Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/6589
Title: Heeft de economische crisis de affect heuristiek bij kredietverleners veranderd? ‘
Authors: Doorn, van
Keywords: Keywords: affect heuristic, economic crisis, crisis situation, decision making process, loan officers, credit lending process
Issue Date: 30-Apr-2015
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Abstract/Samenvatting In de laatste decennia is er binnen het wetenschappelijk onderzoek naar menselijke, individuele besluitvorming in risicovolle situaties een omslag zichtbaar waarbij erkend wordt dat besluiten niet alleen op basis van een cognitieve afweging, maar ook op basis van emotionele invloeden worden gemaakt. Dit betekent dat individuen hun besluit niet alleen nemen door logisch (cognitief/rationeel) na te denken over de voor‐ en nadelen van de te maken keuze, maar daarbij ook hun gevoel (affectief/emotioneel) tijdens het besluitvormingsproces mee laten spelen. Dit onderzoek concentreert zich op de mogelijk veranderde rol van affectieve gevoelens in het kredietverleningsproces als gevolg van de economische crisis binnen een lokale vestiging van een grote Nederlandse algemene bank (bank A). De hoofdvraag van het onderzoek luidt: Wat is bij een lokale financieel dienstverlener het effect van de economische crisis op de affect heuristiek binnen het kredietverleningsproces? Voor dit onderzoek is het model van de affect heuristiek als uitgangspunt gebruikt. De affect heuristiek hanteert als basisgedachte dat met positieve en negatieve affectieve gevoelens geladen mentale beelden richting geven aan de menselijke, individuele besluitvorming. Binnen de wetenschappelijke literatuur zijn slechts twee onderzoeken gevonden waarin beschreven wordt dat affectieve gevoelens een rol kunnen spelen in het besluitvormingsproces van een kredietaanvraag. Dit is dus nog een relatief onontdekt onderwerp. Daarnaast heeft de economische crisis die in 2008 in Nederland toesloeg, een belangrijke invloed gehad op de bancaire sector. Vanuit wetenschappelijke literatuur is de impact van crisissituaties op het besluitvormingsproces onderzocht, maar er is geen theorie gevonden die een mogelijke verandering van de affectieve houding binnen het kredietverleningsproces beschrijft als gevolg van een economische crisis. Dit onderzoek heeft als primaire doel om het hiaat in de kennis met betrekking tot de mogelijke invloed van de economische crisis op de affectieve gevoelens binnen het kredietverleningsproces te reduceren. Op basis van (beperkte) inzichten uit de bestaande literatuur geeft dit onderzoek een eerste indruk van de impact van crisissituaties op het besluitvormingsproces bij een kredietaanvraag. Het onderzoek is uitgevoerd bij bank A. Dit is een lokale financiële dienstverlener waarbij ongeveer 20 personen als adviseur direct betrokken zijn bij het kredietverleningsproces. Vanuit de maatschappij wordt banken verweten dat ze ten aanzien van het verstrekken van krediet terughoudender geworden zijn als gevolg van veranderingen die door de economische crisis hebben plaatsgevonden. De praktische/secundaire doelstelling van dit onderzoek is erop gericht dit verwijt vanuit de maatschappij te ondersteunen of te weerleggen. Op basis van de uitkomsten kan het management en/of de directie intern en extern de discussie voeren ten aanzien van deze perceptie. Op basis van de verzamelde resultaten uit de case study wordt geconcludeerd dat er een duidelijk verband is tussen de affect heuristiek en het kredietverleningsproces. Daarnaast is ook vastgesteld dat de economische crisis een verandering teweeg heeft gebracht in de rol van de affect heuristiek in het kredietverleningsproces. Op basis van de onderzoeksresultaten is te concluderen dat kredietverleners binnen bank A in de periode 2008-2014 anders zijn gaan denken/werken bij het verstrekken van een lening/krediet als gevolg van de (doorgevoerde veranderingen naar aanleiding van de) economische crisis. Daarbij is de verhouding tussen de invloed van affectie en ratio in het kredietverleningsproces in deze periode opgeschoven naar meer ratio en minder affectie. Met betrekking tot de vraag of het mee laten wegen van affectieve gevoelens (zowel positief als negatief) zorgt voor een beter kredietbesluit is de conclusie vanuit de ondervraagde kredietverleners dat dit het geval is. Kernbegrippen: affect heuristiek, economische crisis, crisissituatie, besluitvormingsproces, kredietverleners, kredietverleningsproces Keywords: affect heuristic, economic crisis, crisis situation, decision making process, loan officers, credit lending process
URI: http://hdl.handle.net/1820/6589
Appears in Collections:MSc Management Science

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Doorn van C scriptie.pdf983.7 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.