstract scriptie ‘netwerkmanagementactiviteiten, procesmanagementstrategieën en netwerkeffectiviteit; een onderzoek naar het effect van netwerkmanagementactiviteiten en procesmanagementstrategieën op de netwerkeffectiviteit op netwerkniveau van governance netwerken’. Keywords; netwerkmanagementactiviteiten, procesmanagementstrategieën, netwerkeffectiviteit, governance netwerken. Abstract; Het onderzoek In deze studie is onderzoek uitgevoerd naar netwerkmanagementactiviteiten, procesmanagementstrategieën en netwerkeffectiviteit. Het onderzoek is daarbij uitgevoerd in de vorm van een case-studie. Wetenschappelijk gezien staan in het kader van het onderzoek de modellen van Turrini et al. (2010) en Klijn, Steijn en Edelenbos (2010) centraal. Deze modellen zijn daarbij met elkaar in verband gebracht waarbij een drietal network functioning characteristics uit het model van Turrini et al. (2010) nader zijn ‘ingekleurd’ aan de hand van de door Klijn, Steijn en Edelenbos (2010) gedefinieerde procesmanagementstrategieën. De centrale vraag van het onderzoek Als centrale vraag staat in het onderzoek de volgende vraag centraal;  Wat is het effect van netwerkmanagementactiviteiten en procesmanagementstrategieën op de netwerkeffectiviteit op netwerkniveau van governance netwerken? Deze vraagstelling is daarbij conceptueel als volgt weer te geven; De belangrijkste onderzoeksresultaten Op basis van de beelden van de geïnterviewden en logische verklaring van de relatie tussen de verschillende netwerkmanagementactiviteiten (gerangschikt in procesmanagementstrategieën) en de netwerkeffectiviteit op netwerkniveau wordt in het onderzoek geconcludeerd dat de resultaten van het empirisch onderzoek aansluiten bij de theorie van Klijn, Steijn en Edelenbos (2010); de procesmanagementstrategieën ‘connecting’ en ‘exploring content’ lijken inderdaad het meeste effect te sorteren en ook ‘arranging’ lijkt bij te dragen aan de netwerkeffectiviteit van het onderzochte zelfregulerende governance netwerk. In tegenstelling tot de conclusie van Klijn, Steijn en Edelenbos (2010) lijkt daarbij de proces-managementstrategie ‘process agreements’ op basis van het uitgevoerde onderzoek weinig bij te dragen aan de netwerkeffectiviteit op netwerkniveau van het onderzochte netwerk. Datzelfde lijkt – als gekeken wordt naar het beeld dat de geïnterviewden meegeven – te gelden voor het verband tussen ‘connecting’ en ‘network innovation and change’, maar op basis van een logische redenering op dat punt lijkt die conclusie niet getrokken te kunnen worden; ‘connecting’ is wel degelijk van wezenlijk belang voor ‘network innovation and change’. Ten aanzien van ‘process agreements’ geldt dat dit veel minder van invloed lijkt te zijn op de netwerkeffectiviteit op netwerkniveau dan eerder betoogd door Klijn, Steijn en Edelenbos (2010) wanneer diverse andere randvoorwaarden (‘connecting’) zijn ingeregeld; als de relaties tussen de GOVERNANCE NETWERK Netwerkmanagementactiviteiten Procesmanagementstrategieën Netwerkeffectiviteit op netwerkniveau netwerkdeelnemers maar sterk genoeg zijn, de noodzaak om samen te werken breed gedeeld wordt en er een groot spanningsoplossend vermogen is, is de noodzaak om formele procesafspraken te maken minder groot; zolang er een ‘gedeeld beeld’ bestaat hoe ‘men met elkaar omgaat’, komt men er samen wel uit. Uit het huidige onderzoek komt deels ook een gespecificeerder beeld naar voren. Trokken Klijn, Steijn en Edelenbos (2010) de conclusies in algemene zin over de relatie tussen de verschillende procesmanagementstrategieën en de netwerkeffectiviteit, op basis van dit onderzoek lijken er aanwijzingen te bestaan die er op duiden dat ten aanzien van de drie onderscheiden aspecten van de netwerkeffectiviteit op netwerkniveau de verschillende procesmanagementstrategieën van verschillende importantie zijn per afzonderlijk aspect;  Connecting -> Meest relevant voor ‘capacity of achieving goals’ en ‘sustainability and viability’, ook relevant voor ‘innovation and change’.  Exploring content -> Meest relevant voor ‘innovation and change’, ook relevant voor ‘capacity of achieving goals’ en ‘sustainability and viability’.  Arranging -> Relevant voor ‘capacity of achieving goals’. Beantwoording van de centrale vraag Gelet op hetgeen uit de onderzoeksresultaten naar voren komt laat de centrale vraag uit het onderzoek zich als volgt beantwoorden; De (mate van) toepassing van netwerkmanagementactiviteiten (gerangschikt in procesmanagementstrategieën) is van positieve invloed op de netwerkeffectiviteit op netwerkniveau van governance netwerken. Daarbij sorteren ‘connecting’ en ‘exploring content’ het meeste effect, maar ook ‘arranging’ is belangrijk waar het gaat om de ‘network capacity of achieving stated goals’. ‘Process agreements’ lijken niet (altijd) van invloed te zijn op de netwerkeffectiviteit op netwerkniveau van governance netwerken.
URI: http://hdl.handle.net/1820/6572
Appears in Collections:MSc Management Science

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Minnen van P scriptie.pdf527.9 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.